Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.03.2018.

Uredba o izmeni Uredbe o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja” ("Sl. glasnik RS", br. 25/2018)


Na osnovu člana 41a stav 2. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU
o izmeni Uredbe o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja”

Član 1.

U Uredbi o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja” („Službeni glasnik RS”, broj 121/14), u članu 6. reči: „JP „Rezervati prirode Zrenjanina”” zamenjuju se rečima: „Ustanovi „Rezervati prirode” Zrenjanin”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print