Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.05.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti
("Sl. glasnik RS", br. 53/2021)


Član 1.

U Zakonu o ličnoj karti („Službeni glasnik RSˮ, br. 62/06 i 36/11), u članu 7. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„U obrazac lične karte unosi se i podatak o adresi prijavljenog prebivališta, ako obrazac lične karte ne sadrži mikrokontroler (čip).ˮ.

Član 2.

U članu 8. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„U mikrokontroler (čip) upisuje se i sertifikat za elektronsku identifikaciju na osnovu čega lična karta predstavlja sredstvo za identifikaciju na daljinu i šemu elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskog dokumenta, elektronske identifikacije i usluga od poverenja u elektronskom poslovanju.”.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

„Lična karta predstavlja kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskog dokumenta, elektronske identifikacije i usluga od poverenja u elektronskom poslovanju.”.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Na zahtev imaoca lične karte, u skladu sa posebnim propisima, u mikrokontroler (čip) upisuje se kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis imaoca i odgovarajući podaci za formiranje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

Član 3.

U članu 10. stav 5. reči: „ukoliko taj roditelj ne vrši roditeljsko pravo” brišu se.

Član 4.

U članu 19a stav 2. reči: „šest meseci” zamenjuju se rečima: „sve dok su ispunjeni uslovi za oduzimanje putne isprave”.

Stav 3. briše se.

Član 5.

U članu 23. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

„Lična karta proglašena nevažećom oglašava se na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

Nadležni organ izdaće ličnu kartu nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom.”.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, osim odredbe člana 5. ovog zakona koja se primenjuje od 1. januara 2022. godine.Zakon o ličnoj karti


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print