Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
29.09.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018)


Član 1.

U Zakonu o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 88/17 i 27/18 – dr. zakon), u članu 9. stav 1. reči: „sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju”, zamenjuju se rečima: „sa položenom opštom, stručnom ili umetničkom maturom”.

Član 2.

U članu 12. stav 1. tačka 16), posle reči: „o akademskom integritetu”, dodaju se reči: „i sukobu interesa prilikom izbora u zvanje nastavnika, odnosno saradnika i zasnivanja radnog odnosa”.

Član 3.

U članu 22. stav 2. reči: „a vanredno na zahtev Ministarstva i Nacionalnog saveta.” zamenjuju se rečima: „a može i vanredno, kao i na zahtev Ministarstva i Nacionalnog saveta.”.

Član 4.

U članu 34. stav 4. reč: „visokim”, zamenjuje se rečju: „srednjim”.

Član 5.

U članu 41. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, za studente koji učestvuju u programima međunarodne mobilnosti može se vršiti prenos ESPB bodova između različitih studijskih programa u okviru svih stepena i vrste studija.”.

Član 6.

U članu 44. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Univerzitet u Beogradu je visokoškolska ustanova od nacionalnog značaja.”

Član 7.

U članu 60. stav 3. reči: „može da”, brišu se.

Član 8.

U članu 64. stav 1. posle reči: „Organ poslovođenja se bira”, dodaju se reči: „tajnim glasanjem”.

U stavu 5. na kraju teksta briše se tačka i dodaju se reči: „odnosno lice koje je razrešeno dužnosti organa poslovođenja u skladu sa ovim zakonom, kao i lice za koje je Agencija za borbu protiv korupcije dala preporuku za razrešenje.”.

U stavu 6. umesto reči: „odnosno pravosnažnosti odluke” dodaju se reči: „odluke, odnosno preporuke”.

U stavu 12. posle reči: „Univerzitet” dodaje se zapeta i reči: „akademija strukovnih studija i visoka škola”, a zapeta posle reči „menadžera” se zamenjuje tačkom a reči: „čije se nadležnosti utvrđuju u skladu sa opštim aktom univerziteta”, brišu se.

Dodaje se stav 13. koji glasi: „Osnovne nadležnosti menadžera utvrđuju se zakonom, a visokoškolska ustanova može statutom da propiše i dodatne nadležnosti.”.

Član 9.

Posle člana 83. dodaje se naziv člana i član 83a koji glasi:

„Lektori srpskog jezika na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu

Član 83a

Na zahtev strane visokoškolske ustanove, u skladu sa međunarodnim ugovorom i u okviru međunarodne saradnje visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika, odnosno autonomna pokrajina, ministar, na osnovu javnog konkursa, a na predlog Komisije za izbor lektora srpskog jezika u inostranstvu, bira na period od tri godine lektora srpskog jezika i književnosti.

Komisiju iz stava 1. ovog člana imenuje ministar, a čine je predstavnik Ministarstva i predstavnici katedri za srpski jezik i književnost visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika.

Za lektora srpskog jezika i književnosti može biti izabrano lice koje ima završene master akademske studije, odnosno osnovne studije u trajanju od četiri godine prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 26/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15, 87/16 i 27/17 – dr. zakon), iz oblasti filologije i koje zna jedan svetski jezik, odnosno jezik zemlje prijema, na nivou B1 Zajedničkog evropskog okvira.

Prednost pri izboru ima kandidat sa završenim studijskim programom srpskog jezika i književnosti, kandidat sa većom prosečnom ocenom na osnovnim i master studijama, kandidat sa objavljenim radovima i nagradama, kandidat sa radnim iskustvom.

Ukoliko na konkursu nema kandidata sa radnim iskustvom, može biti izabran i kandidat bez radnog iskustva, uz preporuku dva nastavnika odgovarajuće visokoškolske ustanove.

Izborni period lektora može se produžiti za još jedan mandat.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Ministarstvo može, bez sprovođenja javnog konkursa, predložiti stranoj visokoškolskoj ustanovi kandidata koji već obavlja poslove lektora ili lice koje je prošlo javni konkurs i ušlo u najuži izbor za lektora na stranoj visokoškolskoj ustanovi, uz saglasnost kandidata.

Ministarstvo obezbeđuje sredstva za podršku radu lektora srpskog jezika u inostranstvu izabranih u skladu sa ovim zakonom, do iznosa plate nastavnika u odgovarajućem zvanju na stranoj visokoškolskoj ustanovi na kojoj će lektor biti angažovan.

Bliže uslove u pogledu izbora, programa rada lektora srpskog jezika na stranim visokoškolskim ustanovama i drugih pitanja od značaja za angažovanje lektora, propisuje ministar.”.

Član 10.

