Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.12.2022.

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
("Sl. glasnik RS", br. 138/2022)


Član 1.

U Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21 – dr. zakon, 44/21, 129/21 – dr. zakon i 130/21), u članu 1. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 2. menja se i glasi:

„Ovim zakonom uređuje se evidentiranje elektronskih faktura i drugih zahteva za isplatu u elektronskom obliku u centralnom registru faktura, izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, na osnovu podataka dobijenih iz sistema elektronskih faktura.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 2.

U članu 2. tačka 2) menja se i glasi:

„2) javni sektor je deo nacionalne ekonomije koji obuhvata sektor države, u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, kao i javno preduzeće, u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća, nezavisno od toga da li je u obuhvatu sektora države;”.

Tačka 6a) menja se i glasi:

„6a) elektronska faktura ima značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuje elektronsko fakturisanje;”.

Tačka 10) menja se i glasi:

„10) sistem elektronskih faktura ima značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuje elektronsko fakturisanje;”.

U tački 11) posle reči: „evidentiraju se”, dodaje se reč: „isključivo”.”

Član 3.

U članu 3. stav 3. tačka 4) reč: „registrovanja”, zamenjuje se rečju: „izdavanja”, a reči: „u sistemu”, zamenjuju se rečima: „preko sistema”.

Član 4.

U članu 4a reči: „registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu”, zamenjuju se rečima: „evidentiranja elektronskih faktura u centralnom registru faktura”.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print