Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.12.2016.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o vodama

Proglašava se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Šestoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2016. godini, 16. decembra 2016. godine.

ZAKON
o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

4438

Član 1.

U Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni glasnik RS”, br. 88/11 i 15/16), u članu 2. stav 1. posle reči: „privatnim partnerom,” dodaje se reč: „isključivo”, a reči: „kojim se uređuje javna svojina” zamenjuju se rečima: „i drugih propisa kojima se uređuje javna svojina i budžetski sistem.”

Član 2.

U članu 4. tačka 3) reči: „odnosno javnog ili privatnog partnera i društva za posebne namene” brišu se.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a), koja glasi:

„4a) javni ugovor o institucionalnom javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije je ugovor kojim se uređuju prava i obaveze davaoca koncesije i koncesionara u skladu sa odredbama ovog zakona i odredbama drugih propisa kojima se uređuje oblast iz koje je predmet koncesije.”

U tački 9) posle reči: „privatnim partnerom” reči: „ili DPN” brišu se.

U tački 10) posle reči: „javni ugovor” dodaju se reči: „odnosno i DPN koje osniva privatni partner kada sa javnim partnerom zaključuje javni ugovor”, a reči: „ili u tu svrhu osniva DPN” brišu se.

U tački 15) posle reči: „fizičko lice” dodaju se reči: „ili konzorcijum jednog ili više takvih fizičkih ili pravnih lica,”.

Tačka 16) briše se.

Član 3.

U članu 7. stav 2. tačka 5) posle reči: „plaćanje u novcu” dodaju se reči: „ili da mu dozvoli naplatu naknade krajnjim korisnicima za pružene usluge, ako je tako predviđeno predlogom projekta JPP/koncesionim aktom;”.

Član 4.

U članu 9. stav 1. posle reči: „Institucionalno JPP” dodaju se zapeta i reči: „sa ili bez elemenata koncesije,”.

U stavu 2. posle reči: „članova” reč: „DPN” zamenjuje se rečima: „zajedničkog privrednog društva”.

U stavu 5. posle reči: „Na sadržinu ugovora” dodaju se reči: „o osnivanju zajedničkog privrednog društva”.

Član 5.

U članu 10. stav 1. menja se i glasi:

„Koncesija, u smislu ovog zakona, jeste ugovorno ili institucionalno JPP sa elementima koncesije u kome je javnim ugovorom uređeno komercijalno korišćenje prirodnog bogatstva, dobra u opštoj upotrebi koja su u javnoj svojini, odnosno dobra u svojini javnog tela ili obavljanja delatnosti od opšteg interesa, koje javni partner ustupa privatnom partneru, na određeno vreme, pod posebno propisanim uslovima, uz plaćanje koncesione naknade od strane privatnog, odnosno javnog partnera, pri čemu privatni partner snosi rizik vezan za komercijalno korišćenje predmeta koncesije.”

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Posebni oblici koncesije su koncesija za javne radove i koncesija za javne usluge.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

U stavu 4. posle reči: „Koncesija za” dodaje se reč: „javne”.

Član 6.

U članu 11. stav 1. posle reči: „prirodnog bogatstva,” reč: „odnosno” briše se, a posle reči: „u javnoj svojini” dodaju se zapeta i reči: „odnosno dobra u svojini javnog tela”.

Član 7.

U članu 13. stav 1. posle reči: „prirodnog bogatstva,” reč: „odnosno” briše se, a posle reči: „dobra u opštoj upotrebi” dodaju se reči: „koja su u javnoj svojini, odnosno dobra u svojini javnog tela”.

U stavu 2. tačka 4) posle reči: „javno preduzeće” dodaje se tačka zapeta, a reči: „odnosno pravno lice ovlašćeno posebnim propisima za davanje koncesije.” brišu se.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) pravno lice ovlašćeno posebnim propisima za davanje koncesije.”

Član 8.

U članu 14. stav 2. reči: „privrednih subjekata” zamenjuju se rečima: „lica iz stava 1. ovog člana”.

Član 9.

U članu 15. stav 1. menja se i glasi:

„DPN se obavezno osniva radi realizacije javnog ugovora, osim ako predlogom projekta JPP, odnosno koncesionim aktom nije drugačije određeno i može učestvovati isključivo u sprovođenju projekta JPP/koncesije u čiju svrhu je osnovano.”

Član 10.

U članu 17. stav 2. posle reči: „podizvođač ispunjava uslove” dodaju se reči: „određene od strane javnog tela u konkursnoj dokumentaciji i uslove predviđene važećim propisima”.

