Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.11.2016.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)


Na osnovu člana 5. stav 1, a u vezi sa članom 79. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

Član 1.

U Odluci o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 56/16 i 80/16), član 17. menja se i glasi:

„Član 17.

Osnovni kapital Javnog preduzeća čini novčani kapital upisan i uplaćen u iznosu od 70.000.000,00 dinara na dan 8. juna 2006. godine, kao i nenovčani kapital upisan i unet u iznosu od 160.000.000,00 dinara na dan 8. juna 2006. godine, koji se sastoji od suvlasništva Republike Srbije od 69,100% idealnih delova fiksne četvorosedne žičare „Pančićev vrh” u turističkom centru „Suvo rudište” – Nacionalni park Kopaonik.

Osnovni kapital iz stava 1. ovog člana je udeo Osnivača, kao jedinog člana sa 100% učešća u osnovnom kapitalu Javnog preduzeća.”

Član 2.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print