Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.02.2017.

NAREDBA O IZMENI NAREDBE O PREDUZIMANJU MERA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA ZARAZNE BOLESTI PTICA AVIJARNA INFLUENCA U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2017)


Na osnovu člana 125. stav 1. tačka 1) Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05, 30/10 i 93/12),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

NAREDBU
o izmeni Naredbe o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti ptica avijarna influenca u Republiku Srbiju

1. U Naredbi o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti ptica avijarna influenca u Republiku Srbiju („Službeni glasnik RS”, broj 98/16), u tački 5. reči: „50 km od granica ugroženog područja” zamenjuju se rečima: „10 km od granica ugroženog područja i da u tom području nije prijavljena sumnja na bolest avijarna influenca”.

2. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print