Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.12.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
("Sl. glasnik RS", br. 129/2021)


Član 1.

U Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 101/17, 113/17 – dr. zakon, 95/18 – dr. zakon i 10/19) u članu 5. brišu se st. 3. i 4.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 3.

Član 2.

U članu 7. stav 1. posle reči: „(lični podaci)” i zapete dodaju se reči: „jedinstven obrazovni broj (u daljem tekstu: JOB),”.

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:

„JOB predstavlja individualnu i neponovljivu oznaku koja se sastoji od 16 karaktera i dodeljuje se detetu, u skladu sa Zakonom.

Podatak o JOB-u unosi se u evidenciju koju ustanova vodi u štampanom i/ili elektronskom obliku, kao i obrasce javnih isprava koje izdaje u skladu sa Zakonom i ovim zakonom”.

Dosadašnji st. 5, 6, 7. i 8. postaju st. 7, 8, 9. i 10.

Član 3.

U članu 17. briše se stav 2.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Stupanje na snagu

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print