Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.11.2020.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi
("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)


Član 1.

U Zakonu o carinskoj službi („Službeni glasnik RSˮ, broj 95/18), član 48. menja se i glasi:

„Član 48.

Rukovodilac organizacione jedinice u čijoj nadležnosti su poslovi carinsko-prekršajnog postupka ovlašćen je da:

1) podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka mesno i stvarno nadležnom prekršajnom sudu;

2) zastupa podneti zahtev u svojstvu ovlašćenog podnosioca, da isti precizira ili izmeni na pretresu kada za to postoje razlozi, u skladu sa Carinskim zakonom i Zakonom o prekršajima;

3) predlaže, pregovara o uslovima priznanja prekršaja, priprema i uz saglasnost upravnika carinarnice zaključuje sporazum o priznanju prekršaja;

4) odustane od podnetog zahteva za pokretanje prekršajnog postupka;

5) izjavljuje redovne i vanredne pravne lekove na presude suda;

6) izjavljuje da odustaje od podnošenja redovnog pravnog leka;

7) se stara o izvršenju zaštitne mere izrečene presudom.

U odsutnosti rukovodioca organizacione jedinice u čijoj nadležnosti su poslovi carinsko-prekršajnog postupka, upravnik carinarnice posebnim rešenjem može ovlastiti carinskog službenika koji ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravnih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, da vrši ovlašćenja iz stava 1. ovog člana.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka mesno i stvarno nadležnom prekršajnom sudu protiv lica čije je prebivalište odnosno boravište van carinskog područja Republike Srbije, podnosi rukovodilac carinske ispostave, carinskog referata ili carinskog punkta gde je carinski prekršaj učinjen, kada se postupak protiv tog lica mora sprovesti hitno. U njihovoj odsutnosti, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi carinski službenik koga upravnik carinarnice ovlasti posebnim rešenjem.

O zahtevu iz stava 3. ovog člana obaveštava se organizaciona jedinica u čijoj nadležnosti su poslovi carinsko-prekršajnog postupka kojoj se uz kopiju zahteva dostavljaju spisi predmeta, radi evidentiranja i eventualnog daljeg postupanja po podnetom zahtevu.

Carinski službenik koji vodi poslove vezane za carinsko-prekršajni postupak ovlašćen je da preduzima radnje i postupke iz stava 1. tač. 2) i 7) ovog člana.

Prekršajni nalog izdaje carinski službenik u skladu sa Carinskim zakonom i Zakonom o prekršajima.ˮ

Član 2.

U članu 95. stav 2. reči: „Konačnu odlukuˮ zamenjuju se rečju: „Odlukuˮ.

Član 3.

U članu 97. stav 4. briše se.

Član 4.

U članu 99. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

„Rešenje o privremenom udaljenju sa rada donosi direktor.ˮ

Dosadašnji st. 1. i 2. postaju st. 2. i 3.

Član 5.

U članu 103. stav 2. menja se i glasi:

„Raspored sredstava odobrenih za finansiranje rada carinske službe vrši se prema Finansijskom planu prihoda i primanja, odnosno rashoda i izdataka, koji donosi direktor.ˮ

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.Zakon o carinskoj službi


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print