U članu 95. stav 2. menja se i glasi:

„Visokoškolska ustanova može organizovati polaganje ispita i izvoditi pojedine delove studija, kao i organizovati izradu i odbranu završnog, master i specijalističkog rada i doktorske disertacije na jeziku nacionalne manjine i na stranom jeziku, u skladu sa statutom.”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Visokoškolska ustanova može ostvarivati studijski program na jeziku nacionalne manjine i stranom jeziku ukoliko je takav program odobren, odnosno akreditovan.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 11.

U članu 98. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Izuzetno od stava 3. ovog člana, konkurs za doktorske studije koje se organizuju u okviru međunarodnih projekata u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske Unije Horizont 2020 – okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014–2020) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 9/14), raspisuje se u skladu sa rokovima i uslovima propisanim programskim dokumentima Horizont 2020, a studenti upisani po tim konkursima ne ulaze u broj studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike.”.

Član 12.

U članu 103. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Student koji u poslednjoj godini studija ima status studenta koji se finansira iz budžeta, zadržava pravo da se finansira iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija.”.

Dosadašnji st. 3–5. postaju st. 4–6.

Član 13.

U članu 122. dodaju se st. 5–8. koji glase:

„Korisnik podataka iz registara iz člana 114. stav 3. ovog zakona je i Agencija za kvalifikacije (u daljem tekstu: Agencija) koja je osnovana i obavlja delatnost u skladu sa zakonom kojim je uređen nacionalni okvir kvalifikacija.

Podatke iz registara iz člana 114. stav 3. ovog zakona i podatke iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja Agencija koristi u svrhu: praćenja i merenja efekata implementacije kvalifikacija na zapošljavanje, odnosno zapošljivosti prema stečenim kvalifikacijama i završenim studijskim programima, praćenja nacionalnih trendova zapošljavanja i poređenja sa trendovima u inostranstvu, kao i praćenja aktivne politike zapošljavanja u cilju povećanja zaposlenosti.

Podaci iz registara iz člana 114. stav 3. ovog zakona i iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja prikupljaju se i obrađuju u elektronskom obliku, ažuriraju se automatski, a najkasnije tri dana od dana nastanka promene u izvornoj evidenciji i čuvaju se deset godina.

Podaci se prikupljaju i obrađuju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podatka o ličnosti i informaciona bezbednost.”.

Član 14.

U članu 127. dodaje se stav 9. koji glasi:

„Ukoliko komisija iz stava 8. ovog člana utvrdi da je visokoškolska ustanova omogućila upis na studije prvog, drugog ili trećeg stepena imaocu diplome iz stava 1. tačka 4) ovog člana, a to lice je ispunilo sve obaveze u skladu sa studijskim programom, diploma se ne poništava.”.

Član 15.

U članu 136. stav 1. posle tačke 22) dodaje se tačka 23) koja glasi:

„23) omogući upis na studije prvog, drugog ili trećeg stepena licu koje ne ispunjava uslove za upis na te studije, odnosno uslove za sticanje odgovarajućeg stručnog, akademskog ili naučnog naziva (član 127. stav 1. tačka 4) ovog zakona)”.

Član 16.

U članu 144. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, organi visokoškolskih ustanova izabrani po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, a kojima mandat ističe nakon 1. juna 2019. godine, pokrenuće proceduru za izbor tih organa najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.”.

Član 17.

U članu 148. stav 2. brojevi: „2017/2018.”, zamenjuju se brojevima: „2018/2019.”, a brojevi: „2018/2019.”, brojevima: „2019/2020”.

U stavu 3. brojevi: „2017/2018.”, zamenjuju se brojevima: „2018/2019.”.

U stavu 4. brojevi: „2017/2018.”, zamenjuju se brojevima: „2018/2019.”.

Član 18.

U članu 149. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Visokoškolske ustanove koje su, u skladu sa članom 128. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15, 87/16 i 88/17), izdavale diplome o stečenom naučnom nazivu doktora nauka, a koje su u vreme odbrane doktorske disertacije i izdavanja diplome imale rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti, u skladu sa članom 116. stav 2. istog zakona, a nisu imale saglasnost na nastavni plan magistarskih studija prema propisima koji su važili do stupanja na snagu tog zakona, smatra se da su izdavale diplome o stečenom naučnom nazivu doktora nauka u skladu sa zakonom.”.

Član 19.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 20.

Visokoškolske ustanove usaglasiće svoje opšte akte u skladu sa ovim zakonom u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 21.

Akademije strukovnih studija i visoke škole objaviće konkurs za izbor menadžera tri meseca pre početka školske 2019/2020. godine.

Ministarstvo će objaviti konkurs za izbor lektora srpskog jezika u inostranstvu u roku od tri meseca od dana donošenja akta iz člana 9. stav 9. ovog zakona.

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print