Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju

("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)

Objavljeno: 07.09.2023.


Član 1.

U Zakonu o dualnom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 101/17 i 6/20), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

U smislu ovog zakona utvrđuju se sledeći pojmovi:

1) „dualno obrazovanje” je model realizacije nastave u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz nastavu u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču, usavršavaju, odnosno izgrađuju znanja, veštine, sposobnosti i stavovi (u daljem tekstu: kompetencije) u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja;

2) „poslodavac” je pravno lice ili preduzetnik, državni organ, ustanova ili druga organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave koji ispunjava propisane uslove za učenje kroz rad učenika u dualnom obrazovanju i čija delatnost omogućava dostizanje znanja veština i stavova propisanih odgovarajućim planom i programom nastave i učenja u dualnom obrazovanju (u daljem tekstu: plan i program nastave i učenja) u delu koji se ostvaruje učenjem kroz rad;

3) poslodavac u smislu ovog zakona jeste i organ unutrašnjih poslova i odbrane, kod kojih se učenje kroz rad realizuje u skladu sa propisima koji uređuju rad tih organa i ovim zakonom, osim odredaba ovog zakona koje se odnose na finansijsko obezbeđenje učenika;

4) „učenje kroz rad” je organizovan proces tokom koga učenici, pod neposrednim vođstvom i nadzorom instruktora i uz praćenje koordinatora učenja kroz rad, u realnom radnom okruženju kod poslodavca, a izuzetno i u školi i trening centru, stiču kompetencije propisane standardom kvalifikacije;

5) „instruktor” je lice u radnom odnosu kod poslodavca, koje samostalno obavlja delatnost, odnosno drugo lice koje angažuje poslodavac, u skladu sa zakonom, koje neposredno obezbeđuje da se tokom učenja kroz rad realizuju sadržaji propisani planom i programom nastave i učenja i odgovorno je da učenici steknu kompetencije propisane standardom kvalifikacije;

6) „koordinator učenja kroz rad” je nastavnik sa odgovarajućim obrazovanjem za predmet iz kojeg se realizuje učenje kroz rad, koji u saradnji sa instruktorom planira, prati, realizuje i vrednuje ostvarivanje učenja kroz rad kod poslodavca;

7) „program realizacije učenja kroz rad” je dokument koji daje detaljan uvid u način realizacije obrazovnog profila kod poslodavca, a koji zajedno razvijaju i donose škola i poslodavac za period ukupnog trajanja obrazovnog profila;

8) „plan realizacije učenja kroz rad” je operativni dokument koji sadrži dinamiku, mesto i raspored realizacije učenja kroz rad u toku školske godine, a koji donosi škola u saradnji sa poslodavcem na osnovu programa realizacije učenja kroz rad. Plan realizacije učenja kroz rad sastavni je deo godišnjeg plana rada škole;

9) „trening alijansa” je oblik udruživanja najmanje dva poslodavca koji omogućava ostvarivanje ishoda učenja iz standarda kvalifikacije kroz učenja kroz rad, u skladu sa planom i programom nastave i učenja;

10) „trening centar” je status koji, u skladu sa ovim zakonom, može da stekne škola koja ima odgovarajuće resurse za sticanje kompetencija učenika i odraslih u simulovanom radnom okruženju, u skladu sa obrazovnim, privrednim i razvojnim potrebama jedne ili više jedinica lokalne samouprave.”

Član 2.

U članu 3. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

„4) etičnost – poštovanje ličnosti i dostojanstva i prava učenika i odraslog i ostvarivanje uslova za ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja.”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Institucionalno partnerstvo i saradnja između ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo), službe Vlade nadležne za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija (u daljem tekstu: Kancelarija), Privredne komore Srbije, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Agencije za kvalifikacije, kao i saveta i tela imenovanih na nacionalnom nivou nadležnih za obrazovanje, uspostavlja se radi sprovođenja dualnog obrazovanja na nacionalnom nivou.”

Član 3.

Član 6. menja se i glasi:

„Član 6.

