Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.04.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 29/2018)


Na osnovu člana 32. stav 2, člana 42. stav 5, člana 62. stav 7. i člana 81. stav 6. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 139/14) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije

1. U Odluci o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 55/15, 69/15 – ispravka i 36/17 – u daljem tekstu: Odluka), tačka 9. menja se i glasi:

„9. Spisak akcionara sadrži podatke o akcionarima i akcionarima koji stiču kvalifikovano učešće u društvu (lične podatke/poslovno ime i sedište), iznosu njihovog učešća, o broju, vrsti i nominalnom iznosu (apsolutni i procentualni) akcija koje stiču, o učešću u pravu glasa, podatke o licima koja su sa akcionarima koji stiču kvalifikovano učešće u društvu blisko povezana u smislu člana 42. stav 3. tačka 7) Zakona, kao i podatke o saradnicima akcionara i akcionara koji stiču kvalifikovano učešće u društvu (poslovno ime, sedište i matični broj pravnog lica, odnosno lično ime, adresu i jedinstveni matični broj građana domaćeg fizičkog lica, odnosno lično ime, adresu, te i broj i državu izdavanja pasoša stranog fizičkog lica) i o načinu te povezanosti.

Saradnikom iz stava 1. ove tačke smatra se:

– svako fizičko lice koje je član organa upravljanja u pravnom licu čiji je stvarni vlasnik, u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, akcionar društva, odnosno akcionar koji stiče kvalifikovano učešće u društvu ili u kome je akcionar društva, odnosno akcionar koji stiče kvalifikovano učešće u društvu član organa upravljanja;

– svako fizičko lice koje je stvarni vlasnik pravnog lica u kome je akcionar društva, odnosno akcionar koji stiče kvalifikovano učešće u društvu član organa upravljanja;

– svako fizičko lice koje sa akcionarom društva, odnosno sa akcionarom koji stiče kvalifikovano učešće u društvu ima stvarno vlasništvo nad istim pravnim licem.”.

2. U tački 10. stav 1, odredba pod 1) menja se i glasi:

„1) dokaz o upisu tog lica u registar domaćeg/stranog nadležnog organa, s podacima o tome ko su stvarni vlasnici tog lica u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma – sve do fizičkih lica, odnosno o licima koja imaju učešće u tom licu i o tome koliki su apsolutni i procentualni iznosi kapitala, odnosno učešća u tom licu, kao i o tome ko su članovi organa upravljanja, odnosno nadzora tog lica i njegovih vlasnika (izvod iz registra nadležnog organa i sl.);”.

Odredba pod 6) menja se i glasi:

„6) dokaz nadležnog organa o tome da nad tim licem nije pokrenuta istraga, odnosno da ono nije pravnosnažno osuđeno za kaznena dela koja ga čine nepodobnim za to sticanje, uključujući i kaznena dela povezana s pranjem novca i finansiranjem terorizma, odnosno dokaz o neosuđivanosti za ova dela i dokaz o tome da mu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je u potpunosti ili delimično obuhvaćena predmetom poslovanja društva (izvod iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i uverenje nadležnog suda, odnosno tužilaštva, a za strano lice – uverenje nadležnog organa matične države);”.

Posle odredbe pod 6) dodaje se odredba pod 6a), koja glasi:

„6a) dokaz nadležnog organa, odnosno – ako iz opravdanih razloga nije moguće pribaviti ovaj dokaz – pismena izjava zakonskog zastupnika ovog lica data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o tome da stvarni vlasnik tog lica, saradnik tog lica, kao i fizičko lice koje je član organa upravljanja tog lica, nisu pravnosnažno krivično osuđeni.”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Narodna banka Srbije može u bilo kom trenutku zatražiti od akcionara društva da joj dostavi dokaze o neosuđivanosti lica iz stava 1. odredbe pod 6) i 6a) ove tačke ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze.”.

3. U tački 12. stav 1, odredba pod 4) menja se i glasi:

„4) dokaz nadležnog organa o tome da nad tim licem nije pokrenuta istraga, odnosno da ono nije pravnosnažno osuđeno za kaznena dela koja ga čine nepodobnim za to sticanje, uključujući i kaznena dela povezana s pranjem novca i finansiranjem terorizma, odnosno dokaz o neosuđivanosti za ova dela, kao i dokaz o tome da mu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je u potpunosti ili delimično obuhvaćena predmetom poslovanja društva (izvod iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i uverenje nadležnog suda, odnosno tužilaštva, a za strano lice – uverenje nadležnog organa strane države čiji je državljanin);”.

Posle odredbe pod 4) dodaje se odredba pod 4a), koja glasi:

„4a) dokaz nadležnog organa, odnosno – ako iz opravdanih razloga nije moguće pribaviti ovaj dokaz – pismena izjava ovog lica data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o tome da saradnik tog lica nije pravnosnažno krivično osuđen;”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Narodna banka Srbije može u bilo kom trenutku zatražiti od akcionara društva da joj dostavi dokaze o neosuđivanosti lica iz stava 1. odredbe pod 4) i 4a) ove tačke ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze.”.

4. U tački 15. stav 1, odredba pod 6) menja se i glasi:

„6) dokaz nadležnog organa o tome da nad tim licem nije pokrenuta istraga, odnosno da ono nije pravnosnažno osuđeno za kaznena dela koja ga čine nepodobnim za obavljanje funkcije člana uprave, uključujući i kaznena dela povezana s pranjem novca i finansiranjem terorizma, odnosno dokaz o neosuđivanosti za ova dela, kao i dokaz o tome da mu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je u potpunosti ili delimično obuhvaćena predmetom poslovanja društva (izvod iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i uverenje nadležnog suda, odnosno tužilaštva, a za strano lice – uverenje nadležnog organa strane države čiji je državljanin);”.

