Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Objavljeno: 27.10.2023.


Član 1.

U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 6/20 i 129/21), u članu 1. posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:

„Specifičnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja za potrebe unutrašnjih poslova uređuju se ovim zakonom i propisima u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja i unutrašnjih poslova.

Srednje bogoslovsko obrazovanje ostvaruje se u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.”.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 7. i 8.

Član 2.

U članu 12. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„U cilju stvaranja uslova za razvoj opštih međupredmetnih kompetencija na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, a putem saradnje i uz podršku drugih organa i međuresornih tela i timova, donose se posebni programi, projekti i aktivnosti, čije se ostvarivanje uređuje podzakonskim aktima koje donosi ministar i ministri nadležni za oblasti u okviru kojih se ostvaruje saradnja.”.

Član 3.

U članu 23. stav 1. posle reči: „Republike Srbije” dodaju se zapeta i reči: „osim u ustanovu iz člana 90. stav 2. ovog zakona”.

Član 4.

U članu 25. stav 2. reč: „dve” zamenjuje se rečju: „četiri”.

Član 5.

U članu 28. stav 7. reči: „koja se prilagođava školskoj godini” zamenjuju se rečima: „u skladu sa posebnim zakonom”.

Član 6.

U članu 74. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Vladanje učenika prvog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja ocenjuje se u toku i na kraju prvog i drugog polugodišta opisnom ocenom koja ne utiče na opšti uspeh učenika.

Vladanje učenika od drugog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja i vladanje učenika svih razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja ocenjuje se brojčano u toku i na kraju prvog i drugog polugodišta i utiče na opšti uspeh.”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Učenik se ocenjuje najmanje dva puta u polugodištu iz vladanja.”.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 7.

U članu 75. stav 3. reč: „šestog” zamenjuje se rečju: „drugog”.

Član 8.

U članu 76. stav 4. posle reči: „učeniku” dodaju se reči: „u saradnji sa roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom,”.

U stavu 5. reči: „Ukoliko roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, neopravdano odbije učešće u izradi ili davanje saglasnosti na IOP,” zamenjuju se rečima: „Ako roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, ne opravda svoje odbijanje da učestvuje u izradi ili davanju saglasnosti na IOP,”.

Posle stava 8. dodaju se novi st. 9. i 10. koji glase:

„Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik je u obavezi da postupi u skladu sa preporukama koje daje tim za pružanje dodatne podrške detetu u predškolskoj ustanovi, u delu preporuke kojim se njemu nalaže neka obaveza.

Ustanova je dužna da obavesti nadležnu ustanovu socijalne zaštite u cilju zaštite najboljeg interesa deteta, ako roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik ne dokaže da nije mogao da ispuni preporuku u delu kojim se njemu nalaže neka obaveza i ako preporuka bitno utiče na ostvarivanje najboljeg interesa deteta.”.

Dosadašnji st. 9–15. postaju st. 11–17.

Član 9.

U članu 78. stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 10.

U članu 79. stav 2. tačka 12) posle reči: „zakonom” dodaju se zapeta i reči: „a za učenike koji pohađaju nastavu u ustanovi iz člana 90. stav 2. ovog zakona – pravo na ishranu i smeštaj u internatu, udžbenike, lektiru, školski pribor, odeću, obuću i drugu opremu neophodnu za pohađanje nastave i boravak u školi, zdravstvenu i psihološku zaštitu preko referentne ustanove (zdravstveni pregledi na koje je učenik upućen od strane škole), osiguranje od nezgode (invaliditeta) i nasilne smrti i osiguranje od rizika prirodne smrti, vaspitni rad i druga prava, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast unutrašnjih poslova;”.

Član 11.

U članu 82. stav 5. menja se i glasi:

„Direktor škole, u saradnji sa stručnim saradnicima i odeljenskim starešinom, rešenjem odlučuje o prigovoru iz stava 1. tačka 1) ovog člana – na ocenu iz obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti u toku školske godine, u roku od tri dana, uz prethodno pribavljenu izjavu nastavnika, odnosno u roku od 24 sata o prigovoru iz stava 1. tačka 2) ovog člana – na zaključnu ocenu iz obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti na kraju prvog i drugog polugodišta i iz stava 1. tačka 3) ovog člana – prigovor na ispit, uz prethodno pribavljene izjave nastavnika.”.

