Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.05.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PRETHODNIM I PERIODIČNIM LEKARSKIM PREGLEDIMA ZAPOSLENIH NA RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM ("Sl. glasnik RS", br. 53/2017)


Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (,,Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 91/15),
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ministar zdravlja sporazumno donose

PRAVILNIK
o izmenama i dopuni Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom

Član 1.

U Pravilniku o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom („Službeni glasnik RS”, br. 120/07 i 93/08), u članu 2. stav 1. i članu 3. stav 1. reči: „ili za upotrebu odnosno rukovanje određenom opremom za rad –” brišu se.

Član 2.

Posle člana 3. dodaje se član 3a koji glasi:

„Član 3a

Po obavljenom periodičnom lekarskom pregledu služba medicine rada može da obavi kontrolni lekarski pregled kojim se kod zaposlenog prate utvrđena patološka stanja i poremećaji, kao i procenjuje dalja ispunjenost posebnih zdravstvenih uslova za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom.”

Član 3.

Uput za periodični lekarski pregled – Obrazac 2 i Izveštaj o periodičnom lekarskom pregledu zaposlenog – Obrazac 4 odštampani uz Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom („Službeni glasnik RS”, br. 120/07 i 93/08) zamenjuju se obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 4.

U članu 8. stav 2. reči: „ili za upotrebu – rukovanje određenom opremom za rad” brišu se.

Član 5.

U Prilogu II – Specifični deo programa prethodnih i periodičnih pregleda zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, pod brojem 5.4. reči: „UNUTRAŠNjI TRANSPORT (vozači viljuškara, dizalica, transportera, građevinskih i poljoprivrednih mašina i sl.)” zamenjuju se rečima: „UPRAVLJANjE VOZILIMA I UNUTRAŠNjI TRANSPORT (vozači viljuškara, dizalica, transportera, građevinskih i poljoprivrednih mašina i sl.)”.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print