Obim učenja kroz rad, u skladu sa potrebama privrede, iznosi 60% od ukupnog broja časova predviđenih planom i programom nastave i učenja.

Učenje kroz rad realizuje se u skladu sa školskim kalendarom tokom školske godine, najduže osam sati dnevno, odnosno najviše 24 sata nedeljno, a izuzetno može i do 30 sati nedeljno ako se realizuje u bloku.

Učenje kroz rad ne može da se realizuje u vremenu od 22,00 časa do 6,00 časova narednog dana.

Učenje kroz rad realizuje se u celosti kod jednog, odnosno više poslodavaca u skladu sa planom i programom nastave i učenja.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, deo učenja kroz rad može da se realizuje i u školi i trening centru kroz simulaciju radnog okruženja, u skladu s planom i programom nastave i učenja, odnosno ukoliko ga kod poslodavca nije moguće ostvariti u celini.

U školi može da se realizuje najviše 25% a u trening centru najviše 30% časova učenja kroz rad predviđenih planom i programom nastave i učenja.”

Član 4.

Posle člana 6. dodaju se naziv člana i član 6a koji glase:

„Program realizacije učenja kroz rad

Član 6a

Program realizacije učenja kroz rad je dokument koji sadrži:

1) aktivnosti koje će učenik realizovati na učenju kroz rad kao i ishode učenja iz standarda kvalifikacije i delove programa nastave i učenja koji se tim aktivnostima ostvaruju;

2) obim učenja kroz rad koji će se realizovati kod poslodavca;

3) radna mesta ili poslove na kojima će se realizovati učenje kroz rad, sa spiskom opreme (mašine, alate i dr.) na kojoj će učenici raditi;

4) način obezbeđivanja realizacije nastave na jeziku nacionalne manjine, ako se učenje kroz rad realizuje na jeziku nacionalne manjine;

5) dinamiku ostvarivanja i vrednovanja učenja kroz rad;

6) druge elemente koji mogu biti od značaja za realizaciju plana i programa nastave i učenja, a u vezi su sa specifičnim uslovima u školi, odnosno kod poslodavca.

Program učenja kroz rad zajednički donose škola i poslodavac i sastavni je deo ugovora o dualnom obrazovanju.

Škola i poslodavac mogu da menjaju i dopunjuju program učenja kroz rad ako je to potrebno zbog organizacije rada kod poslodavca, u slučaju promene broja učenika na učenju kroz rad i drugim slučajevima kada nije moguće realizovati učenje kroz rad po donetom programu.

Obim učenja kroz rad iz stava 1. ovog člana može se smanjivati samo ako se učeniku obezbedi realizacija učenja kroz rad u istom ili većem procentu kod drugog poslodavca, trening centru ili u školskoj radionici, u skladu sa ovim zakonom.

Poslodavac, odnosno škola je u obavezi da u roku od osam dana dostavi Privrednoj komori Srbije, odnosno Kancelariji izmenjen program učenja kroz rad.

Evidenciju učenja kroz rad vodi škola i poslodavac na posebnom obrascu čiji sadržaj i izgled propisuje ministar, u skladu sa pravilnikom kojim se propisuju evidencije u srednjoj školi.

Opis dela učenja kroz rad koji se realizuje u školi ili u trening centru izrađuje škola i sastavni je deo godišnjeg plana rada škole.”

Član 5.

Član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Strukturu upisa učenika u obrazovne profile koji se realizuju u dualnom modelu obrazovanja za srednje škole čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave utvrđuje Ministarstvo u konkursu za upis učenika u srednju školu, na osnovu plana za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje, u skladu sa ovim i zakonom kojim se uređuje srednje obrazovanje i vaspitanje.

Predlog plana za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje priprema Privredna komora Srbije i dostavlja ga Kancelariji, najkasnije do 15. marta tekuće godine za narednu školsku godinu.

Predlog plana iz stava 2. ovog člana sadrži podatke o obrazovnim profilima i školama, poslovno ime, odnosno naziv poslodavca, sedište, matični broj, obrazovni profil, broj učenika koji može da primi na učenje kroz rad, opštinu i mesto izvođenja učenja kroz rad i naziv škole koja može da realizuje traženi obrazovni profil.