U stavu 6. posle reči: „ocenu”, dodaju se reči: „u toku školske godine”.

Posle stava 11. dodaje se novi stav 12. koji glasi:

„Direktor škole, u saradnji sa stručnim saradnicima, rešenjem odlučuje o prigovoru iz stava 1. tačka 1) ovog člana – na ocenu iz vladanja u toku školske godine, u roku od tri dana, uz prethodno pribavljenu izjavu odeljenjskog starešine.”.

Dosadašnji stav 12. koji postaje stav 13. menja se i glasi:

„Ako direktor u saradnji sa stručnim saradnicima oceni da je prigovor na zaključnu ocenu iz vladanja osnovan i da ocenjivanje nije izvedeno u skladu sa propisima, vraća ocenu odeljenskom veću na razmatranje i ponovno odlučivanje.”.

Dosadašnji stav 13. postaje stav 14.

U dosadašnjem stavu 14. koji postaje stav 15, posle reči: „lica”, dodaju se reči: „da obrazuje komisiju.”.

Dosadašnji st. 15–17. postaju st. 16–18.

Član 12.

U članu 83. stav 1. menja se i glasi:

„Prema učeniku koji vrši povredu pravila ponašanja u školi ili ne poštuje odluke direktora i organa škole, neopravdano izostane sa nastave pet časova, odnosno koji svojim ponašanjem ugrožava druge u ostvarivanju njihovih prava, kao i u slučaju sumnje da je počinio težu povredu obaveze učenika i povredu zabrane iz čl. 110–112. ovog zakona, škola uz učešće roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, pojačava vaspitni rad.”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2–6. koji glase:

„Vaspitni rad iz stava 1. ovog člana ostvaruje se aktivnostima: u okviru odeljenjske zajednice, stručnim radom odeljenjskog starešine, pedagoga, psihologa i posebnih timova. Kada je neophodno, škola sarađuje i sa odgovarajućim ustanovama socijalne, odnosno zdravstvene zaštite, radi određivanja i pružanja podrške učeniku u vezi sa promenom njegovog ponašanja.

Odeljenjski starešina, zajedno sa stručnim saradnicima, odnosno sa timom za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja ili timom za inkluzivno obrazovanje, sačinjava plan pojačanog vaspitnog rada koji traje najkraće do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka.

Odeljenjski starešina vodi posebnu pedagošku evidenciju o pojačanom vaspitnom radu u koju se unose podaci o: događaju, učesnicima, vremenskoj dinamici, preduzetim aktivnostima i merama i ostvarenim rezultatima tog rada.

Rezultate pojačanog vaspitnog rada, na osnovu zajedničkog izveštaja odeljenskog starešine, stručnih saradnika i timova, direktor, odnosno nastavničko veće uzima u obzir prilikom izricanja vaspitno - disciplinske mere.

Sa učenikom koji van prostora škole, odnosno drugog prostora u kome škola ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, učini povredu zabrane iz čl. 110–112. ovog zakona, škola u skladu sa izveštajem spoljašnje mreže zaštite pojačava vaspitni rad, uz preduzimanje drugih aktivnosti u skladu sa propisima kojima se uređuju: kriterijumi za prepoznavanje oblika diskriminacije, postupanje ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminativnog ponašanja i vređanja ugleda, časti i dostojanstva ličnosti, kao i protokola postupanja u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 7.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 8, u tački 3) posle reči: „škole,” dodaju se reči: „doma učenika ili druge organizacije ili organa u čijem objektu ostvaruje pravo na smeštaj, ishranu i vaspitni rad,”, a u tački 4) reči: „alkohola, duvana, narkotičkog sredstva ili psihoaktivne supstance” zamenjuju se rečima: „psihoaktivnih supstanci, odnosno alkohola, droga i nikotinskih proizvoda”.

Posle dosadašnjeg stava 3. koji postaje stav 8. dodaju se novi st. 9. i 10. koji glase:

„Škola je dužna da opštim aktom propiše upotrebu mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva iz stava 8. tačka 7) ovog člana.

Smernice za upotrebu mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva iz stava 8. tačka 7) ovog člana donosi Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.”.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 11. reči: „stava 3.” zamenjuju se rečima: „stava 8.”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 12.

