Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Objavljeno: 27.10.2023.


Član 1.

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – ispravka, 95/18, 86/19, 90/19 – ispravka, 144/20 i 138/22), u članu 19. stav 1. tačka 5) posle reči: „mera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda” dodaju se zapeta i reči: „spise i radnje u postupcima vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, spise i radnje u postupcima ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koje se kao motorno gorivo koristi u poljoprivredne svrhe”.

Član 2.

U Tarifi republičkih administrativnih taksi, Odeljak A – Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, posle Tarifnog broja 27. dodaje se Tarifni broj 27a, koji glasi:

„Tarifni broj 27a

Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar ovlašćenja za vršenje merenja i ispitivanja koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronske komunikacije, i to:

 

1) po zahtevu za upis u registar

41.760

2) po žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za upis u registar

2.810

3) po zahtevu za upis promene podataka u registar

2.810

4) po zahtevu za brisanje iz registra

2.810”.

Član 3.

U Tarifnom broju 37. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

3) izdavanje putne isprave u skladu sa propisima o azilu i privremenoj zaštiti

1.000”.

Tačka 6) briše se.

U tački 7) reči: „preko tri meseca do jedne godine” brišu se.

Posle tačke 7) dodaje se tačka 7a), koja glasi:

„7a) izdavanje jedinstvene dozvole

20.790”.

U stavu 3. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

„2a) izdavanje dozvole za privremeni boravak, odnosno jedinstvene dozvole

2.000”.

Tačka 3) briše se.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Za žalbu na rešenje o odbijanju, odnosno odbacivanju zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole

10.000”.

Dosadašnji st. 5–11. postaju st. 6–12.

U Napomeni, u stavu 5. reči: „koji su u braku ili vanbračnoj zajednici” zamenjuju se rečima: „kojima se privremeni boravak odobrava po osnovu spajanja porodice”.

Član 4.

U Tarifnom broju 41. posle stava 32. dodaju se novi st. 33–35, koji glase:

„Za registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila od istorijskog značaja (oldtajmeri) – par

1.310

Za posebnu zadnju registarsku tablicu za teške četvorocikle, odnosno putnička vozila od istorijskog značaja (oldtajmeri) – komad

1.310

Za registarske tablice za motocikle i teške tricikle od istorijskog značaja (oldtajmeri) – komad

920”.

Dosadašnji st. 33–36. postaju st. 36–39.

Posle dosadašnjeg stava 36, koji je postao stav 39, dodaje se novi stav 40, koji glasi:

„Za metalne tablice kojima se obavlja testiranje autonomnog vozila, sa rokom važenja od jedne godine (par)

1.140”.

Dosadašnji st. 37–39. postaju st. 41–43.

Član 5.

U Tarifnom broju 44. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Za rešenje po zahtevu za odobrenje za testiranje autonomnog vozila

3.310”.

Član 6.

U Tarifnom broju 58a stav 3. iznos: „33.660” zamenjuje se iznosom: „37.700”.

U stavu 4. iznos: „21.120” zamenjuje se iznosom: „24.900”.

Član 7.

U Tarifnom broju 64a stav 9. iznos: „120.920” zamenjuje se iznosom: „163.840”.

U Napomeni u stavu 3. tačka 1) reči: „za procenu ekvivalentnosti izvora aktivne supstance i procenu fizičkih – hemijskih osobina i analitičkih metoda, procenu toksikoloških podataka i procenu efikasnosti i dodatnih podataka, sa jednom aktivnom supstancom uvećava se po proceni za” zamenjuju se rečima: „za procenu ekvivalentnosti za svaki izvor aktivne supstance, procenu fizičkih – hemijskih osobina i analitičkih metoda, procenu toksikoloških podataka i procenu efikasnosti i dodatnih podataka, uvećava se po proceni za”.

U tački 3) reči: „za procenu ekvivalentnosti izvora aktivne supstance i procenu fizičkih i hemijskih osobina i analitičkih metoda za sredstvo za zaštitu bilja koje se dodaje za svaku narednu aktivnu supstancu uvećava se po proceni za” zamenjuju se rečima: „za procenu toksikoloških podataka, procenu izloženosti operatera, drugih prisutnih lica i poljoprivrednih radnika, procenu ostataka i izloženosti potrošača, procenu sudbine i ponašanja u životnoj sredini, procenu ekotoksikoloških podataka, za svaku narednu aktivnu supstancu, uvećava se po proceni za”.

Tačka 4) briše se.

Član 8.

Posle Tarifnog broja 64i dodaje se Tarifni broj 64j, koji glasi:

„Tarifni broj 64j

Za izvršena laboratorijska ispitivanja Direkcije za nacionalne referentne laboratorije:

 

1) detekcija i identifikacija karantinskih bakterija u merkantilnom krompiru (Ralstonia solanacearum i Clavibacter michiganenis subsp. sepedonicus)

9.600

2) detekcija i identifikacija karantinskih bakterija u semenskom krompiru (Ralstonia solanacearum, Clavibacter michiganenis subsp. sepedonicus i Dickeya spp.)

