Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.03.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara ("Sl. glasnik RS", br. 16/2018)


Na osnovu člana 55. stav 4. Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, broj 111/09),

Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara

Član 1.

U Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara („Službeni glasnik RS”, br. 92/10 i 11/11), u članu 10, stav 1. menja se i glasi:

„Pravno lice koje izvodi posebnu obuku lica koja rade na poslovima zaštite od požara dužno je da obavesti organizacionu jedinicu u sedištu Ministarstva nadležnu za poslove zaštite od požara o tačnom danu započinjanja i trajanju posebne obuke”.

Dosadašnji stav 1, koji postaje stav 2, menja se i glasi:

„Termine polaganja stručnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica u sedištu Ministarstva nadležna za poslove zaštite od požara, po zahtevu pravnog lica koje je sprovelo posebnu obuku u roku od 30 do 60 dana od završetka posebne obuke”.

Dosadašnji st. 2, 3. i 4, postaju st. 3, 4. i 5.

Član 2.

U članu 12. stav 1. reči: „odnosno neposredno” brišu se.

Član 3.

U članu 14. stav 1. reči: „neposredno ili” brišu se.

Stav 2. briše se.

Član 4.

U članu 17. stav 1. posle reči: „od 30 dana” dodaju se reči: „do 60 dana”.

Stav 3. briše se.

Član 5.

U članu 23. stav 2. briše se.

Član 6.

U članu 24. stav 3. menja se i glasi:

„Naknada predsedniku, određuje se po kandidatu – u iznosu od 0,00962%, a članovima i sekretaru Komisije u iznosu od 0,00854% od iznosa važeće osnovice za obračun i isplatu plate zaposlenom u Ministarstvu unutrašnjih poslova.”

Stav 4. briše se.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print