Kancelarija utvrđuje predlog plana iz stava 2. ovog člana i dostavlja ga Ministarstvu, najkasnije u roku od osam dana od dana prijema predloga.

Na zahtev škole, ministar može da odobri da se odeljenje formira spajanjem dva ili više obrazovnih profila koji se realizuju u dualnom obrazovanju u istom trajanju, kao i od učenika upisanih po dualnom i po klasičnom modelu na isti obrazovni profil, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje način formiranja odeljenja u srednjim školama.

Raspoređivanje učenika za učenje kroz rad vrše u saradnji učenik, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, poslodavac i škola.

Način raspoređivanja učenika za učenje kroz rad propisuje ministar, na predlog Kancelarije uz pribavljeno mišljenje Privredne komore Srbije.”

Član 6.

U članu 9. stav 5. na kraju teksta dodaju se reči: „i programom realizacije učenja kroz rad.”

Član 7.

U članu 11. stav 1. tačka 7) menja se i glasi:

„7) da poslodavac nije kažnjavan za prekršaj propisan zakonom kojim se uređuje sprečavanje zlostavljanja na radu i propisima koji uređuju oblast bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da nije kažnjavan za krivično delo zlostavljanja u smislu krivičnog zakonika;

Posle tačke 7) dodaju se tač. 8) i 9) koje glase:

8) da je poslodavac sa školom sačinio program realizacije učenja kroz rad;

9) da poslodavac ima zaključen predugovor o dualnom obrazovanju.”

Član 8.

Član 12. menja se i glasi:

„Član 12.

Zahtev za proveru sa dokazima o ispunjenosti uslova iz člana 11. ovog zakona, poslodavac podnosi Privrednoj komori Srbije.

Privredna komora Srbije obrazuje komisiju za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca (u daljem tekstu: Komisija) za obrazovni profil.

Komisija iz stava 2. ovog člana ima tri člana, od kojih se dva imenuju na predlog ministarstva iz reda prosvetnih savetnika, spoljnih saradnika, odnosno nastavnika, a treći član je predstavnik Privredne komore Srbije.

Članovi komisije svoj rad obavljaju bez naknade.

Privredna komora Srbije, na predlog Komisije, poslodavcu koji je ispunio sve propisane uslove, izdaje potvrdu o ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad (u daljem tekstu: Potvrda), u roku od 15 dana od dana prijema predloga Komisije.

Ako je više poslodavaca podnelo zahtev za izvođenje učenja kroz rad u Alijansi, potvrda se izdaje za svakog poslodavca člana Alijanse.

Privredna komora Srbije rešenjem utvrđuje da poslodavac ne ispunjava uslove za izvođenje učenja kroz rad i ovo rešenje je konačno u upravnom postupku.

Ako poslodavac prestane da ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona, Privredna komora Srbije, na predlog Komisije, donosi rešenje o prestanku ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad i ovo rešenje je konačno u upravnom postupku.

Ako jedan ili više članova alijanse prestanu da ispunjavaju uslove za izvođenje učenja kroz rad, Alijansa u saradnji sa školom obezbeđuje realizaciju ishoda učenja kod drugog poslodavca u Alijansi, kod drugog poslodavca koji nije u Alijansi, u školi ili trening centru, o čemu obaveštava Privrednu komoru Srbije.

Kada je podnosilac zahteva iz stava 1. ovog člana poslodavac koji je državni organ, ustanova ili druga organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, Privredna komora Srbije izdaje Potvrdu na osnovu dostavljenog programa učenja kroz rad.

Organizacija, sastav i način rada Komisije i druga pitanja od značaja za utvrđivanje ispunjenosti uslova za učenje kroz rad kod poslodavaca i Alijanse poslodavaca, bliže se uređuju opštim aktom Privredne komore Srbije.

Poslove provere ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad i izdavanja isprava iz st. 5–8. ovog člana Privredna komora Srbije obavlja kao poverene poslove.”