12.600

3) detekcija i identifikacija pojedinačnih sojeva bakterija u proizvodima biljnog i životinjskog porekla (Xylella fastidiosa i Xylophilus ampelinus – vinova loza i ostali registrovani domaćini; Ralstonia solanacearum, Clavibacter michiganenis subsp. sepedonicus i Dickeya spp – krompir, Acidovorax Citrulli – semenski materijal) – Real Time PCR metodom

10.800

4) detekcija i identifikacija pojedinačnih sojeva bakterija u proizvodima biljnog i životinjskog porekla – klasična mikrobiološka metoda

1.500

5) detekcija i indentifikacija virusa prenosivih hranom

 

(1) Norovirus

11.300

(2) Virus hepatitisa A

7.100

(3) Norovirus i virus hepatitisa A (zajedno)

11.700

6) detekcija i identifikacija Monillinia fructicola u koštičavom voću Real Time PCR metodom

10.800

7) detekcija i identifikacija fitopatogenih gljiva – klasična mikrobiološka metoda

1.500

8) ispitivanje klijavosti semena

2.400

9) ispitivanje zdravstvenog stanja semena

2.400

10) ispitivanje čistoće semena

1.800

11) određivanje mase 1000 semena

1.340

12) ispitivanje sadržaja vlage u semenu

1.800

13) ispitivanje kvaliteta i zdravstvenog stanja semena

7.200

14) određivanje sadržaja hemijskih parametara: mlečne masti, proteina, laktoze monohidrata, suve materije i suve materije bez mlečne masti (mid-infrared spektrometrijom) – PAKET ANALIZA 1 u sirovom mleku

100

15) određivanje ukupnog broja bakterija protočnom citometrijom u sirovom mleku

300

16) određivanje somatskih ćelija fluoro optoelektronskom metodom u sirovom mleku

100

17) određivanje sadržaja hemijskih parametara: mlečne masti, proteina, laktoze monohidrata, suve materije, suve materije bez mlečne masti (mid-infrared; spektrometrijom), određivanje somatskih ćelija fluoro optoelektronskom metodom, određivanje ukupnog broja bakterija protočnom citometrijom, u sirovom mleku – PAKET ANALIZA 2

480

18) određivanje sadržaja aflatoksina M1 ELISA testom u mleku (uključujući sirovo)

950

19) standardni difuzioni test za detekciju antibiotika i sulfonamida, delvotest – kvalitativno u mleku (uključujući sirovo)

120

20) određivanje ostataka pesticida primenom gasne i tečne hromatografije u hrani i/ili hrani za životinje biljnog porekla

21.500

21) određivanje ostataka pesticida primenom gasne i tečne hromatografije u medu

21.500

22) određivanje sadržaja olova (Pb) u hrani i hrani za životinje biljnog porekla

1.400

23) određivanje sadržaja kadmijuma (Cd) u hrani i hrani za životinje biljnog porekla

1.400

24) određivanje sadržaja ukupnog arsena (As) u hrani i hrani za životinje biljnog porekla

1.400

25) određivanje sadržaja kalaja (Sn) u hrani i hrani za životinje biljnog porekla

2.400”.

Član 9.

U Tarifnom broju 91b reči: „Za zahtev za utvrđivanje visine naknade za promenu namene šume i šumskog zemljišta u slučajevima: kada je to utvrđeno planom razvoja šumske oblasti; ako to zahteva opšti interes utvrđen posebnim zakonom ili aktom vlade; radi izgradnje objekata za korišćenje ostalih obnovljivih izvora energije malih kapaciteta (male elektrane i drugi slični objekti, u smislu propisa kojim se uređuje oblast energetike) i eksploatacije mineralnih sirovina, ako je površina šuma i šumskog zemljišta za te namene manja od 15 ha” zamenjuju se rečima: „Za zahtev za utvrđivanje visine naknade za promenu namene šume i šumskog zemljišta”.

Član 10.

U Tarifnom broju 91v reči: „Za zahtev za odobrenje seče stabala, uništavanje podmlatka i sakupljanje semena strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta šumskog drveća” zamenjuju se rečima: „Za zahtev za odobrenje seče stabala”.

Član 11.

Posle Tarifnog broja 91z dodaje se Tarifni broj 91i, koji glasi:

„Tarifni broj 91i

 

Za izdavanje mesečne i godišnje lovne karte

1.000”.

Član 12.

U Tarifnom broju 135. stav 3. tač. 14a)–14v) brišu se.

Dodaje se tačka 18), koja glasi:

„18) za izmenu rešenja na zahtev stranke

19.100”.

