Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.03.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019)


Član 1.

U Zakonu o zdravlju bilja ("Službeni glasnik RS", broj 41/09), u članu 4. posle tačke 13) dodaje se tačka 13a), koja glasi:

"13a) lot jeste broj jedinica iste vrste robe identifikovane kao homogene po sastavu i poreklu, koje čine deo pošiljke ili celu pošiljku;".

Tačka 18) menja se i glasi:

"18) tranzit jeste svaki transport pošiljke pod carinskim nadzorom preko teritorije Republike Srbije;".

U tački 21) posle reči: "transportuje" dodaju se reči: "i koju prati fitosanitarni sertifikat ili drugi jedinstveni dokument ili oznaka, potreban za sprovođenje carinskih ili drugih postupaka, a koja se može sastojati iz više partija ili lotova".

Posle tačke 21) dodaje se tačka 21a), koja glasi:

"21a) sadnja ili setva je bilo koji postupak kojim se obezbeđuje dalji rast, razmnožavanje ili umnožavanje bilja;".

Posle tačke 22) dodaju se tač. 22a) i 22b), koje glase:

"22a) službena izjava ili mera jeste:

(1) izjava ili mera koju sačinjava ili je donosi nadležni organ za zdravlje bilja druge države ili javni službenik koji je stručno osposobljen i ovlašćen od nadležnog organa za donošenje izjava ili mera, odnosno za izdavanje fitosanitarnog sertifikata i/ili fitosanitarnog sertifikata za reeksport ili njihovog elektronskog oblika;

(2) izjava ili mera koju sačinjava ili je donosi nadležni organ za zdravlje bilja u Republici Srbiji ili stručno lice u pravnom licu ovlašćenom u skladu sa ovim zakonom, i koje nema lični interes u vezi sa ishodom mera koje preduzima;

22b) službena kontrola jeste svaka provera usaglašenosti sa propisima u oblasti zdravlja bilja;".

U tački 25) reč: "provoza" zamenjuje se rečju: "tranzita".

Tačka 27) menja se i glasi:

"27) fitosanitarna mera jeste službena procedura koja ima za cilj sprečavanje unošenja ili širenja karantinskih štetnih organizama ili ograničenje ekonomskog uticaja regulisanih ne-karantinskih štetnih organizama;".

U tački 31) posle podtačke (6) dodaje se podtačka (6a), koja glasi:

"(6a) listovi, lišće,".

Podtačka (10) menja se i glasi:

"(10) drugi delovi bilja, u skladu sa ovim zakonom;".

U tački 32) na kraju rečenice tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 32) dodaje se tačka 33), koja glasi:

"33) Regulisani štetni organizam jeste svaki štetni organizam sa Liste IA deo I, Liste IA deo II, Liste IIA deo I, Liste IIA deo II, Liste IB i Liste IIB ili štetni organizam koji svojim prisustvom na biljkama namenjenim za sadnju i semenu prouzrokuje neprihvatljive ekonomske štete.".

Član 2.

Član 9. menja se i glasi:

"Član 9.

Držalac bilja ima pravo na:

1) informacije o štetnim organizmima sa listi propisanih ovim zakonom, kao i fitosanitarnim merama;

2) edukacije u skladu sa ovim zakonom.".

Član 3.

U članu 11. stav 1. reči: "Registar proizvođačaˮ zamenjuju se rečima: "Fitoregistar proizvođačaˮ.

Stav 4. menja se i glasi:

"Proizvodnjom određenih vrsta bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata iz stava 2. ovog člana koji su namenjeni prometu, može da se bavi i fizičko lice koje je upisano u Fitoregistar.".

Posle stava 5. dodaju se st. 6. i 7, koji glase:

"Izuzetno od stava 4. ovog člana proizvodnjom određenih vrsta bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata može da se bavi fizičko lice koje nije upisano u Fitoregistar, ako je ukupna proizvodnja tog lica namenjena ličnim potrebama ili prodaji na lokalnom tržištu, fizičkom licu kao krajnjem korisniku (u daljem tekstu: mali proizvođač).

Ministar bliže propisuje uslove za određivanje malog proizvođača, kao i lokalnog tržišta, u zavisnosti od određene vrste bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata i rizika od širenja štetnih organizma.".

Član 4.

U članu 12. stav 5. menja se i glasi:

"Ministar donosi rešenje o upisu u Fitoregistar na osnovu zapisnika fitosanitarnog inspektora o utvrđivanju ispunjenosti uslova, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.".