Član 9.

Posle člana 12. dodaju se nazivi članova i čl. 12a i 12b koji glase:

„Registar poslodavaca koji ispunjavaju uslove za realizaciju učenja kroz rad

Član 12a

Privredna komora Srbije vodi i redovno ažurira registar poslodavaca za koje je utvrđeno da ispunjavaju uslove za izvođenje učenja kroz rad.

Registar iz stava 1. ovog člana vodi se kao jedinstvena elektronska baza podataka, a podaci iz registra objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Privredne komore Srbije.

U registar iz stava 1. ovog člana, upisuju se podaci o registarskom broju potvrde, poslovnom imenu, odnosno nazivu i matičnom broju poslodavca, imenu, prezimenu i funkciji odgovornog lica kod poslodavca i broju i datumu rešenja o prestanku ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad.

Troškove izdavanja potvrde, vođenja i upisa u registar iz stava 1. ovog člana, snosi Privredna komora Srbije.

Poslove vođenja registra iz stava 1. ovog člana Privredna komora Srbije obavlja kao poverene poslove.

Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija

Član 12b

Kancelarija:

1) prati stanje u vezi sa primenom propisa i drugih akata kojima se uređuje dualno obrazovanje i unapređenje, usklađenost, razvoja i funkcionisanja dualnog obrazovanja;

2) povezuje javni i privatni sektor radi ekonomskog i obrazovnog planiranja, celoživotnog učenja i razvoja ljudskih resursa;

3) učestvuje u pripremi dokumenata javnih politika, nacrta zakona, drugih propisa i opštih akata kojima se uređuje dualno obrazovanje i u koordinaciji aktivnosti na njihovom sprovođenju;

4) izrađuje studijsko-analitičke dokumente i priprema predloge za unapređivanje upisne politike za dualno obrazovanje;

5) ostvaruje međunarodnu saradnju i razvojne inicijative, koordinaciju aktivnosti i učešće u programiranju i implementaciji domaćih i međunarodnih projekata u oblasti dualnog obrazovanja;

6) inicira unapređivanje jedinstvenog informacionog sistema prosvete u delu koji se odnosi na dualno obrazovanje;

7) unapređuje partnerstva, odnosno prati rad i pruža stručne podrške radu nadležnih institucija, tela i socijalnih partnera uključenih u procese dualnog obrazovanja;

8) realizuje konkurs u skladu sa podzakonskim aktom iz člana 34. stav 8. ovog zakona;

9) pruža stručnu i administrativnu podršku radu komisije za praćenje i razvoj dualnog obrazovanja;

10) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.”

Član 10.

U članu 15. stav 1. tačka 7) briše se.

Posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

„Program učenja kroz rad je sastavni deo ugovora o dualnom obrazovanju.

Ugovor o dualnom obrazovanju škola i poslodavac zaključuju za svaku novu generaciju učenika i za svaki obrazovni profil.”

Član 11.

U članu 16. stav 1. menja se i glasi:

„Škola zaključuje ugovor o dualnom obrazovanju sa jednim ili više poslodavaca koji imaju Potvrdu, a sa kojima je prethodno izradila program učenja kroz rad, u skladu sa članom 6a ovog zakona i zaključila predugovor o učenju kroz rad.”

U stavu 4. posle reči: „Ministarstvo” dodaju se reči: „i Kancelariju”.

Član 12.

Posle člana 26. dodaju se naziv člana i član 26a koji glase:

„Prelazak učenika na drugi model realizacije nastave

Član 26a

Učenici upisani na obrazovni profil koji se realizuje po klasičnom modelu mogu da pređu na realizaciju tog profila po dualnom modelu, ako poslodavac obezbedi dodatna mesta za učenje kroz rad.

Učenici upisani na obrazovni profil koji se realizuje u dualnom obrazovanju mogu da pređu na realizaciju tog profila po klasičnom modelu od sledeće školske godine, u dogovoru sa poslodavcem sa kojim imaju zaključen ugovor o učenju kroz rad, kao i ako ugovor o učenju kroz rad bude raskinut u skladu sa ovim zakonom.”

