Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.06.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenja Registra profesionalnih upravnika ("Sl. glasnik RS", br. 46/2018)


Na osnovu člana 54. stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16) i člana 48. stav 1. tačka 3. podtačka 1. Statuta Privredne komore Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 39/16),

Upravni odbor Privredne komore Srbije, na sednici održanoj 13. juna 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenja Registra profesionalnih upravnika

Član 1.

U Odluci o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenja Registra profesionalnih upravnika („Službeni glasnik RS”, broj 64/17), član 10. menja se i glasi:

„Licencu za obavljanje poslova profesionalnog upravnika izdaje Komora, licu koje je ispunilo uslove iz člana 9. ove odluke, uredno popunilo zahtev za izdavanje licence i dostavilo sledeća dokumenta:

1) dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom odlukom na kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavljanje poslova profesionalnog upravnika, u kome je navedena svrha izdavanja, ne stariji od šest meseci od dana dostavljanja zahteva – u originalu ili overenoj fotokopiji;

2) original ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa periodom važenja od najmanje tri godine.

Zahtev za izdavanje licence i upis u registar (u daljem tekstu: zahtev) zainteresovano lice može preuzeti sa internet stranice ili u pisarnici Komore, a podnosi se elektronskim putem ili u papirnom obliku, lično ili preporučenom poštom na adresu Komore.

Zahtev sadrži:

1) ime i prezime zainteresovanog lica;

2) jedinstveni matični broj građana (JMBG) zainteresovanog lica;

3) mesto prebivališta (opština/grad) zainteresovanog lica;

4) nivo obrazovanja zainteresovanog lica;

5) spisak dokumentacije koja se prilaže uz zahtev.

Zainteresovano lice (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) je u obavezi da dokumentaciju iz stava 1. ovog člana dostavi u papirnom obliku, bez obzira na način podnošenja zahteva.”

Član 2.

U članu 11. stav 1. reči: „na jedan od načina utvrđenih u članu 10. st. 4. i 5. ove odluke” brišu se.

Član 3.

U članu 12. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Licencirani profesionalni upravnik je dužan da, najmanje 15 dana pre isteka važenja tekuće polise osiguranja, dostavi Komori važeću polisu osiguranja za period od narednih godinu dana.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 4.

U članu 13. posle stava 5. dodaju se st. 6. i 7, koji glase:

„Protiv rešenja o oduzimanju licence može se izjaviti žalba posebnoj komisiji, u roku od 15 dana od dana obaveštavanja stranke o rešenju.

Komisiju iz stava 6. ovog člana obrazuje i njen rad uređuje Upravni odbor Komore.”

Dosadašnji stav 6. postaje stav 8.

Član 5.

U članu 17. stav 4. menja se i glasi:

„Registrovani profesionalni upravnik, odnosno organizator profesionalnog upravljanja dužan je da obavesti Komoru o promeni podataka iz stava 2, odnosno stava 3. ovog člana najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promene, izuzev promene koja se odnosi na zaključenje ugovora sa novoformiranom stambenom zajednicom, o čemu je dužan da obavesti Komoru u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja o registraciji te stambene zajednice.”

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print