Posle odredbe pod 6) dodaje se odredba pod 6a), koja glasi:

„6a) dokaz nadležnog organa, odnosno – ako iz opravdanih razloga nije moguće pribaviti ovaj dokaz – pismena izjava ovog lica data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o tome da saradnik tog lica nije pravnosnažno krivično osuđen;”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Narodna banka Srbije može u bilo kom trenutku zatražiti od akcionara društva da joj dostavi dokaze o neosuđivanosti lica iz stava 1. odredbe pod 6) i 6a) ove tačke ili neposredno od nadležnog organa zatražiti te dokaze.”.

5. U tački 21, posle stava 3. dodaju se novi stav 4. i stav 5, koji glase:

„Smatra se da kvalifikovani sticalac nema dobru poslovnu reputaciju u sledećim slučajevima:

‒ ako je pravnosnažno osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda, i službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države;

‒ ako je njegov saradnik osuđen za krivična dela iz alineje prve ovog stava;

– ako je u poslednjih deset godina počinio težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

U slučaju iz stava 4. ove tačke, smatraće se da su ispunjeni uslovi za odbijanje zahteva kvalifikovanog sticaoca za dobijanje prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije za sticanje/uvećanje kvalifikovanog učešća u društvu iz člana 34. stav 1. tač. 3) do 5) Zakona.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

6. U tački 22. stav 3, tačka na kraju stava zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „a koju prikuplja podnosilac zahteva iz tačke 21. ove odluke.”.

U stavu 4, tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči reči: „a o podnetom zahtevu odlučuje u skladu sa tačkom 21. stav 5. ove odluke.”.

Posle stava 6. dodaju se novi stav 7. i st. 8. do 10, koji glase:

„Pri oceni strukture organa upravljanja i stvarnog vlasništva kvalifikovanog sticaoca, kao i ocene strategije upravljanja društvom, Narodna banka Srbije utvrđuje da li u vezi s nameravanim sticanjem/uvećanjem kvalifikovanog učešća u društvu postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, pri čemu se za potrebe te ocene uzima u obzir da li je kvalifikovani sticalac tržišno prepoznatljivo lice, odnosno da li je strano lice iz finansijskog sektora, međunarodna finansijska organizacija ili drugo pravno lice kome je prema poslednjem rangiranju pre podnošenja zahteva iz stava 1. ove tačke dodeljen dugoročni kreditni rejting STANDARD&POOR’S ili FITCH od najmanje BBB-, odnosno dugoročni kreditni rejting MOODY’S od najmanje VAA3.

Narodna banka Srbije će, pri oceni finansijskog stanja kvalifikovanog sticaoca za potrebe ocene izvora sredstava za sticanje/uvećanje kvalifikovanog učešća u društvu, od organa uprave nadležnog za sprečavanje pranja novca pribaviti podatke o tome da li se kvalifikovani sticalac, stvarni vlasnik kvalifikovanog sticaoca, lice koje je blisko povezano s kvalifikovanim sticaocem ili fizičko lice koje je član organa upravljanja kvalifikovanog sticaoca mogu dovesti u sumnju u pogledu pranja novca ili finansiranja terorizma. U slučaju postojanja sumnje u pogledu pranja novca ili finansiranja terorizma, Narodna banka Srbije će zatražiti informacije u vezi s tim od nadležnih organa (sud, tužilaštvo, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, organ nadzora tržišta hartija od vrednosti i dr.).

Pri odlučivanju o zahtevu iz st. 1. i 2. ove tačke, Narodna banka Srbije proverava da li je kvalifikovani sticalac strano lice poreski obveznik države koja ne primenjuje međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, što se uzima u obzir pri oceni poslovne reputacije kvalifikovanog sticaoca.

Narodna banka Srbije posebno ceni okolnost da li je kvalifikovani sticalac funkcioner, član uže porodice funkcionera i bliži saradnik funkcionera u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.”.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 11.

7. U tački 25, posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Smatra se da kandidat nema dobru poslovnu reputaciju u sledećim slučajevima:

‒ ako je pravnosnažno osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, pravnog saobraćaja, javnog reda i službene dužnosti ili pravosuđa, ili za krivična dela pranja novca ili finansiranja terorizma ili za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora ili za slična ili uporediva krivična dela u skladu s propisima strane države;

‒ ako je njegov saradnik pravnosnažno osuđen za krivična dela iz alineje prve ovog stava;

– ako je u poslednjih deset godina počinio težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.”.

8. U tački 28, posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Pri odlučivanju o zahtevu iz tačke 27. stav 1. ove odluke, Narodna banka Srbije proverava da li je kandidat strano lice poreski obveznik države koja ne primenjuje međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i da li je kandidat funkcioner, član uže porodice funkcionera i bliži saradnik funkcionera, u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, što se uzima u obzir pri oceni poslovne reputacije kandidata.”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

9. Postupci započeti u skladu sa Odlukom okončaće se prema odredbama Odluke.

10. Prilozi 1, 2 i 3 koji su odštampani uz Odluku zamenjuju se novim prilozima 1, 2 i 3, koji su odštampani uz ovu odluku.

11. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu 1. juna 2018. godine

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print