Član 13.

Tarifni broj 140. menja se i glasi:

„Tarifni broj 140.

 

Za zahtev za sprovođenje inspekcijskog nadzora nadležnog inspektora za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o zaštiti od požara i eksplozije, kao i propisima o zaštiti životne sredine, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

37.890

Za zahtev za sprovođenje inspekcijskog nadzora nadležnog inspektora za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o zaštiti od požara i eksplozije, kao i propisima o zaštiti životne sredine, za potrebe izdavanja saglasnosti za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstava na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

37.940

Za zahtev za sprovođenje inspekcijskog nadzora nadležnog inspektora za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja energetskih objekata, odnosno uslova u pogledu broja i stručne osposobljenosti zaposlenih lica za obavljanje poslova na održavanju energetskih objekata, kao i poslova rukovaoca u tim objektima, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

5.690”.

Član 14.

U Tarifnom broju 141. stav 1. briše se.

Član 15.

U Tarifnom broju 147. stav 1. briše se.

Dosadašnji st. 2–5. postaju st. 1–4.

U Napomeni stav 1. briše se.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 1. i 2.

Član 16.

U Tarifnom broju 175. tač. 4) i 5) menjaju se i glase:

„4) podnošenje zahteva za upis u registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema startapa, organizacija podrške startapovima, spinofova, spinofova naučnoistraživačkih organizacija i drugih subjekata inovacione infrastrukture

7.590

5) podnošenje zahteva za upis u registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema fizičkog lica

920”.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 7), koja glasi:

„7) podnošenje zahteva za upis u registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema razvojno-proizvodnog centra, istraživačko-razvojnog centra, inovacionog centra, centra za transfer tehnologija, naučno-tehnološkog parka i poslovnih anđela

14.170”.

Član 17.

Posle Tarifnog broja 175. dodaju se glava XXIA i Tarifni br. 175a i 175b, koji glase:

„XXIA SPISI I RADNjE U OBLASTI KULTURE

Tarifni broj 175a

Za odobrenje za korišćenje imena i lika kulturnog dobra u komercijalne svrhe:

 

1) za kulturno dobro

7.120

2) za kulturno dobro od velikog značaja

8.010

3) za kulturno dobro od izuzetnog značaja

11.500

Tarifni broj 175b

Za davanje saglasnosti za korišćenje reči „muzej” u nazivu drugih pravnih lica i preduzetnika

30.100”.

Član 18.

U Tarifnom broju 191. stav 1. reči: „Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, nivoa zagađujućih materija u vazduhu, buke, ispitivanje stanja i kvaliteta zemljišta)” zamenjuju se rečima: „Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa buke, ispitivanje stanja i kvaliteta zemljišta”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije i nivoa zagađujućih materija u vazduhu)

7.550”.

Dosadašnji st. 2–4. postaju st. 3–5.

Član 19.

Posle Tarifnog broja 191. dodaje se Tarifni broj 191a, koji glasi:

„Tarifni broj 191a

 

Za izdavanje dozvole za emisiju gasova sa efektom staklene bašte (GHG) operatoru postrojenja u skladu sa zakonom kojim se uređuju klimatske promene

31.680”.

Član 20.

Tarifni broj 205. briše se.

Član 21.

U Tarifnom broju 206a stav 1. tačka 1) reči: „nuklearne energije;” brišu se, a reči: „otrova; lekova, opojnih droga i pomoćnih lekovitih sredstava; sredstava i opreme u medicini koji emituju jonizujuća zračenja; hemikalija; lepaka;” zamenjuju se rečima: „delatnosti proizvodnje hemikalija: lepkova,”

Tač. 2) i 3) brišu se.

U tački 4) reči: „za obavljanje zdravstvene delatnosti u stacioniranim i drugim oblicima zdravstvene delatnosti, kao i usluge socijalne zaštite, i to: domski smeštaj za odrasle i starije, domski smeštaj za decu i mlade, dnevni boravak, mala domska zajednica, prihvatilište, svratište i stanovanje uz podršku, prema površini radnog i pomoćnog prostora” zamenjuju se rečima: „za usluge socijalne zaštite, i to: domski smeštaj za odrasle i starije, domski smeštaj za decu i mlade, dnevni boravak, mala domska zajednica, prihvatilište i svratište, prema površini radnog i pomoćnog prostora”.

Član 22.