Član 13.

U članu 84. stav 1. tačka 6) posle reči: „učenikom” dodaju se reči: „(u realizaciji operativnog plana zaštite i plana pojačanog vaspitnog rada)”.

U stavu 3. posle reči: „prijavu” dodaju se reči: „nadležnom javnom tužilaštvu”.

Član 14.

Član 85. menja se i glasi:

„Član 85.

Za teže povrede obaveza učenika i za povrede zabrane iz čl. 110–112. ovog zakona škola vodi vaspitno-disciplinski postupak o kojem obaveštava roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika učenika.

Škola obaveštava Ministarstvo o povredi zabrane iz čl. 110–112. ovog zakona, u skladu sa propisima kojima se uređuju: kriterijumi za prepoznavanje oblika diskriminacije, postupanje ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminativnog ponašanja i vređanja ugleda, časti i dostojanstva ličnosti, kao i protokola postupanja u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

Za učinjenu težu povredu obaveze učenika direktor zaključkom pokreće vaspitno-disciplinski postupak najkasnije u roku od pet radnih dana od dana saznanja, a za učinjenu povredu zabrane iz čl. 110–112. ovog zakona zaključkom pokreće postupak odmah, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana saznanja, o čemu odmah, a najkasnije narednog radnog dana, obaveštava roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, za učinjene teže povrede obaveza učenika iz člana 83. stav 8. tač. 4) i 5) ovog zakona, direktor zaključkom pokreće vaspitno-disciplinski postupak odmah, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana saznanja, o čemu odmah obaveštava roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Direktor vodi postupak i okončava ga rešenjem.

U vaspitno-disciplinskom postupku učenik, uz prisustvo roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, kao i svi ostali učesnici i svedoci moraju biti saslušani i dati pisanu izjavu.

Ukoliko se roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika, koji je uredno obavešten, ne odazove da prisustvuje vaspitno-disciplinskom postupku, direktor škole postavlja odmah, a najkasnije narednog radnog dana, psihologa, odnosno pedagoga ustanove da u tom postupku zastupa interese učenika, o čemu odmah obaveštava centar za socijalni rad.

Vaspitno-disciplinski postupak okončava se donošenjem rešenja u roku od 30 dana od dana pokretanja.

U okviru pojačanog vaspitnog rada sa učenicima realizuje se i društveno-korisni, odnosno humanitarni rad.

Izuzetno od stava 8. ovog člana, u slučaju učinjene teže povrede obaveza učenika iz člana 83. stav 8. tač. 4) i 5) ovog zakona i povrede zabrane, vaspitno-disciplinski postupak okončava se donošenjem rešenja u roku od 20 dana od dana pokretanja.

U vaspitno disciplinskom postupku koji je pokrenut za težu povredu obaveze učenika iz člana 83. stav 8. tač. 4) i 5) ovog zakona i povredu zabrane, učenik može biti udaljen iz neposrednog obrazovno-vaspitnog rada koji obuhvata obaveznu nastavu i ostale oblike obrazovno-vaspitnog rada.

Učenik može biti udaljen iz neposrednog obrazovno-vaspitnog rada i ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada najkraće pet radnih dana, a najduže do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka.

Direktor škole, nakon procene tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u skladu sa protokolom postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje i pravilnikom o društveno-korisnom, odnosno humanitarnom radu, donosi rešenje o udaljenju učenika iz stava 11. ovog člana.

Tokom udaljenja učenika iz stava 11. ovog člana učenik, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik je dužan da se informiše o toku nastavnog procesa i da sadržaje programa nastave i učenja prati uz upotrebu nastavnog materijala koji je škola u obavezi da dostavi učeniku radi obezbeđivanja kontinuiteta u obrazovanju.

Škola je dužna da o udaljenju učenika iz stava 11. ovog člana obavesti nadležni centar za socijalni rad radi zajedničkog delovanja u realizaciji pojačanog vaspitnog rada.

Pre donošenja rešenja o udaljenju moraju se utvrditi sve činjenice koje su od značaja za odlučivanje.

Ukoliko u toku trajanja vaspitno-disciplinskog postupka učenik srednje škole, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, podnese zahtev da se učenik ispiše iz škole, škola će doneti rešenje kojim se izdavanje ispisnice odlaže do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka.

