Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)

Objavljeno: 07.09.2023.


Član 1.

U Zakonu o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 73/18, 67/19, 6/20 – dr. zakoni, 11/21 – autentično tumačenje, 67/21 i 67/21 – dr. zakon), u članu 11. stav 14. menja se i glasi:

„Članovi Nacionalnog saveta imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi Vlada.”.

Član 2.

U članu 14. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Ukoliko Nacionalno akreditaciono telo ne ostvari dovoljno planiranih prihoda za pokriće svojih rashoda, nedostajuća sredstva mogu se obezbediti u budžetu Republike Srbije.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 3.

U članu 74. u stavu 2. posle reči: „akademskih studija” u nastavku se dodaje rečenica koja glasi:

„Izuzetno, u polju medicinskih nauka u zvanje predavača može biti izabrano i lice sa završenim integrisanim akademskim studijama i završenom zdravstvenom specijalizacijom.”.

Član 4.

U članu 78. stav 1. menja se i glasi:

„Univerzitet može, na predlog fakulteta ili druge visokoškolske jedinice, dodeliti zvanje profesora emeritusa redovnom profesoru u penziji, penzionisanom u prethodne dve školske godine, koji ima najmanje 20 godina radnog staža na univerzitetu, koji se posebno istakao svojim naučnim, odnosno umetničkim radom, stekao međunarodnu reputaciju i postigao rezultate u obezbeđivanju nastavno-naučnog, odnosno nastavno-umetničkog podmlatka u oblasti za koju je izabran, i to najmanje tri mentorstva na doktorskim disertacijama, odnosno najmanje tri mentorstva na doktorskim umetničkim projektima, kao i da je bio rukovodilac najmanje dva naučna projekta, odnosno da ima najmanje 12 reprezentativnih referenci u polju umetnosti.”.

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

„Naknada za rad profesora emeritusa, koji izvodi nastavu na master akademskim studijama i doktorskim studijama isplaćuje se pod istim uslovima kao i licima iz člana 93. stav 2. ovog zakona.”.

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 7. i 8.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 7. reči: „sedam godina” zamenjuju se rečima: „deset godina”.

Član 5.

U članu 82. stav 5. posle reči: „člana” dodaju se reči: „i vreme na koje se zaključuje ugovor o radu”.

Član 6.

U članu 83. stav 1. posle reči: „studijama prvog stepena studenta” dodaju se reči: „doktorskih akademskih studija,” a reči: „studije prvog stepena studija” zamenjuju se rečima: „svaki od prethodnih stepena studija”.

U stavu 5. reči: „za još jednu godinu” zamenjuju se rečima: „dva puta po jednu godinu”.

Član 7.

U članu 83a st. 2–8. brišu se.

Dosadašnji stav 9. postaje stav 2.

Član 8.

U članu 84. stav 7. reči: „za još tri godine” zamenjuju se rečima: „dva puta po tri godine”.

Član 9.

U članu 100. posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:

„Visokoškolske ustanove mogu prilikom upisa studenata na studije da uvedu test sklonosti.

Visokoškolska ustanova koja obrazuje verske službenike tradicionalnih crkava i verskih zajednica upisuje pod uslovima iz st. 1–3. ovog člana i kandidate koji su završili bogoslovsku maturu.”.

Dosadašnji st. 4–9. postaju st. 6–11.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 9. broj: „6” zamenjuje se brojem: „8”.

Član 10.

U članu 148. st. 2–4. menjaju se i glase:

„Studenti upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do 10. septembra 2005. godine mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2025/2026. godine, a studenti upisani na integrisane studije iz polja medicinskih nauka, do kraja školske 2026/2027. godine.

Studenti upisani na magistarske studije do 10. septembra 2005. godine mogu završiti te studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2025/2026. godine.

Kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do 10. septembra 2005. godine, odnosno studenti koji su upisali doktorske studije po propisima koji su važili do tog datuma, mogu da steknu naučni naziv doktora nauka, odnosno da završe doktorske studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2025/2026. godine.”.

Član 11.

U članu 149. posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„Visokoškolske ustanove koje su u periodu od stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16), završno sa školskom 2012/2013. godinom upisivale studente po usvojenim nastavnim planovima i programima, odnosno po studijskim programima usvojenim od strane nadležnih organa, koji su ispunili sve obaveze u skladu sa programom studija koje su pohađali, smatra se da su izdavale diplome o stečenim stručnim i akademskim nazivima u skladu sa zakonom.

Stručni, akademski naziv stečen u skladu sa odredbom stava 4. ovog člana u pogledu prava koja iz njega proizlaze izjednačen je sa odgovarajućim stručnim, akademskim nazivom propisanim članom 127. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16), odnosno članom 110. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 67/19, 27/18 – dr. zakon, 73/18, 6/20 – dr. zakoni, 11/21 – autentično tumačenje, 67/21 i 67/21 – dr. zakon).”.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.