Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.03.2017.

ODLUKA O IZMENI PLANA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 19/2017)


Na osnovu člana 54. i člana 221. stav 1. tačka 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),
Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 23. februara 2017. godine, doneo je

ODLUKU
o izmeni Plana zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2017. godinu

Član 1.

U Planu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 109/16), u poglavlju „5.5.1. Preventivne mere, aktivnosti i usluge na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite”, u tački „5.5.1.2. Zdravstvena zaštita žena u vezi sa trudnoćom i porođajem”, u podtački 1) broj: „40” zamenjuje se brojem: „42”.

Član 2.

Ova odluka, po pribavljenoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove zdravlja, objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print