Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju

("Sl. glasnik RS", br. 62/2023)

Objavljeno: 27.07.2023.


Član 1.

U Zakonu o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 – dr. zakon, 83/18 i 9/20), u članu 199. stav 4. tačka 3) posle reči: „stavaˮ dodaju se zapeta i reči: „a srazmerno vremenu provedenom na radu.ˮ.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„U slučaju potrebe posla, a usled nastupanja nepredviđenih okolnosti, operater vazduhoplova je dužan da obavesti članove posade o promeni rasporeda radnog vremena, najmanje 12 časova pre početka dužnosti, vodeći računa o poštovanju propisanog odmora pre početka letačke dužnosti.ˮ.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

Član 2.

U članu 258. stav 1. tačka 107) reči: „stav 6ˮ zamenjuju se rečima: „stav 7ˮ.

Član 3.

U članu 260. stav 1. tačka 72) reči: „stav 5ˮ zamenjuju se rečima: „stav 6ˮ.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.