Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
24.12.2019.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)


Član 1.

U Zakonu o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 95/18), u članu 10. stav 1. tačka 6) posle reči: „obavezno socijalno osiguranje” dodaju se reči: „i porezu na dohodak građana”.

Član 2.

U članu 11. stav 4. tačka 1) posle 25. alineje dodaje se alineja 26, koja glasi:

„– podatke o porezu na dohodak građana;”.

Član 3.

U članu 22. posle reči: „primaoca prihoda” dodaju se reči: „i porezu na dohodak građana”.

Član 4.

U članu 23. stav 1. posle reči: „obavezno socijalno osiguranje” dodaju se reči: „i porezu na dohodak građana”.

U stavu 2. posle reči: „obavezno socijalno osiguranje” dodaju se reči: „i porez na dohodak građana”.

Član 5.

U članu 46. stav 1. reči: „do 1. januara 2020. godine” zamenjuju se rečima: „do 1. januara 2021. godine”.

Član 6.

U članu 47. reči: „godinu dana” zamenjuju se rečima: „dve godine”.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print