Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Objavljeno: 27.10.2023.


Član 1.

U Zakonu o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – dr. zakon i 138/22), u članu 27k stav 1. reči: „do 31. decembra 2023. godine” zamenjuju se rečima: „do 31. decembra 2026. godine”.

Član 2.

U članu 56. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Odredbe st. 1, 2. i 4. ovog člana shodno se primenjuju na korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.”

Član 3.

Naziv iznad člana 60. menja se i glasi:

„Povraćaj više ili pogrešno naplaćenih javnih prihoda i primanja države”.

U članu 60. stav 1. reči: „tač. (1)–(5) ovog zakona” zamenjuju se rečima: „tač. 1)–5) ovog zakona ili primanja iz člana 14. stav 2. tač. 1)–3) ovog zakona”.

U stavu 2. posle reči: „Povraćaj prihoda” dodaju se reči: „ili primanja”.

U stavu 3. posle reči: „tog prihoda” dodaju se zapeta i reči: „odnosno primanja”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Saglasno odredbama st. 1–3. ovog člana vrši se povraćaj više ili pogrešno naplaćenih prihoda ili primanja iz stava 1. ovog člana od obveznika putem Portala eUprave, a koji su raspoređeni na uplatne račune javnih prihoda.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Dosadašnji stav 5, koji postaje stav 6, menja se i glasi:

„Uprava za trezor izvršava povraćaj prihoda ili primanja iz stava 1. ovog člana na osnovu rešenja, odnosno drugog akta za povraćaj.”

Dodaje se stav 7, koji glasi:

„Ministar propisuje rokove, kao i način i postupak za povraćaj više ili pogrešno naplaćenih javnih prihoda i primanja iz stava 1. ovog člana.”

Član 4.

U članu 93. tačka 9) alineja četrnaesta posle reči: „prihoda” dodaju se reči: „ili primanja države”.

Član 5.

U članu 93b st. 2, 5. i 6. brišu se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

Član 6.

U članu 16. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 103/15, 72/19 i 149/20), reči: „za 2024. godinu” zamenjuju se rečima: „za 2025. godinu”.

Član 7.

U članu 19. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 138/22), dodaje se stav 2, koji glasi:

„Ministar utvrđuje metodologiju za efikasnu i doslednu primenu fiskalnih pravila iz člana 6. ovog zakona i bliže uređuje postupak i dinamiku postepenog uključivanja entiteta iz stava 1. ovog člana u obuhvat sektora države, na osnovu posebne metodologije sektorske klasifikacije, koju je utvrdio Republički zavod za statistiku, u skladu sa sporazumom zaključenim između tog zavoda, Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija.”

Član 8.

U članu 21. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 95/18, 72/19, 149/20, 118/21 i 138/22), reči: „za 2024. godinu” zamenjuju se rečima: „za 2025. godinu”.

Član 9.

U članu 43. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RSˮ, br. 73/10, 93/12, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17 i 72/19), reči: „za 2023. godinu” zamenjuju se rečima: „za 2024. godinu”.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.