Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.12.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 112/2017)


Na osnovu člana 232. stav 7. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon i 9/16 – US),

Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit

Član 1.

U Pravilniku o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit („Službeni glasnik RS”, br. 93/13, 116/13, 108/14, 36/15, 51/15, 86/15, 104/15, 77/16, 82/16 – ispravka i 63/17) u članu 6. stav 2. reč: „teorijskog” zamenjuje se rečju: „vozačkog”, a reči: „teorijskom i praktičnom” brišu se.

Član 2.

U članu 14. stav 1. menja se i glasi:

„Pre početka polaganja praktičnog ispita, putem računara za određivanje ispitnog zadatka i evidentiranje podataka o sprovedenom praktičnom ispitu (računar za praktični ispit), kandidatu se iz centralne baze podataka ISO određuje ispitni zadatak, slučajnim izborom jednog ispitnog zadatka iz fonda svih ispitnih zadataka pravnog lica koje sprovodi praktični ispit.”

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print