Stavovi 3. i 4. menjaju se i glase:

„U slučaju podugovaranja, privatni partner je neograničeno solidarno odgovoran za izvršenje ugovornih obaveza podizvođača.

Ako podugovaranje nije navedeno u ponudi na način iz stava 1. ovog člana, ugovor sa podizvođačima se ne može zaključiti bez prethodne saglasnosti javnog partnera.”

Član 11.

U članu 18. stav 4. menja se i glasi:

„Rok iz stava 2. ovog člana počinje da teče od dana potpisivanja javnog ugovora, osim ako nije drugačije predviđeno u javnom ugovoru, odnosno konkursnoj dokumentaciji.”

Član 12.

U članu 20. stav 4. menja se i glasi:

„Ako je koncesija koja se dodeljuje poseban oblik koncesije za javne radove, odnosno javne usluge u skladu sa članom 10. st. 2, 3. i 4. ovog zakona, na postupak odabira koncesionara/privatnog partnera primenjuju se postupci javne nabavke, određeni zakonom kojim se uređuju javne nabavke.”

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„U postupku izbora privatnog partnera ne primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju javne nabavke koje se odnose na:

(1) način obračuna procenjene vrednosti javnog ugovora;

(2) zajedničku ponudu;

(3) podizvođače;

(4) rokove za podnošenje ponuda i prijava;

(5) rokove u vezi sa donošenjem odluke o izboru najpovoljnije ponude;

(6) rokove za zaključenje ugovora i

(7) izmene javnog ugovora.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 13.

U članu 21. stav 3. reči: „eventualno obnavljanje javnog ugovora” zamenjuju se rečima: „dozvoljene izmene koje nastaju tokom trajanja javnog ugovora.”

Član 14.

U članu 23. stav 1. posle reči: „i prijava za učešće,” reč: „naručioci” zamenjuje se rečima: „javna tela”.

U stavu 2. uvodna rečenica menja se i glasi:

„Ako se postupak izbora privatnog partnera sprovodi u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju javne nabavke, sledeći rokovi se smatraju primerenim i ne mogu biti kraći od:”.

Član 15.

U članu 25. zapeta i reči: „određenih zakonom kojim se uređuje godišnji budžet Republike Srbije” brišu se.

Član 16.

U članu 27. stav 4. posle reči: „Republika Srbija” dodaje se zapeta, a reči: „ili drugo” zamenjuju se rečju: „odnosno”.

Član 17.

U članu 29. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Kada je davalac koncesije javno telo, javno preduzeće ili pravno lice ovlašćeno posebnim propisima za davanje koncesije, koncesioni akt usvaja odgovarajući organ iz stava 2. tač. 1)–3) ovog člana u zavisnosti od toga u čijoj nadležnosti je takav davalac koncesije.”

Dosadašnji st. 3, 4, 5. i 6. postaju st. 4, 5, 6. i 7.

U stavu 6. tačka 9) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 9) dodaju se tač. 10) i 11), koje glase:

„10) podatke o drugim ugovorima koji se zaključuju pre, istovremeno ili posle zaključenja javnog ugovora, bilo u formi priloga javnog ugovora, bilo kao posebni ugovori, radi ostvarenja ekonomske opravdanosti ili komercijalnih potreba relevantnog projekta, kao što su ugovori o prenosu prava korišćenja nepokretnih i pokretnih stvari, prenos, odnosno ustupanje koncesionaru ugovora koje zaključi javno telo, preuzimanje zaposlenih itd;

„11) ostale podatke i dokumente od značaja za koncesiju.”

U stavu 7. reči: „iz stava 4. ovog člana” zamenjuju se rečima: „iz stava 6. ovog člana”.

Član 18.

U članu 34. stav 1. posle reči: „tehničke” dodaju se reči: „i druge”, posle reči: „nacrt” dodaju se reči: „ili bitne elemente”, a posle reči: „njihove osposobljenosti” dodaju se reči: „za realizaciju projekta”.

U stavu 3. posle reči: „tehničke” dodaju se reči: „i druge”.

U stavu 8. posle reči: „jedinice lokalne samouprave” dodaju se reči: „i drugog javnog tela,”.

Član 19.

U članu 35. u tački 7) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 7) dodaje se tačka 8), koja glasi:

„8) ostale podatke od značaja za postupak davanja koncesije.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„U javnom pozivu mora da se navede da li se koncesija daje u skladu sa čl. 35–41. ovog zakona ili u skladu sa članom 41a ovog zakona.”