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

"Rešenje iz stava 5. je konačno i protiv njega može se pokrenuti upravni spor."

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 7. reči: "u roku od 15 dana" zamenjuju se rečima: "u roku od 30 dana".

Član 5.

U članu 15. stav 1. tačka 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3), koja glasi:

"3) je fitosanitarni, odnosno šumarski inspektor utvrdio da ne izvršava obaveze iz člana 14. stav 1. ovog zakona.".

Član 6.

U Glavi IV. DRUGI SUBJEKTI U OBLASTI ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA I NjIHOVI ORGANIZACIONI OBLICI, naziv odeljka 1. Direkcija za nacionalne referentne laboratorije i član 16. menjaju se i glase:

"1. Pravna lica koja vrše poslove od javnog interesa u oblasti zdravlja bilja i dijagnostike štetnih organizama

Član 16.

Poslove od javnog interesa u oblasti zaštite zdravlja bilja i dijagnostike štetnih organizama mogu da obavljaju privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija koja su registrovana u Registru privrednih subjekata da u okviru svoje delatnosti obavljaju stručne poslove u oblasti zaštite bilja (u daljem tekstu: poljoprivredne stručne službe), kao i naučnoistraživačke organizacije i visokoškolske ustanove, ako ispunjavaju uslove u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

Poslovi od javnog interesa iz stava 1. ovog člana ustupaju se putem konkursa koji raspisuje Ministarstvo i objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 7.

Naziv člana i član 17. menjaju se i glase:

"Poslovi od javnog interesa u oblasti zdravlja bilja

Član 17.

Poslovi od javnog interesa u oblasti zdravlja bilja jesu:

1) praćenje i provera zdravstvenog stanja bilja tokom njegovog rasta i razvoja na poljima, u zasadima, objektima i drugim površinama i vođenje evidencije o tome, uključujući i samoniklo bilje;

2) praćenje i provera zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata namenjenih izvozu, radi izdavanja fitosanitarnih sertifikata, odnosno fitosertifikata za reeksport;

3) praćenje i provera zdravstvenog stanja semena, rasada i sadnog materijala na prisustvo štetnih organizama;

4) poseban nadzor nad štetnim organizmima u skladu sa Programom mera zaštite zdravlja bilja;

5) izveštavanje nadležnog organa o pojavi štetnih organizama sa listi propisanih zakonom, novoj ili iznenadnoj masovnoj pojavi štetnih organizama;

6) edukacija držaoca bilja, pružaoca usluga i drugih lica o štetnim organizmima sa listi propisanih ovim zakonom, kao i fitosanitarnim merama;

7) prognozno–izveštajni poslovi;

8) priprema naučne osnove za donošenje preventivnih mera zaštite zdravlja bilja;

9) primenjena i druga istraživanja u oblasti zaštite zdravlja bilja.

Poslove iz stava 1. tač. 1)–6) ovog člana obavljaju poljoprivredne stručne službe u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje.

Poslovi iz stava 1. tačka 7) ovog člana koji se odnose na štetne organizme koji su uobičajeno prisutni na bilju i biljnim proizvodima (u daljem tekstu: ekonomski štetni organizmi) obavljaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede i propisima donetim za njegovo sprovođenje.

Poslovi iz stava 1. tačka 1) i tač. 3)‒7) ovog člana u oblasti zdravlja bilja u šumarstvu obavljaju naučnoistraživačke organizacije i visokoškolske ustanove u šumarstvu, u skladu sa ovim zakonom, kao i propisima kojima se uređuju šume.

Poslove iz stava 1. tač. 8) i 9) ovog člana obavljaju naučnoistraživačke organizacije i visokoškolske ustanove, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje.".

Član 8.

Posle člana 17. dodaje se naziv člana i član 17a, koji glase:

"Laboratorije

Član 17a

Laboratorijske i s njima povezane stručne poslove u oblasti dijagnostike štetnih organizama obavlja Direkcija za nacionalne referentne laboratorije osnovana zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane (u daljem tekstu: Nacionalna referentna fitosanitarna laboratorija).

Nacionalna referentna fitosanitarna laboratorija mora biti akreditovana u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025 – Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje.

