Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.04.2018.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FAKTORINGU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018)


Član 1.

U Zakonu o faktoringu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), u članu 7. stav 1. posle reči: „podnosi osnivač” dodaju se zapeta i reči: „odnosno vlasnik”.

U stavu 2. tačka 2) posle reči: „osnivačima” dodaju se zapeta i reči: „odnosno vlasnicima”.

U tački 2) podtačka (1) reč: „osnivače” briše se, a reči: „osnivač nije osuđen” zamenjuju se rečima: „fizičko lice nije osuđeno”.

U tački 2) podtačka (2) menja se i glasi:

„(2) za pravna lica – overena kopija rešenja ili drugog akta o upisu pravnog lica u registar organa koji je prema propisima zemlje sedišta tog pravnog lica nadležan za vođenje registra privrednih subjekata, odnosno pravnih lica i uverenje nadležnog organa da pravno lice nije osuđeno pravosnažnom presudom za krivično delo, kao i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, sve ne starije od šest meseci od dana podnošenja zahteva;”.

U tački 3) posle reči: „overena izjava osnivača” dodaju se zapeta i reči: „odnosno vlasnika”.

U stavu 8. posle reči: „osnivač” dodaju se zapeta i reči: „odnosno vlasnik”.

Član 2.

Faktoring društva, koja obavljaju poslove faktoringa na osnovu odobrenja pribavljenog pre stupanja na snagu ovog zakona, dužna su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona podnošenjem uverenja iz člana 1. stav 4. ovog zakona ministarstvu nadležnom za poslove finansija u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print