Dosadašnji st. 3, 4. i 5. postaju st. 4, 5. i 6.

Član 20.

U članu 38. stav. 1. posle reči: „za ozbiljnost ponude” dodaju se zapeta i reči: „bezuslovnu, neopozivu, bez prigovora i plativu na prvi poziv, koja će biti dostavljena uz ponudu.”

U stavu 7. reči: „st. 1. i 2. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „st. 2, 3. i 4. ovog zakona”.

Član 21.

Posle člana 41. dodaje se član 41a, koji glasi:

„Član 41a

U slučaju da je procenjena vrednost koncesije veća od 50 miliona evra javno telo može doneti odluku da se postupak davanja koncesije sprovede u fazama, pod uslovom da je to predviđeno koncesionim aktom.

Način davanja koncesije u fazama iz stava 1. ovog člana bliže propisuje Vlada.”

Član 22.

U članu 42. stav 1. posle tačke 5) dodaju se tač. 5a), 5b) i 5v), koje glase:

„5a) vrstu primenjenog postupka;

5b) broj primljenih ponuda;

5v) kriterijum izbora koji je primenjen;”.

U tački 10) reč: „ponuđača” zamenjuje se rečima: „najpovoljnije ponude”.

Član 23.

U članu 43. stav 2. posle reči: „predmetnog dobra” dodaju se zapeta i reči: „naknada za korišćenje dobra u svojini javnog tela, kao i druge vrste javnih prihoda, osim poreza na imovinu, vezane za korišćenje tog dobra.”

U stavu 4. posle reči: „u opštoj upotrebi, odnosno javnog dobra” dodaju se zapeta i reči: „odnosno dobra u svojini javnog tela.”

U stavu 6. posle reči: „lokalne samouprave” dodaju se reči: „odnosno prihod javnog tela koje je davalac koncesije,”, a posle reči: „naknada” dodaju se reči: „ili drugi javni prihod, osim poreza na imovinu,”.

U stavu 7. posle reči: „korišćenje predmetnog dobra” dodaju se reči: „ili drugog javnog prihoda, osim poreza na imovinu, vezanog za korišćenje tog dobra.”

Član 24.

U članu 46. stav 2. tačka 15) posle reči: „povezanim licima” dodaju se reči: „ili drugih ugovora kojima se poverava obavljanje određenih poslova od strane privatnog partnera trećim licima, ako je takvo poveravanje predviđeno predlogom projekta JPP, odnosno koncesionim aktom;”.

U tački 16) posle reči: „(uključujući jemstva javnog partnera finansijerima)”, dodaju se reči: „ili drugi način obezbeđenja plaćanja;”.

U tački 23) posle reči: „ili privatnom partneru,” dodaju se reči: „način isplate naknade i sredstva iz kojih će biti isplaćena naknada),”.

Posle tačke 27) dodaje se tačka 27a), koja glasi:

„27a) eventualno pravo javnog partnera ili nadležnog državnog organa da u cilju zaštite javnog interesa kao i u slučaju postojanja opasnosti za javnu bezbednost ili ugrožavanje životne sredine i zdravlja ljudi ili povrede obaveza privatnog partnera/koncesionara iz javnog ugovora, u potpunosti ili delimično prekine izvršenje ugovora ili preuzme izvršenje odgovarajućih obaveza privatnog partnera/koncesionara (step-in right), uz definisanje posledica korišćenja tog prava;”.

Član 25.

U članu 47. stav 1. menja se i glasi:

„Javno telo, posle donošenja odluke o izboru privatnog partnera, a pre zaključenja javnog ugovora, ima obavezu da organu iz čl. 26. i 29. ovog zakona dostavi konačni nacrt javnog ugovora uključujući priloge koji čine njegov sastavni deo, radi davanja saglasnosti.”

Član 26.

U članu 49. stav 2. posle reči: „refinansiranjem” dodaju se reči: „predmeta”.

U stavu 4. reč: „Obezbeđenje” zamenjuje se rečju: „Zahtev”.

U stavu 5. posle reči: „pre zaključenja” dodaju se reči: „izmena javnog ugovora, kao i zaključenja”.

U stavu 6. posle reči: „iz stava 5. ovog člana,” dodaju se zapeta i reči: „kada se odnosi na zaključenje direktnog ugovora,”.

Član 27.