U okviru Nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije obavljaju se sledeći poslovi:

1) laboratorijska ispitivanja službenih uzoraka na prisustvo štetnih organizama;

2) potvrdna laboratorijska ispitivanja primenom referentnih metoda;

3) provera rezultata ispitivanja, primenjenih testova i metoda;

4) čuvanje referentnih uzoraka i standardnih reagenasa;

5) priprema i održavanje referentnog materijala;

6) uvođenje, razvijanje i validacija novih metoda i protokola testiranja u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima i davanje preporuka u skladu sa tim;

7) učešće u međunarodno organizovanim međulaboratorijskim poređenjima;

8) saradnja sa referentnim laboratorijama drugih zemalja i referentnim laboratorijama Evropske unije;

9) kada je to potrebno, organizovanje međulaboratorijskih poređenja na nacionalnom nivou, obrada dobijenih rezultata u skladu sa međunarodno priznatim vodičima i protokolima, sastavljanje izveštaja koji detaljno prikazuje rezultate svih učesnika na poverljiv način;

10) obuke i edukacije u skladu sa programima Ministarstva;

11) priprema vodiča za preglede, uzorkovanje i rukovanje uzorcima;

12) obezbeđivanje naučne i tehničke pomoći Ministarstvu.

Poslove iz stava 3. tač. 1), 4)–6), 10)–12) ovog člana može da obavlja i laboratorija izabrana konkursom za obavljanje određenih poslova i sa kojom je zaključen ugovor (u daljem tekstu: službena laboratorija), u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje.

Ministar može da ovlasti službenu laboratoriju iz stava 4. ovog člana čiji osnivač je Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, kao referentnu za pojedine vrste ili grupe ispitivanja (u daljem tekstu: ovlašćena referentna laboratorija).

Ministarstvo sa ovlašćenom referentnom laboratorijom zaključuje ugovor o obavljanju poslova, kojim se naročito utvrđuju poslovi koji su predmet ugovora, odgovorna lica koja će obavljati određene poslove, metode, način i postupak obavljanja određenih poslova međusobna prava, obaveze i odgovornosti.

Sredstva za obavljanje poslova iz stava 6. ovog člana obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Ako u Republici Srbiji ne postoji referentna laboratorija koja ispunjava propisane uslove, ministar može za pojedine vrste ispitivanja da odredi referentnu laboratoriju sa teritorije druge države za tražena ispitivanja.".

Član 9.

Član 18. menja se i glasi:

"Član 18.

Poslove iz člana 17. stav 1. ovog zakona, osim poslova iz člana 17. stav 1. tačka 7) ovog zakona koje obavljaju poljoprivredne stručne službe, i poslove iz člana 17a stav 4. ovog zakona, Ministarstvo ustupa putem konkursa koji se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Konkurs iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) vrstu poslova za koji se konkurs raspisuje;

2) period na koji se dodeljuju poslovi;

3) dokaz o ispunjenosti međunarodnih standarda u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti;

4) dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu iskustva, rezultata i blagovremenosti u dosadašnjem obavljanju poslova;

5) rok za donošenje i objavljivanje odluke o izboru;

6) način obaveštavanja o rezultatima konkursa.

Konkurs iz stava 1. ovog člana sprovodi komisija koju obrazuje ministar.

Odluku o izboru za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana donosi ministar.

Rezultati konkursa objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Ministarstvo utvrđuje spisak lica iz člana 16. stav 1. ovog zakona i službenih laboratorija izabranih putem konkursa, koji se objavljuje na internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo spisak službenih laboratorija iz stava 6. ovog člana i spisak ovlašćenih referentnih laboratorija iz člana 17a stav 5. ovog zakona dostavlja ministarstvu nadležnom za tehničke propise radi upisa u registar ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti.".

Član 10.

Naziv člana i član 20. menjaju se i glase:

"Obaveze subjekata koji obavljaju poslove od javnog interesa

Član 20.

Subjekti koji obavljaju poslove od javnog interesa dužni su da vode evidencije u vezi sa poslovima koje obavljaju i dostavljaju izveštaje na zahtev Ministarstva, da obezbede kontinuirano obavljanje, nepristrasnost i kvalitet u radu i zaštitu poverljivih podataka u vezi sa poslovima koje obavljaju, kao i nepostojanje sukoba interesa između poslova za koje su ovlašćeni i drugih poslova koje obavljaju.".

Član 11.

Član 21. menja se i glasi:

"Član 21.

Usluge u oblasti zaštite zdravlja bilja u smislu ovog zakona jesu:

1) pružanje stručnih saveta i preporuka o štetnim organizmima i njihovom suzbijanju (u daljem tekstu: savetodavne usluge);

2) suzbijanje štetnih organizama primenom postupaka dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, dekontaminacije (u daljem tekstu: operativne usluge);

3) usluge toplotnog tretiranja i označavanje drvnog materijala za pakovanje (u daljem tekstu: DMP) u skladu sa međunarodnim standardom za fitosanitarne mere (ISPM 15).

