Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.08.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OTVARANJU KONZULATA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE U TEL AVIVU, IZRAEL ("Sl. glasnik RS", br. 80/2017)


Na osnovu člana 23. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07 – ispravka i 41/09) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o otvaranju Konzulata Savezne Republike Jugoslavije u Tel Avivu, Izrael

1. U Odluci o otvaranju Konzulata Savezne Republike Jugoslavije u Tel Avivu, Izrael, („Službeni list SRJ”, broj 46/96), u nazivu i u tački 1. reči: „Savezne Republike Jugoslavije”, zamenjuju se rečima: „Republike Srbije”.

2. U tački 1. reči: „sa konzularnim područjem koje obuhvata celokupnu teritoriju Izraela”, zamenjuju se rečima: „sa konzularnim područjem koje obuhvata teritoriju Severnog, Južnog i Telavivskog distrikta”.

3. U tački 2. reči: „Savezno ministarstvo za inostrane poslove”, zamenjuju se rečima: „Ministarstvo spoljnih poslova”.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print