Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.04.2018.

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)


Na osnovu člana 5. stav 1, a u vezi sa članom 79. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

Član 1.

U Odluci o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 105/16), u članu 5. stav 3. menja se i glasi:

„Sedište Javnog preduzeća je u Beogradu, Balkanska 13.”.

Član 2.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print