Usluge iz tač. 1) i 2) ovog člana može da obavlja lice u skladu sa propisom kojim se uređuju sredstva za zaštitu bilja.".

Član 12.

U članu 22. stav 1. menja se i glasi:

"Usluge iz člana 21. stav 1. tačka 3) ovog zakona može da pruža pravno lice ili preduzetnik koji je upisan u Registar privrednih subjekata i Registar pružalaca usluga u oblasti zdravlja bilja (u daljem tekstu: Registar pružalaca usluga), koji vodi Ministarstvo u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega.".

U stavu 2. reč: "objekata," briše se.

Stavovi 3. i 4. menjaju se i glase:

"Ispunjenost uslova iz stava 2. ovog člana utvrđuje komisija koju obrazuje ministar.

Ministar bliže propisuje uslove iz stava 2. ovog člana, način i postupak vršenja toplotnog tretiranja i označavanja proizvedenog, obnovljenog, odnosno repariranog DMP namenjenog međunarodnom prometu, sadržaj i izgled oznake, kao i druge uslove u skladu sa međunarodnim standardom za fitosanitarne mere (ISPM 15).".

Član 13.

U članu 24. stav 1. reči: "st. 2. i 3." zamenjuju se rečima: "stav 2.".

Član 14.

U članu 25. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

"Ministar bliže propisuje način vođenja i sadržinu evidencije".

Član 15.

U članu 28. stav 1. reči: "i podležu propisanoj proveri znanja" brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

"Lica koja obavljaju poslove od javnog interesa usavršavaju se u okviru programa koje donosi Ministarstvo.".

Stavovi 3. i 4. brišu se.

Član 16.

U članu 32. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Posebni programi zaštite zdravlja bilja donose se i kao razvojni programi od interesa za Republiku Srbiju, u cilju unapređenja sistema zdravlja bilja.".

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. reč: "programom" zamenjuje se rečju: "programima".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 17.

Posle člana 32. dodaju se naziv člana i član 32a, koji glase:

"Praćenje i provera zdravstvenog stanja semena, rasada i sadnog materijala

Član 32a

Usevi za proizvodnju semena poljoprivrednog bilja, kao i objekti za proizvodnju šumskog semena, objekti za proizvodnju rasada i objekti za proizvodnju sadnog materijala višegodišnjih biljaka (u daljem tekstu: usevi i objekti) podležu zdravstvenom pregledu u cilju provere zdravstvenog stanja.

Zdravstveni pregled useva i objekata, kao i zdravstveni pregled zemljišta na nematode, prijavljuje se Ministarstvu.

Ako se prilikom zdravstvenog pregleda utvrdi prisustvo štetnog organizma sa listi štetnih organizama iz člana 34. ovog zakona ili prisustvo drugih regulisanih štetnih organizama propisanih merilima za utvrđivanje zdravstvenog stanja useva i objekata u procentu iznad dozvoljenog ili drugim propisima donetim na osnovu ovog zakona, fitosanitarni odnosno šumarski inspektor, nalaže odgovarajuće mere, u skladu sa ovim zakonom.

Ministar bliže propisuje grupe i vrste bilja, vreme i način vršenja zdravstvenog pregleda, kao i merila za utvrđivanje zdravstvenog stanja useva i objekata, semena, rasada i sadnog materijala, obrazac prijave za zdravstveni pregled useva i objekata, obrazac zapisnika o zdravstvenom pregledu i obrazac uverenja o zdravstvenom stanju useva i objekata.

Troškove provere zdravstvenog stanja snosi proizvođač.".

Član 18.

U članu 36. stav 2. menja se i glasi:

"Ministar može da odredi sprovođenje posebnih fitosanitarnih pregleda radi otkrivanja određenog štetnog organizma na bilju, biljnim proizvodima i propisanim objektima, kao i fitosanitarne mere radi sprečavanja unošenja, širenja i suzbijanja određenog štetnog organizma.".

Član 19.

U članu 38. stav 1. menja se i glasi:

"U slučaju sumnje na pojavu štetnih organizama iz člana 37. stav 1. ovog zakona fitosanitarni inspektor uzima službeni uzorak i dostavlja ga službenoj laboratoriji, odnosno ovlašćenoj referentnoj laboratoriji.".