Član 13.

U članu 29. stav 1. tačka 1) reči: „kojima se uređuje rad” brišu se.

U tački 4) na kraju teksta tačka i zapeta zamenjuju se zapetom i dodaju se reči: „osim ako poslodavac ili škola obezbede da učenju kroz rad prisustvuje drugo lice koje poznaje jezik te nacionalne manjine;”

Stav 2. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 1. tačka 5) ovog člana, instruktor može biti i lice koje:

1) poseduje osnove pedagoško-didaktičkih znanja i veština i ima važeća ovlašćenja da bude instruktor, a koja su izdala nacionalna ili međunarodna regulatorna tela, iz oblasti na koje se ovlašćenje odnosi , odnosno organ iz člana 2. tačka 3) ovog zakona;

2) nastavnik praktične nastave i nastavnik stručnih predmeta u srednjoj školi i sa položenom licencom za nastavnika.

3) koje je obučeno za poslove mentora/instruktora kroz druge projekte koje se bave učenjem kroz rad u okviru formalnog i neformalnog obrazovanja;”

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

„Licu iz stava 2. tačka 2) ovog člana koje ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1)–4) i 6) ovog člana, Privredna komora Srbije izdaje licencu za instruktora bez pohađanja obuke i polaganja ispita za instruktora.

Licu iz stava 2. tačka 3) ovog člana koje ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1)–4) i 6) ovog člana, Privredna komora Srbije utvrđuje usaglašenost programa po kojem je lice osposobljavano za poslove mentora i po potrebi ga upućuje na dodatnu obuku za instruktora i na polaganja ispita za instruktora.”

Dosadašnji st. 3–5. postaju st. 5–7.

Član 14.

Naziv člana i član 32. menjaju se i glase:

„Završni ispit i stručna matura

Član 32.

Završni ispit i stručna matura za obrazovne profile koji se realizuju u dualnom obrazovanju, realizuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja i zakonom kojim se uređuje srednje obrazovanje i vaspitanje.

Podatak o obimu ostvarenog učenja kroz rad i spisak poslodavaca kod kojih je učenje kroz rad obavljeno upisuje se u javne isprave, u skladu sa pravilnikom kojim se uređuju javne isprave u srednjem obrazovanju i vaspitanju.”

Član 15.

Posle člana 32. dodaju se naziv člana i član 32a koji glase:

„Vrednovanje dualnog obrazovanja

Član 32a

Vrednovanje kvaliteta rada škola koje realizuju obrazovne profile u dualnom obrazovanju ostvaruje se prema standardima i po postupku propisanom u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.”

Član 16.

U članu 34. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Naknadu za učenje kroz rad poslodavac može isplaćivati i u različitim iznosima po godinama školovanja shodno nivou znanja učenika u rasponu od najmanje 30% od minimalne cene rada po satu neto pa naviše, s tim da ukupna naknada za učenje kroz rad isplaćena na nivou obrazovnog profila mora da iznosi najmanje 70% od minimalne cene rada po satu neto isplaćene za taj period.”

Posle dosadašnjeg stava 3. koji postaje stav 4. dodaju se st. 5–8. koji glase:

„Ako se učenje kroz rad obavlja u trening centru učenik nema pravo na naknadu iz st. 2. i 3. ovog člana, osim ako se realizuje na zahtev, poslodavca.

Pored ugovora o učenju kroz rad, poslodavac može sa učenikom, odnosno njegovim roditeljem ili drugim zakonskim zastupnikom da zaključi i ugovor o stipendiranju.

Sredstva za finansijsku podršku dualnom obrazovanju, koja se ostvaruje kroz pomoć školama i privredi radi školovanja učenika za deficitarna zanimanja mogu se obezbediti u budžetu Republike Srbije.

Bliže uslove za finansijsku podršku iz stava 7. ovog člana utvrđuje Vlada.”

Član 17.

