Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
24.02.2017.

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2017)


Na osnovu člana 64. stav 4. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14 104/16 – dr. zakon i 108/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

UREDBU
o izmenama Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

Član 1.

U Uredbi o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 70/14, 19/15 i 83/15), u članu 7. stav 2. reči: „dostavljaju na Obrascu NEP–JS u pisanoj i elektronskoj formi” zamenjuju se rečima: „dostavljaju isključivo u elektronskom obliku na Obrascu NEP–JS, preko web aplikacije Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini iz člana 15. ove uredbe”.

U stavu 3. reči: „dostavljaju na Obrascu NEP–JS u pisanoj i elektronskoj formi” zamenjuju se rečima: „dostavljaju isključivo u elektronskom obliku na Obrascu NEP–JS, preko web aplikacije Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini”.

Član 2.

U članu 9. stav 2. reči: „u pisanoj formi i elektronskim putem (skenirano)” zamenjuju se rečima: „isključivo u elektronskom obliku preko web aplikacije Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini (skenirano)”.

Član 3.

Član 11. menja se i glasi:

„Član 11.

Jedinstvena evidencija nepokretnosti sadrži i evidenciju korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koja se vodi po azbučnom redu.”

Član 4.

U članu 12. st. 1. i 2. reči: „u pisanoj formi i elektronskim putem” zamenjuju se rečima: „isključivo u elektronskom obliku preko web aplikacije Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini”.

Član 5.

U članu 17. stav 2. reči: „28. februara 2017. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2017. godine”.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print