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 20.

U članu 40. stav 2. posle reči: "sadnju" dodaju se reči: "i semenu".

Stav 3. briše se.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. reči: "Postupak analize" zamenjuju se rečju: "Procena".

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

"U novoj ili neočekivanoj fitosanitarnoj situaciji može se odrediti privremena hitna fitosanitarna mera u skladu sa preliminarnom procenom rizika odnosno načelom predostrožnosti.".

Stav 6. briše se.

Član 21.

U članu 49. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

"3) koje ima odobrenje za uvoz pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, odnosno odobrenje za unošenje štetnih organizama;".

U tački 4) posle reči: "fitosertifikat" dodaju se reči: "za pošiljku bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata".

U stavu 4. posle reči: "uvoza" dodaje se reč: "pošiljke", a reči: "tačka 1)" brišu se.

Stav 6. menja se i glasi:

"Ministar bliže propisuje uslove u pogledu tehničke osposobljenosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana, obrazac zahteva iz stava 3. ovog člana i obrazac odobrenja iz stava 1. tačka 3) ovog člana.".

Član 22.

Član 56. menja se i glasi:

"Član 56.

Biljni pasoš izdaje se za bilje, biljne proizvode i propisane objekte sa liste VA deo I i liste VA deo II, za seme sa liste IVA deo I i liste IVA deo II ako su ispunjeni uslovi iz člana 54. st. 2. i 3. ovog zakona, kao i za druge vrste bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata za koje je propisana obaveza izdavanja biljnog pasoša u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Biljni pasoš izdaje pravno lice, odnosno preduzetnik koji je upisan u Fitoregistar i koji ima obavezu izdavanja biljnog pasoša za određeno bilje biljne proizvode i propisane objekte iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: obveznik izdavanja biljnog pasoša).".

Član 23.

Posle člana 56. dodaju se naziv člana i član 56a, koji glase:

"Dozvola za izdavanje biljnog pasoša

Član 56a

Dozvola za izdavanje biljnog pasoša izdaje se obvezniku izdavanja biljnog pasoša ako ima zaposleno lice odgovorno za zdravlje bilja koje ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) iz oblasti zaštite bilja ili fitomedicine, odnosno biljne proizvodnje (voćarsko-vinogradarski, ratarski ili hortikultura), odnosno šumarstva sa položenim ispitom iz zaštite bilja, najmanje godinu dana radnog iskustva i izdato uverenje o završenoj obuci za izdavanje biljnog pasoša.

Dozvolu za izdavanje biljnog pasoša izdaje ministar na zahtev obveznika izdavanja biljnog pasoša.

Dozvola za izdavanje biljnog pasoša izdaje se rešenjem na period od pet godina, i to za određenu vrstu ili grupu bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata.

Rešenje ministra kojim se odlučuje po zahtevu za izdavanje dozvole za izdavanje biljnog pasoša konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.".

Član 24.

Naziv člana i član 57. menjaju se i glase:

"Obuka za izdavanje biljnog pasoša

Član 57.

Obuku za izdavanje biljnog pasoša za lica iz člana 56a stav 1. ovog zakona organizuje i sprovodi Ministarstvo.

O završenoj obuci iz stava 1. ovog člana izdaje se uverenje o završenoj obuci za izdavanje biljnog pasoša.

Ministar propisuje sadržinu programa obuke za izdavanje biljnog pasoša iz stava 1. ovog člana, kao i obrazac uverenja o završenoj obuci za izdavanje biljnog pasoša.".

Član 25.

Član 58. menja se i glasi:

"Član 58.

Zahtev za obnovu dozvole za izdavanje biljnog pasoša obveznik izdavanja biljnog pasoša podnosi najkasnije 90 dana pre isteka roka važenja dozvole za izdavanje biljnog pasoša.

Dozvola za izdavanje biljnog pasoša obnavlja se ako:

1) obveznik izdavanja biljnog pasoša ispunjava uslove iz člana 56a stav 1. i člana 64. stav 1. ovog zakona;

2) se odgovorno lice za zdravlje bilja kontinuirano stručno usavršavalo u skladu sa članom 57. ovog zakona.".

Član 26.

U članu 59. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje.".

Član 27.

Naziv člana 61. menja se i glasi: "Vrste i način izdavanja biljnog pasoša".

