Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
01.03.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
("Sl. glasnik RS", br. 18/2021)


Član 1.

U Zakonu o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu („Službeni glasnik RS”, broj 18/20), u članu 2. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

„4) „izdaci za privatne potrebe fizičkog lica” predstavljaju izdatke koje je fizičko lice imalo za privatne potrebe koji su utvrđeni u postupku utvrđivanja imovine i posebnog poreza;”.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) „imovina na koju se utvrđuje poseban porez” predstavlja razliku između zbira uvećanja imovine i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica, sa jedne strane i prijavljenih prihoda koji su uvećani za iznos prihoda koji ne podležu oporezivanju u Republici Srbiji, besteretno stečene imovine, imovine stečene zaduživanjem, odnosno imovine stečene na drugi zakonit način.”.

Član 2.

U članu 4. stav 1. posle reči: „poreza” dodaju se reči: „i naplate posebnog poreza”.

Član 3.

U članu 11. stav 2. posle reči: „lica” dodaju se reči: „i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica”.

Član 4.

U članu 12. stav 1. menja se i glasi:

„Prethodni postupak sprovodi Poreska uprava na osnovu analize rizika.”.

U stavu 2. reči: „izvan godišnjih smernica,” brišu se.

Član 5.

U članu 14. stav 1. reči: „nezakonito stečena imovina” zamenjuju se rečima: „imovina na koju se utvrđuje poseban porez”.

U stavu 5. reči: „nezakonito stečene imovine” zamenjuju se rečima: „imovine na koju se utvrđuje poseban porez”.

Član 6.

Član 15. menja se i glasi:

„Član 15.

Osnovica posebnog poreza utvrđuje se u vrednosti imovine na koju se utvrđuje poseban porez, a koju čini zbir revalorizovane vrednosti te imovine za svaku kalendarsku godinu koja je bila predmet kontrole.

Vrednost imovine na koju se utvrđuje poseban porez se revalorizuje indeksom potrošačkih cena od poslednjeg dana kalendarske godine za koju je utvrđena ta imovina do dana donošenja rešenja o posebnom porezu.

Prihod od posebnog poreza pripada Budžetu Republike Srbije.”.

Član 7.

U nazivu člana 20. posle reči: „uprave” dodaju se reči: „i ministarstvu nadležnom za poslove finansija”.

Član 8.

U članu 21. stav 1. reči: „utvrđivanju nezakonito stečene imovine i posebnog poreza” zamenjuju se rečima: „postupku utvrđivanja imovine i posebnom porezu”.

Član 9.

Član 24. menja se i glasi:

„Član 24.

Sva lica koja u postupku utvrđivanja imovine i posebnog poreza dođu do podataka u vezi sa tim postupkom dužna su da čuvaju te podatke kao tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.”.

Član 10.

U članu 25. stav 4. reči: „kao profesionalnu tajnu podatke” zamenjuju se rečju: „podatke”.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od dana početka primene Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu („Službeni glasnik RS”, broj 18/20).
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print