U članu 50. posle stava 2. dodaju se novi st. 3, 4. i 5, koji glase:

„Ako se izmene javnog ugovora vrše po zahtevu finansijera, pored ograničenja iz stava 2. ovog člana, tim izmenama se ne sme narušavati balans podele rizika na štetu javnog partnera u skladu sa članom 7. stav 2. tačka 6) ovog zakona, niti se vrednost javnog ugovora može povećati za više od 3%.

Zahtev finansijera iz stava 3. ovog člana treba da bude ekonomski opravdan, pravno dokumentovan i prihvatljiv za javnog partnera.

U slučaju izmene javnog ugovora po zahtevu finansijera iz stava 3. ovog člana potrebno je prethodno pribaviti mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija za projekte iz člana 27. stav 4. i člana 29. stav. 5. ovog zakona”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 6.

Član 28.

Naziv iznad člana 56. i član 56. menjaju se i glase:

„Prestanak javnog ugovora

Član 56.

Javni ugovor prestaje istekom roka previđenog javnim ugovorom kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom ili javnim ugovorom.

U slučaju prestanka javnog ugovora, objekti, uređaji, postrojenja i druga sredstva iz okvira predmeta JPP predaju se javnom partneru u skladu sa odredbama javnog ugovora, kao i drugih ugovora zaključenih od strane javnog partnera u vezi sa konkretnim projektom JPP.

Javni ugovor može prestati otkupom predmeta javnog ugovora pod uslovima predviđenim javnim ugovorom, a izuzetno, ako to nalaže javni interes, otkup predmeta javnog ugovora može se vršiti pod uslovima i na način utvrđen propisima o eksproprijaciji u kom slučaju privatni partner ima pravo na isplatu pune naknade prema tržišnoj vrednosti.

Javni partner može privatnom partneru oduzeti prava ustanovljena javnim ugovorom ako privatni partner ne izvršava ugovorom preuzete obaveze, iz razloga javne bezbednosti, kao i u slučaju da se obavljanjem koncesione delatnosti ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi, a mere predviđene posebnim propisima nisu dovoljne da se to spreči, na način i pod uslovima utvrđenim javnim ugovorom.”

Član 29.

Naziv iznad člana 57. i član 57. menjaju se i glase:

„Sredstva iz okvira predmeta javno-privatnog
partnerstva/koncesije

Član 57.

Po prestanku javnog ugovora, objekti, uređaji, postrojenja i druga sredstva iz okvira predmeta JPP/koncesije postaju svojina Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javnog preduzeća ili pravnog lica ovlašćenog posebnim zakonom kojim se uređuje davanje koncesije, osim ako drugačije nije predviđeno direktnim ugovorom iz člana 49. ovog zakona.

Privatni partner/koncesionar predaje objekat, uređaje, postrojenja i druga sredstva iz stava 1. ovog člana, kao i sve druge objekte koji su predmet javnog ugovora, a koji su u svojini Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javnog preduzeća ili pravnog lica ovlašćenog posebnim zakonom kojim se uređuje davanje koncesije bez tereta i u stanju koje obezbeđuje njihovo nesmetano korišćenje i funkcionisanje.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, drugi objekti izgrađeni u skladu sa članom 7. stav 2. tačka 7) ovog zakona, a koji nisu u funkciji predmeta javnog ugovora (javnog objekta, javne usluge, javne infrastrukture i sl.), ostaju u svojini privatnog partnera, s tim što javni partner može da pribavi ove objekte, u skladu sa javnim ugovorom.”

Član 30.

U članu 58. stav 2. posle reči: „Republičkoj komisiji” dodaju se reči: „za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki”.

Član 31.

U članu 60. stav 2. menja se i glasi:

„Arbitraža sa sedištem u inostranstvu može se ugovoriti ukoliko je privatni partner ili njegov neposredni ili posredni vlasnik strano pravno ili fizičko lice ili u slučaju konzorcijuma ukoliko je najmanje jedan član konzorcijuma ili njegov posredni ili neposredni vlasnik strano pravno ili fizičko lice.”

Član 32.

U članu 63. stav 2. tačka 3) posle reči: „dodeljen ugovor” dodaju se zapeta i reči: „kao i o podizvođačima;”.

Član 33.

U članu 72. stav 1. menja se i glasi:

„Naknade koje javni, odnosno privatni partner plaća na osnovu javnog ugovora mogu biti denominovane u stranoj valuti, dok se plaćanje naknade vrši u dinarima, na način predviđen javnim ugovorom.”

Član 34.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 35.

Podzakonski akt iz člana 21. ovog zakona biće donet u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 36.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print