U članu 61. posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

"Biljni pasoš izdaje obveznik izdavanja biljnog pasoša za bilje, biljne proizvode i propisane objekte iz člana 56. stav 1. ovog zakona, koje proizvodi, prerađuje, dorađuje, uvozi, skladišti ili prometuje i za koje je upisan u Fitoregistar.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, fitosanitarni ili šumarski inspektor može da izda biljni pasoš za propisane vrste ili grupe bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje.".

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 5. menja se i glasi:

"Obveznik izdavanja biljnog pasoša dužan je da vodi evidenciju o izdatim biljnim pasošima i da tu evidenciju čuva tri godine.".

Dosadašnji stav 4. koji postaje stav 6. menja se i glasi:

"Ministar bliže propisuje sadržinu, obrazac biljnog pasoša po vrstama bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, postupak i način izdavanja biljnog pasoša, posebne slučajeve izdavanja biljnog pasoša, kao i sadržinu i način vođenja evidencije i obrazac evidencije.".

Član 28.

Naziv člana i član 62. brišu se.

Član 29.

U članu 63. stav 1. zapeta i reči: "na zahtev pravnog lica, preduzetnika, odnosno fizičkog lica upisanog u Registar" brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

"Ako se zdravstveno stanje pošiljke iz stava 1. ovog člana menja fitosanitarni, odnosno šumarski inspektor na zahtev obveznika izdavanja biljnog pasoša izdaje zamenu biljnog pasoša posle izvršenog fitosanitarnog pregleda.".

Član 30.

Naziv člana 64. menja se i glasi: "Obaveze u vezi sa izdavanjem biljnog pasoša".

U članu 64. stav 1. menja se i glasi:

"Obveznik izdavanja biljnog pasoša dužan je da:

1) obezbedi izdavanje biljnog pasoša u skladu sa ovim zakonom;

2) prijavi fitosanitarnom, odnosno šumarskom inspektoru da namerava da stavi u promet bilje, biljne proizvode i propisane objekte u zaštićeno područje;

3) čuva dokumenta vezana za izdavanje biljnog pasoša tri godine;

4) prijavi Ministarstvu sve promene koje se odnose na izdavanje biljnog pasoša;

5) koristi biljni pasoš u skladu sa ovim zakonom.".

Član 31.

U članu 66. stav 2. posle reči: "Uvoz" zapeta i reči: "provoz i izvoz" brišu se.

Član 32.

U članu 67. stav 2. u tački 1) posle reči: "Liste IIA deo II" dodaje se zapeta i reči: "odnosno regulisanim štetnim organizmima u skladu sa ovim zakonom, kao i novim štetnim organizmima koji nisu na listama propisanim ovim zakonom, a za koje postoji opravdana sumnja da mogu predstavljati rizik po zdravlje bilja, uzimajući u obzir i upozorenja preporuke i mišljenja odgovarajućih međunarodnih i regionalnih organizacija (ERRO, EFSA, IPPC)".

Član 33.

U članu 69. stav 2. menja se i glasi:

"Pošiljku bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata iz stava 1. ovog člana mora da prati odobrenje za uvoz koje izdaje Ministarstvo, kao i odgovarajući fitosertifikat, a pošiljku štetnih organizama iz stava 1. ovog člana mora da prati odobrenje za unošenje štetnog organizma.".

Član 34.

U članu 71. stav 3. reči: "srpskom jeziku i" brišu se.

Posle stava 9. dodaje se stav 10, koji glasi:

"Obrazac fitosertifikata i fitosertifikata za reeksport izrađuje i štampa Narodna banka Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca "Topčider".".

Član 35.

U članu 73. stav 1. posle reči: "dostavlja ga" dodaju se reči: "službenoj laboratoriji, odnosno ovlašćenoj".

Član 36.

Naziv člana 74. menja se i glasi: "Odobrenje uvoza".

U članu 74. stav 1. menja se i glasi:

"Fitosanitarni inspektor posle izvršenog fitosanitarnog pregleda pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata pri uvozu, odnosno posle dobijanja rezultata laboratorijske analize, ako su ispunjeni uslovi iz člana 67. st. 2–4. ovog zakona, dozvoljava uvoz pošiljke izdavanjem rešenja o dozvoli uvoza ili overom carinske dokumentacije, pečatom četvrtastog oblika, pri čemu overava i kopiju fitosertifikata ili fitosertifikata za reeksport pečatom fitosanitarne inspekcije sa navedenim datumom ulaska."

Član 37.

