Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Objavljeno: 27.10.2023.


Član 1.

U Zakonu o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS”, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), naziv zakona menja se i glasi: „Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture”.

Član 2.

U članu 1. reči: „katastar vodova” zamenjuju se rečima: „katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata (u daljem tekstu: katastar infrastrukture)”, a reč: „vodova” zamenjuje se rečju: „infrastrukture”.

Član 3.

U članu 2. stav 2. tačka 6) reči: „list nepokretnosti” zamenjuju se rečima: „izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti”.

U tački 7) reči: „list vodova” zamenjuju se rečima: „izvod iz baze podataka katastra infrastrukture”.

Posle tačke 7) dodaju se tač. 7a) i 7b), koje glase:

„7a) „izvod iz digitalnog plana nepokretnosti” jeste dvodimenzionalni prikaz parcela i objekata u ravni državne projekcije;

7b) „izvod iz digitalnog plana infrastrukturnog i podzemnog objekta” jeste dvodimenzionalni prikaz infrastrukturnog i podzemnog objekta u ravni državne projekcije;”.

U tački 14) posle reči: „izvod iz” dodaju se reči: „baze podataka”.

Član 4.

U članu 5. st. 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 2. i 3.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 4, broj: „5” zamenjuje se brojem: „3”.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 5, broj: „6” zamenjuje se brojem: „4”.

Dosadašnji stav 8. postaje stav 6.

U dosadašnjem stavu 9, koji postaje stav 7, broj: „6” zamenjuje se brojem: „4”, a broj: „7” zamenjuje se brojem: „5”.

Dosadašnji stav 10. postaje stav 8.

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 9, broj: „10” zamenjuje se brojem: „8”.

U dosadašnjem stavu 12, koji postaje stav 10, broj: „6” zamenjuje se brojem: „4”.

U dosadašnjem stavu 13, koji postaje stav 11, broj: „6” zamenjuje se brojem: „4”.

U dosadašnjem stavu 14, koji postaje stav 12, broj: „12” zamenjuje se brojem: „10”, a broj: „13” zamenjuje se brojem: „11”.

U dosadašnjem stavu 15, koji postaje stav 13, broj: „12” zamenjuje se brojem: „10”, a broj: „13” zamenjuje se brojem: „11”.

Član 5.

Posle člana 5. dodaju se nazivi čl. 5a i 5b i čl. 5a i 5b, koji glase:

„Utvrđivanje jedinstvenog matičnog broja nepokretnosti

Član 5a

Za svaku nepokretnost pojedinačno određuje se i upisuje jedinstveni matični broj nepokretnosti (u daljem tekstu: JMBN).

U postupku upisa nepokretnosti u katastar GKIS za svaku nepokretnost pojedinačno automatski dodeljuje JMBN.

JMBN prati životni ciklus nepokretnosti.

Ako dođe do promena na nepokretnosti kojoj je utvrđen JMBN, i to deoba i spajanje nepokretnosti, uklanjanje objekta, dela objekta ili posebnog dela objekta, u postupku upisa promene za tu nepokretnost se određuje novi JMBN, a prethodno dodeljeni JMBN se arhivira u GKIS-u.

Struktura JMBN

Član 5b

JMBN se sastoji od dve grupe podataka, i to:

1) I grupa – identifikator skupa podataka;

2) II grupa – jedinstveni identifikator u okviru skupa podataka.”.

Član 6.

U članu 21. stav 1. tačka 2) posle reči: „po sili zakona” tačka na kraju briše se i dodaju se reči: „i ako je tim zakonom propisan bezuslovni upis bez donošenja rešenja, u skladu sa programom realizacije aktivnosti na sprovođenju zakona;”.

Dodaje se tačka 3), koja glasi:

„3) na osnovu obrazloženog predloga nadležnog organa, kada utvrdi ili sazna da se, s obzirom na činjenično stanje, postupak mora pokrenuti u interesu stranke ili kada je radi zaštite javnog interesa neophodno pokrenuti postupak u skladu sa programom realizacije aktivnosti u postupku upisa.”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Programe iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana donosi Zavod, uz saglasnost Vlade. Sastavni deo programa čini studija izvodljivosti.”.

Dosadašnji st. 2–8. postaju st. 3–9.

Član 7.

U članu 25. stav 1. reči: „preko e-šaltera” zamenjuju se rečima: „putem e-šaltera, preko profesionalnog korisnika koji je u skladu sa ovim zakonom ovlašćen da vrši digitalizaciju dokumenta izdatog u papirnoj formi”.

Član 8.

U članu 26. stav 1. u uvodnoj rečenici posle reči: „propisanom” dodaje se reč: „elektronskom”.

Član 9.

U članu 31. stav 3. posle reči: „eksproprijacija,” dodaju se reči: „odnosno o upisu za potrebe eksproprijacije,”.

U stavu 4. posle reči: „zakonom” dodaju se zapeta i reči: „niti propisati pretpostavka izvršenog upisa u katastar, pre nego što je doneta odluka kojom se vrši upis u katastar”.

Član 10.

U članu 52. stav 2. menja se i glasi:

„Izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti i izvod iz baze podataka katastra infrastrukture izdaju se svakom zainteresovanom licu.”.

Dodaje se stav 6, koji glasi:

„Državni organi i organizacije, organi i organizacije pokrajinske autonomije, organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, posebni organi preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organ) obavezni su da podatke iz baze podataka GKIS-a koji su im neophodni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti pribavljaju preuzimanjem istih putem servisne magistrale organa, odnosno servisa za razmenu podataka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.”.

Dodaje se stav 7, koji glasi:

„Preduzetnici i privredna društva upisana u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, mogu izdavati izvode iz stava 2. ovog člana.”.

Dodaje se stav 8, koji glasi:

„Izvod iz stava 7. ovog člana ima istu važnost kao da ga je izdao Zavod.”.

Dodaje se stav 9, koji glasi:

„Uslovi izdavanja izvoda u skladu sa stavom 7. ovog člana bliže se uređuju podzakonskim aktom koji donosi Vlada.”.

Član 11.

Naziv člana 55. i član 55. brišu se.

Član 12.

U članu 61. stav 8. briše se.

Dosadašnji stav 9. postaje stav 8.

Član 13.

Na svim mestima u nazivu glave, nazivu člana i u članovima, osim u članu 1. i članu 57. stav 1. reči: „katastar vodova” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „katastar infrastrukture” u odgovarajućem padežu, reči: „katastar nepokretnosti i vodova” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture” u odgovarajućem padežu, a reč: „vod”, u jednini i množini, u određenom padežu zamenjuje se rečima: „infrastrukturni i podzemni objekat”, u jednini i množini, u odgovarajućem padežu.

Član 14.

Do uspostavljanja informacionog sistema za katastar infrastrukture, upisi će se vršiti u katastru vodova.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.