Tarifni broj 207a menja se i glasi:

„Tarifni broj 207a

Za polaganje stručnog ispita, i to:

1) za stručni ispit za obavljanje poslova savetnika za bezbednost i zdravlje na radu

14.000

2) za stručni ispit za obavljanje poslova saradnika za bezbednost i zdravlje na radu

12.000

3) za stručni ispit za poslodavca koji sam obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu

12.000

4) za stručni ispit za obavljanje poslova savetnika za bezbednost i zdravlje na radu, ako je lice položilo stručni ispit za obavljanje poslova saradnika za bezbednost i zdravlje na radu ili stručni ispit za poslodavca koji sam obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu

6.000

5) za stručni ispit za obavljanje poslova odgovornog lica za pregled i proveru opreme za rad i pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija, za ispitivanje uslova radne sredine, odnosno hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti i za ispitivanje uslova radne sredine – bioloških štetnosti

20.000

   

Napomena:

 

Za ponovno polaganje stručnog ispita plaća se taksa propisana ovim tarifnim brojem.

 

Za ponovno polaganje posebnog dela stručnog ispita plaća se taksa u iznosu od 70% odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.

Za ponovno polaganje samo usmenog dela posebnog stručnog ispita plaća se taksa u iznosu od 50% odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.”.

 

Član 23.

Tarifni broj 207v menja se i glasi:

„Tarifni broj 207v

 

Za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova, odnosno izdavanja ili obnavljanja licence za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:

 

1) za izdavanje i obnavljanje licence savetniku za bezbednost i zdravlje na radu, saradniku za bezbednost i zdravlje na radu, koordinatoru za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i koordinatoru za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova

3.000

2) za izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

80.000

3) za obnavljanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

60.000

4) za izdavanje licence pravnom licu za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i pregleda i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija, za ispitivanje uslova radne sredine, odnosno hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti i za ispitivanje uslova radne sredine – bioloških štetnosti

300.000

5) za obnavljanje licence pravnom licu za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i pregleda i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija, za ispitivanje uslova radne sredine, odnosno hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti i za ispitivanje uslova radne sredine – bioloških štetnosti

250.000

6) za izdavanje licence za obavljanje poslova odgovornog lica za pregled i proveru opreme za rad i pregleda i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija, za ispitivanje uslova radne sredine, odnosno hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti i za ispitivanje uslova radne sredine – bioloških štetnosti

35.000

7) za obnavljanje licence za obavljanje poslova odgovornog lica za pregled i proveru opreme za rad i pregleda i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija, za ispitivanje uslova radne sredine, odnosno hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti i za ispitivanje uslova radne sredine – bioloških štetnosti

20.000”.

Član 24.

U Tarifnom broju 215b stav 3. tačka 3) iznos: „780” zamenjuje se iznosom: „1.200”.

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) za uverenje o identifikaciji katastarske parcele u odnosu na prethodni premer za jednu katastarsku parcelu

1.000”.

U tački 6) iznos: „2.540” zamenjuje se iznosom: „10.000”.

Tač. 7) i 8) menjaju se i glase:

„7) za uverenje o nepokretnostima upisanim u geodetsko katastarski informacioni sistem, na teritoriji Republike Srbije, za jedno lice

360

8) za izveštaj o nepokretnostima upisanim u geodetsko katastarski informacioni sistem, na teritoriji Republike Srbije, za jedno lice

360”.

U Napomeni posle stava 13. dodaje se novi stav 14, koji glasi:

„Ne plaća se taksa iz stava 5. tačka 21) ovog Tarifnog broja ako se zahtev odnosi na upis jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) ili na promenu podataka o upisanom JMBG.”

Dosadašnji st. 14–19. postaju st. 15–20.

Član 25.

U Tarifnom broju 215d stav 2. tačka 2) iznos: „870” zamenjuje se iznosom: „1.200”.

U tački 3) iznos: „1.580” zamenjuje se iznosom: „2.000”.

U stavu 3. tačka 2) menja se i glasi:

„2) list vodova – za imaoca prava na vodu

930”.

U tački 3) iznos: „900” zamenjuje se iznosom: „1.200”.

Član 26.

U Tarifnom broju 215i stav 1. tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

„1) uvid u bazu podataka katastra nepokretnosti na 12 meseci ili 240 upita

28.320

2) svaki pojedinačni upit

120”.

U Napomeni dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„Za elektronski podnete zahteve za usluge integrisane kroz sistem RGZ ID i ePlaćanje, ne plaća se taksa za obradu zahteva.

Za elektronski podnete zahteve za usluge integrisane sa nalogom eUprave, ne plaća se taksa za obradu zahteva.”.

 

Član 27.

U Tarifnom broju 215m tačka 14) iznos: „430” zamenjuje se iznosom: „800”.

Član 28.

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze.

Član 29.

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2024. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2024. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 30.

Odredba člana 81. stav 1. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 95/18 – dr. zakon) prestaje da važi počev od 1. januara 2024. godine.

Član 31.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba čl. 8. i 11, koje će se primenjivati od 1. januara 2024. godine i odredbe člana 20. ovog zakona, koja će se primenjivati počev od 1. februara 2024. godine.