Posle člana 34. dodaju se naziv člana i član 34a koji glase:

„Trening centar

Član 34a

Status trening centar u skladu sa ovim zakonom, može da stekne javna škola koja je verifikovana za realizaciju obrazovnih profila u dualnom obrazovanju i koja ima odgovarajuće resurse za sticanje kompetencija učenika i odraslih u simulovanom radnom okruženju, u skladu sa obrazovnim, privrednim i razvojnim potrebama jedne ili više jedinica lokalne samouprave.

Škola koja ima status trening centra može da obavlja sledeće poslove:

1) realizuje deo učenja kroz rad za svoje i učenike drugih škola;

2) realizuje sve oblike praktične nastave za koje ima odgovarajuću opremu i sredstva, za svoje i učenike drugih škola;

3) realizuje stručnu maturu i završni ispit, za svoje i učenike drugih škola;

4) realizuje učenje kroz rad u dualnom modelu studija u visokom obrazovanju;

5) obavlja stručno usavršavanje za svoje i nastavnike drugih škola, u skladu sa zakonom;

6) realizuje obuke i praktični rad za sve aktivnosti obrazovanja odraslih, u skladu sa zakonom;

7) pruža usluge karijernog vođenja i savetovanja, u skladu sa zakonom;

8) realizuje obuke na zahtev poslodavca zbog potreba tehnoloških promena u procesima rada i radi povećanja konkurentnosti kroz razvoj novih tehnologija i inovacija;

9) pruža druge usluge u skladu sa opštim aktom škole o radu trening centra.

Trening centar se obrazuje kao organizaciona jedinica škole, a usluge iz stava 2. tač. 5)–9) ovog člana koje pruža korisnicima smatraju se uslugama koje škola pruža u okviru proširene delatnosti u smislu zakona kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.

Usluge iz stava 2. tač. 5)–9) ovog člana koje škola pruža kao trening centar finansiraju se iz sredstava korisnika.

Status trening centra može da stekne javna srednja škola ako se utvrdi potreba za obrazovnim, privrednim i razvojnim potrebama jedne ili više jedinica lokalne samouprave.

Akt o školama koje imaju status trening centra donosi Vlada.

Bliže uslove za donošenje akta o dodeli statusa trening centra iz stava 5. ovog člana kao i uslove u pogledu načina rada i načina korišćenja sredstava iz stava 3. ovog člana i saradnje trening centra sa drugim javnim školama i poslodavcima utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva, po pribavljenom mišljenju Kancelarije.”

Član 18.

Odredba člana 3. stav 1. ovog zakona primenjivaće se počev od školske 2034/35. godine.

Obim učenja kroz rad u planovima i programima nastave i učenja koji budu doneti od školske 2026/27. godine do donošenja planova i programa nastave i učenja u skladu sa članom 3. stav 1. ovog zakona, za trogodišnje obrazovne profile iznosi najmanje 60% od ukupnog broja časova stručnih predmeta, a za četvorogodišnje obrazovne profile najmanje 40% od ukupnog broja stručnih predmeta, s tim da se učenje kroz rad po razredima može realizovati u obimu do 80% broja časova stručnih predmeta u tom razredu.

Do početka primene planova i programa nastave i učenja iz stava 2. ovog člana, obim učenja kroz rad u postojećim dualnim obrazovnim profilima može da se poveća uključivanjem časova praktičnih oblika nastave, ako poslodavac ima mogućnosti za realizaciju.

Do donošenja planova i programa nastave i učenja u skladu sa stavom 2. ovog člana zakona obim učenja kroz rad utvrđuje se u skladu sa propisima donetim do stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 19.

Završni i maturski ispit polažu se u školi za učenike koji završavaju srednje obrazovanje u trogodišnjem, odnosno četvorogodišnjem trajanju u roku koji je propisan zakonom kojim se uređuje srednje obrazovanje.

Za učenike koji završavaju srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju u školi se polaže završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje srednje obrazovanje.

Za učenike koji završavaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju u školi se polaže stručna matura u skladu sa zakonom kojim se uređuje srednje obrazovanje.

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.