U članu 76. stav 1. menja se i glasi:

"Po donošenju rešenja iz člana 74. stav 1. ovog zakona za bilje, biljne proizvode i propisane objekte sa Liste VA deo I i Liste VA deo II, fitosanitarni inspektor dozvoljava promet pošiljke na teritoriji Republike Srbije, a pošiljku prati overena kopija fitosertifikata koja zamenjuje biljni pasoš.".

Član 38.

U članu 78. stav 1. menja se i glasi:

"Ako država uvoznica zahteva fitosertifikat za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata koje se izvoze, vrši se pregled pošiljke radi izdavanja fitosertifikata.".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Pregled pošiljke iz stava 1. ovog člana radi izdavanja fitosertifikata vrši fitosanitarni inspektor, odnosno ovlašćeno stručno lice u poljoprivrednoj stručnoj službi za obavljanje poslova iz člana 17. stav 1. tačka 2) ovog zakona.".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

"Pregled drvenog materijala koji se koristi za pakovanje ili kao pomoćno sredstvo u transportu pošiljaka koje ne podležu fitosanitarnom pregledu, obavlja carinski organ, koji utvrđuje da li drvni materijal ispunjava standard ISPM 15.".

Član 39.

U članu 79. stav 1. reč: "Ministarstvu" briše se.

U stavu 4. posle reči: "potrebi" dodaje se zapeta i reči: "ako to država uvoznica zahteva".

Stav 5. menja se i glasi:

"Ako se pregledom iz stava 4. ovog člana utvrdi da nisu ispunjeni specifični fitosanitarni uslovi zemlje uvoznice fitosanitarni inspektor, odnosno stručno lice iz člana 78. stav 2. ovog zakona naložiće mere, radi ispunjenja specifičnih fitosanitarnih uslova ili odbiti izdavanje fitosertifikata."

Član 40.

U članu 88. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

"Pravna lica, preduzetnik i fizička lica plaćaju taksu za:

1) izvršen fitosanitarni pregled pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata prilikom uvoza;

2) izvršen fitosanitarni pregled pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata namenjenih izvozu;

3) izvršen fitosanitarni pregled pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata namenjenih reeksportu;

4) izdavanje fitosertifikata;

5) izdavanje fitosertifikata za reeksport;

6) za troškove zdravstvenih pregleda useva i objekata za proizvodnju semena, rasada i sadnog materijala;

7) izvršen fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata u proizvodnji, doradi, preradi, skladištenju i prometu radi izdavanja biljnog pasoša;

8) izdavanje biljnog pasoša;

9) dozvolu za izdavanje biljnog pasoša;

10) utvrđivanje uslova radi upisa u Registar pružalaca usluga;

11) korišćenje oznake ISPM 15;

12) izvršene fitosanitarne preglede radi upisa u Fitoregistar;

13) obuku u vezi izdavanja biljnog pasoša i izdavanje uverenja o završenoj obuci za izdavanje biljnog pasoša.

Sredstva ostvarena od taksi iz stava 1. ovog člana prihod su budžeta Republike Srbije.".

Stav 3. briše se.

Član 41.

Član 89. menja se i glasi:

"Član 89.

Podnosilac zahteva plaća administrativnu taksu, u skladu sa zakonom kojim se propisuju administrativne takse i to, za izdavanje rešenja:

1) za upis u Registar pružalaca usluga;

2) za upis u Fitoregistar;

3) o odobrenju za uvoz, odnosno unošenje pošiljki za potrebe ogleda, naučnoistraživačkog rada i rada na klonskoj selekciji.".

Član 42.

U članu 90. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, inspekcijski nadzor koji se odnosi na šumsko bilje, šumske rasadnike i reprodukcioni materijal, osim šumskog bilja i šumskog reprodukcionog materijala koji se uvozi, izvozi ili je u tranzitu, vrši Ministarstvo preko šumarskih inspektora, u skladu sa zakonom.

Poslove fitosanitarnog inspektora može da obavlja lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti biotehničke nauke – odsek zaštita bilja, odnosno fitomedicina ili odsek ratarski ili odsek voćarsko-vinogradarski ili odsek opšti ili agroekonomski odsek na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, radno iskustvo u struci od najmanje tri godine i položen državni stručni ispit.".

Član 43.

U članu 92. stav 1. tačka 4) reči: "pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice" zamenjuju se rečima: "obveznik izdavanja biljnog pasoša".

Tačka 5) menja se i glasi:

"5) kontroliše ispunjavanje obaveza po osnovu ustupljenih poslova, odnosno ugovornih obaveza dodeljenih putem konkursa;".

