Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Objavljeno: 27.10.2023.


Član 1.

U Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17, 27/18 – dr. zakon, 6/20, 52/21, 129/21 i 129/21 – dr. zakon), u članu 12. stav 6. menja se i glasi:

„Dodatnu podršku iz stava 4. ovog člana mogu da pružaju i ustanove koje su, u skladu sa zakonom, stekle status model ustanove u sprovođenju inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja.”.

St. 7–9. brišu se.

Član 2.

U članu 17. stav 1. menja se i glasi:

„Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja, kao što su, naročito, upotreba alkohola, duvana, psihoaktivnih supstanci, zavisnost od interneta, video igrica i igara na sreću, maloletnička delinkvencija, sastavni su deo školskog programa i ostvaruju se u skladu sa Zakonom.”

St. 4–6. brišu se.

Član 3.

U članu 27. posle stava 17. dodaje se stav 18, koji glasi:

„Srednja škola osnovana za potrebe unutrašnjih poslova ne organizuje nastavu za učenike na kućnom i bolničkom lečenju, nastavu kod kuće i nastavu na daljinu.”.

Član 4.

U članu 29. u stavu 1. reči: „do 30 učenika” zamenjuju se rečima: „do 28 učenika”.

Član 5.

U članu 30. u stavu 4. posle reči: „zaštita” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „kao ni ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove kod kog se realizuje praktična nastava (i profesionalna praksa) za učenike srednje škole osnovane za potrebe unutrašnjih poslova.”.

Član 6.

U članu 40. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Izuzetno od st. 1–3. ovog člana, učenik srednje škole osnovane za potrebe unutrašnjih poslova može sticati obrazovanje samo u svojstvu redovnog učenika.”.

Član 7.

U članu 41. stav 5. briše se.

Član 8.

Član 43. menja se i glasi:

„Član 43.

Redovan učenik, njegov roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik može da podnese pismeni zahtev za izdavanje ispisnice, u toku školske godine.

Učenik iz stava 1. ovog člana može da se upiše u drugu školu u roku od sedam dana od dana uručenja ispisnice.

Učenik iz stava 1. ovog člana, koji se ne upiše u školu u propisanom roku, ima pravo da naredne školske godine izvrši ponovni upis u istu školu i u isti razred, osim učenika srednje škole osnovane za potrebe unutrašnjih poslova.

Ukoliko u toku trajanja vaspitno-disciplinskog postupka učenik srednje škole, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik podnese zahtev da se učenik ispiše iz škole, škola će doneti rešenje kojim se izdavanje ispisnice odlaže do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka, u skladu sa Zakonom.

Na rešenje iz stava 4. ovog člana učenik, njegov roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, nema pravo žalbe ali ima pravo na sudsku zaštitu u upravnom sporu.

Rešenje iz stava 4. ovog člana škola donosi u roku od dva radna dana od dana podnošenja zahteva.

Prilikom upisivanja učenika u drugu školu u toku školske godine, podaci o izrečenim vaspitnim i vaspitno-disciplinskim merama moraju biti uneti u odgovarajući deo obrasca ispisnice.

Škola u kojoj učenik nastavlja školovanje je u obavezi da prati ponašanje učenika i sprovodi pojačan vaspitni rad, u skladu sa Zakonom.”.

Član 9.

U članu 49. stav 5. posle reči: „nedovoljan (1)” zapeta se zamenjuje tačkom, a reči: „a sve ocene su osim ocene nedovoljan (1) prelazne.” zamenjuju se rečima: „Ocena nedovoljan (1) nije prelazna.”.

Stav 10. menja se i glasi: „Vladanje učenika ocenjuje se brojčano u toku prvog i drugog polugodišta i na kraju školske godine i utiče na opšti uspeh.”

Posle stava 10. dodaje se novi stav 11. koji glasi: „Učenik se ocenjuje najmanje dva puta u polugodištu iz vladanja.”

Dosadašnji st. 11–14. postaju st. 12–15.

Član 10.

Član 50. menja se i glasi:

„Član 50.

Učenik može biti privremeno ili za određenu školsku godinu oslobođen od praktičnog dela nastave fizičkog, odnosno fizičkog i zdravstvenog vaspitanja u celini ili delimično, osim učenika srednje škole osnovane za potrebe unutrašnjih poslova.

Direktor donosi odluku o oslobađanju učenika od praktičnog dela nastave fizičkog, odnosno fizičkog i zdravstvenog vaspitanja na osnovu predloga izabranog lekara.

Učenik koji je oslobođen praktičnog dela nastave fizičkog, odnosno fizičkog i zdravstvenog vaspitanja ocenjuje se na osnovu teorijskih znanja, u skladu sa programom predmeta.”.

Član 11.

U članu 51. stav 1. posle reči: „predviđenog” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „osim učenika srednje škole osnovane za potrebe unutrašnjih poslova.”.

Član 12.

U članu 52. stav 1. reč: „predmeta” zamenjuje se rečima: „obaveznih predmeta, izbornih programa izuzev verske nastave i građanskog vaspitanja”.