Tačka 8) menja se i glasi:

"8) kontroliše način i postupak vršenja toplotnog tretiranja i označavanja DMP, kao i način vođenja evidencije i sadržinu evidencije u skladu sa članom 25. ovog zakona;".

U tački 21) reči: "članom 62. st. 3. i 4." zamenjuju se rečima: "članom 61. stav 4. i članom 63. stav 2.".

Tačka 22) menja se i glasi:

"22) kontroliše da li obveznik izdavanja biljnog pasoša ispunjava obaveze iz člana 64. ovog zakona;".

U tački 33) reč: "naknade" zamenjuje se rečju: "takse", a reči: "pošiljke u proizvodnji i prometu" brišu se.

U stavu 2. tač. 1)–4) reči: "koji nisu navedeni u listama iz člana 34. ovog zakona" brišu se.

U tački 5) reči: "članom 62. stav 3." zamenjuju se rečima: "članom 61. stav 4. i članom 63. stav 2."

U tački 6) reči: "koji nisu navedeni u listama iz člana 34. ovog zakona" brišu se.

Član 44.

U članu 93. stav 1. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

"1a) zabrani unošenje štetnih organizama u skladu sa članom 40. stav 5. i članom 67. stav 2. ovog zakona;".

U stavu 2. tač. 1) i 2) reči: "koji nisu navedeni u listama iz člana 34. ovog zakona" brišu se.

Član 45.

U članu 96. stav 1. tač. 3) i 5) brišu se.

U tački 9) posle reči: "uveze" zapeta i reči: "proveze ili izveze" brišu se.

Član 46.

U članu 97. stav 1. tačka 2) reči: "u roku od 15 dana" zamenjuju se rečima: "u roku od 30 dana", a u zagradi reči: "član 12. stav 6." zamenjuju se rečima: "član 12. stav 7."

Tačka 4) menja se i glasi:

"4) ne vodi evidenciju o izvršenim uslugama (član 25. stav 1);".

U tački 5) reči: "stav 3." zamenjuju se rečima: "stav 2.".

Tačka 14) menja se i glasi:

"14) izda biljni pasoš suprotno odredbama člana 56. ovog zakona;".

U tački 15) reči: "pet godina (član 61. stav 3)" zamenjuju se rečima: "tri godine (član 61. stav 5)".

Tačka 16) briše se.

Član 47.

U članu 98. posle broja: "10)" briše se zapeta, a reči: "14) i 16) ovog zakona" zamenjuju se rečima: "i 14) ovog zakona".

Član 48.

U članu 100. stav 1. reči: "st. 1. i 2" zamenjuju se rečima: "stav 2." .

Član 49.

U članu 101. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1) ne prijavi Ministarstvu promenu podataka u roku od 30 dana (član 12. stav 7);".

Član 50.

U članu 5. stav 1, u nazivu glave III, članu 11. stav 1. u zagradi i stavu 2, članu 12. st. 1, 2. i 4, u nazivu člana i članu 13. st. 1–3, u nazivu člana i članu 14. stav 1, u nazivu člana i uvodnoj rečenici člana 15. stav 1. i u tački 1) i stavu 2, članu 92. stav 1. tačka 2), članu 96. stav 1. tač. 1) i 2) i u članu 100. stav 1. reč: "Registar" u određenom padežu zamenjuje se rečju: "Fitoregistar" u odgovarajućem padežu.

U nazivu člana i članu 50, članu 68. stav 1. tačka 3), članu 72. stav 2, u nazivu člana i članu 80. st. 1. i 3, u nazivu člana i članu 81. reč: "provoz" u određenom padežu zamenjuje se rečju: "tranzit" u odgovarajućem padežu.

Član 51.

Pravno lice i preduzetnik koji pružaju usluge u oblasti zaštite zdravlja bilja dužni su da usklade svoje poslovanje i rad sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lica koje je upisano u Registar u skladu sa Zakonom o zdravlju bilja ("Službeni glasnik RS", broj 41/09) danom stupanja na snagu ovog zakona postaju upisani u Fitoregistar u skladu sa ovim zakonom.

Pravno lice za koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona utvrđeno da ispunjava uslove za obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zaštite zdravlja bilja nastavlja da obavlja te poslove do donošenja rešenja o ovlašćivanju, odnosno odluke o izboru pravnog lica, za obavljanje poslova iz čl. 17. i 17a ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom.

Član 52.

Podzakonski propisi za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 53.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print