Član 13.

U članu 56. stav 2. reči: „koji polaže popravni ispit u avgustovskom ispitnom roku,” zamenjuje se rečima: „iz stava 1. ovog člana,”.

Član 14.

Naslov iznad člana 57a i član 57a menja se i glasi:

„Državna i međunarodna ispitivanja

Član 57a

Škola je dužna da obezbedi testiranje učeničkih postignuća na državnim ispitivanjima, kao i na međunarodnim ispitivanjima na koja se država obavezala ugovorima.

Bliže uslove za sprovođenje ispitivanja iz stava 1. utvrđuje ministar.”.

Član 15.

U članu 58. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Učenici srednjih bogoslovskih škola tradicionalnih crkava i verskih zajednica mogu da pristupe polaganju ispita kojim se završava srednje obrazovanje, i to polaganjem srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti i dva predmeta sa liste opšteobrazovnih predmeta.”

Dosadašnji st. 2–4. postaju st. 3–5.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. reči: „Ispiti iz stava 1. ovog člana” zamenjuju se rečima: „Ispiti iz st. 1. i 2. ovog člana”.

Član 16.

U članu 60. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Pravo na polaganje opšte mature ima i lice koje je završilo program iz člana 63a stav 1. ovog zakona.”.

Član 17.

U članu 62. stav 1. reč: „stručnih” briše se, a posle reči: „vaspitanja” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „u skladu sa standardom kvalifikacije.”

U stavu 2. reč: „umetničkih” briše se, a posle reči: „vaspitanja” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „u skladu sa standardom kvalifikacije.”

Član 18.

Naslov iznad člana 63a i član 63a menjaju se i glase:

„Program za polaganje opšte mature

Član 63a

Polaznik programa za polaganje opšte mature može biti lice koje je završilo srednje stručno obrazovanje u trogodišnjem trajanju, lice koje je steklo kvalifikaciju na nivou 3 NOKS u neformalnom obrazovanju, lice kome je priznata ekvivalencija, u skladu sa članom 35a Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije.

Program iz stava 1. ovog člana realizuje se u gimnaziji u trajanju od dve godine, nakon čega polaznik stiče pravo da polaže opštu maturu, u prvom narednom roku u kojem se organizuje.

Troškove pohađanja programa iz stava 1. ovog člana i polaganja opšte mature snosi polaznik.

Polazniku koji je završio program iz stava 1. ovog člana i položio opštu maturu izdaje se javna isprava o položenoj opštoj maturi u skladu sa ovim zakonom, bez sticanja nivoa 4 NOKS/srednjeg obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju.

Program iz stava 1. ovog člana, način prijave ispita u izbornom delu opšte mature i ostala pitanja od značaja za pohađanje programa utvrđuje ministar.”.

Član 19.

U članu 64. stav 3. menja se i glasi:

„Na osnovu položene stručne, odnosno umetničke mature učenik može da se upiše na studije izvan oblasti iz stava 2. ovog člana, uz polaganje ispita iz određenih opšteobrazovnih nastavnih predmeta koje polaže u izbornom delu stručne, odnosno umetničke mature, a koje utvrdi samostalna visokoškolska ustanova umesto prijemnog ispita, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje.”

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Na osnovu položene opšte mature nakon savladanog programa iz člana 63a ovog zakona, kandidat može da se upiše na studije u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana bez sticanja srednjeg obrazovanja i vaspitanja u četvorogodišnjem trajanju.”.

Član 20.

U članu 71. reči: „nastavnih predmeta” zamenjuju se rečima: „obaveznih predmeta, izbornih programa”, a posle reči: „zaključne ocene iz” dodaju se reči: „obaveznih predmeta, izbornih programa”.

Član 21.

U članu 79. stav 5. posle tačke 5) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 6) koja glasi:

„6) položenoj opštoj maturi u skladu sa ovim zakonom, bez sticanja nivoa 4 NOKS/srednjeg obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju.”

Član 22.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik PC”, broj 52/21), član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Zaključno sa školskom 2024/2025. godinom u školi se polaže maturski ispit za učenike koji završavaju srednje obrazovanje i vaspitanje u četvorogodišnjem trajanju, u skladu sa ovim zakonom i Zakonom.

Počev od školske 2025/2026. godine u školi se polažu stručna, umetnička i opšta matura, u skladu sa ovim zakonom i Zakonom.”

Član 23.

Kandidati koji su položili maturski ispit po propisima kojima je uređeno polaganje maturskog ispita za učenike koji završavaju srednje obrazovanje i vaspitanje u četvorogodišnjem trajanju, kao i drugi kandidati, mogu da pristupe polaganju stručne, umetničke i opšte mature, u svrhu rangiranja za upis na visokoškolsku ustanovu.

Bliže uslove od značaja za polaganje ispita iz stava 1. ovog člana utvrđuje ministar.

Član 24.

Podzakonski akt iz člana 18. stav 5. i člana 23. stav 2. ovog zakona doneće se u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjuju se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.