Na rešenje iz stava 17. ovog člana učenik, njegov roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, nema pravo žalbe ali ima pravo na sudsku zaštitu u upravnom sporu.

Podaci o izrečenim vaspitnim i vaspitno-disciplinskim merama moraju biti uneti u odgovarajući deo obrasca prevodnice, odnosno ispisnice, prilikom prevođenja, odnosno upisivanja učenika u drugu osnovnu, odnosno srednju školu u toku školske godine.

Škola u kojoj učenik nastavlja školovanje u obavezi je da prati ponašanje učenika i sprovodi pojačan vaspitni rad u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad i drugim ustanovama spoljašnje zaštitne mreže.

Bliže uslove, način, sadržaj, dužinu, mesto i vreme obavljanja i druga pitanja od značaja za obavljanje društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada iz stava 9. ovog člana propisuje ministar.”.

Član 15.

U članu 86. stav 1. tačka 2) posle reči: „domom” dodaju se zapeta i reči: „ukoliko druge izrečene mere i aktivnosti ne dovode do poboljšanja u ponašanju učenika”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, za teže povrede obaveza učenika iz člana 83. stav 8. tač. 4) i 5) ovog zakona, učeniku osnovne škole se može izreći vaspitno-disciplinska mera – premeštaj u drugu osnovnu školu, a učeniku srednje škole – isključenje učenika iz škole, odnosno škole sa domom.

Kada se učeniku izrekne mera isključenje iz škole, odnosno škole sa domom, škola je dužna da o tome obavesti nadležni centar za socijalni rad, kako bi preduzeli mere iz svoje nadležnosti.”.

Dosadašnji st. 2–4. postaju st. 4–6.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 7. reči: „stava 1. tač. 2) i 3)” zamenjuju se rečima: „stava 1. tač. 2) i 3) i stava 2.”, a posle reči: „odgovornosti” dodaju se reči: „i utiče na ocenu iz vladanja u toku polugodišta i na zaključnu ocenu iz vladanja”.

Posle stava 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:

„Izuzetno, odeljenjski starešina po pribavljenoj proceni tima za zaštitu učenika predlaže odeljenjskom veću smanjenje zaključne ocene iz vladanja na kraju drugog polugodišta učeniku koji učini težu povredu obaveze učenika ili povredu zabrane iz čl. 110–112. ovog zakona na kraju drugog polugodišta, kada nije moguće voditi vaspitno-disciplinski postupak.”.

Dosadašnji st. 6. i 7. brišu se.

Dosadašnji stav 8. postaje stav 9.

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 10. posle reči: „dana” dodaju se reči: „od dana saznanja”.

Dosadašnji st. 10. i 11. postaju st. 11. i 12.

U dosadašnjem stavu 12. koji postaje stav 13. reči: „stava 11.”, zamenjuju se rečima: „stava 12.”.

Dosadašnji st. 13. i 14. postaju st. 14. i 15, a dosadašnji stav 15. briše se.

Član 16.

U članu 90. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Srednju školu za potrebe unutrašnjih poslova može osnovati samo Republika Srbija.”.

Dosadašnji st. 2–8. postaju st. 3–9.

Član 17.

U članu 98. stav 4. reči: „u skladu sa ovim i posebnim zakonom” zamenjuju se rečima: „u skladu sa zakonom kojim se uređuje Nacionalni okvir kvalifikacija”.

U stavu 5. reči: „organizuje trening centar kao proširenu delatnost” zamenjuju se rečima: „stekne status trening centra u skladu sa zakonom kojim se uređuje dualno obrazovanje”.

Član 18.

U članu 106. stav 1. menja se i glasi:

„Kada organ nadležan za obavljanje poslova inspekcijskog, odnosno stručno-pedagoškog nadzora utvrdi da ustanova ne ispunjava propisane uslove za rad ili ne obavlja delatnost na propisani način, odrediće joj rok za ispunjenje uslova, odnosno otklanjanje nepravilnosti u obavljanju delatnosti i o tome će obavestiti osnivača.”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

„Kada ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ne postupi u datom roku po nalogu organa iz stava 1. ovog člana, odnosno kada organ upravljanja ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti, Ministarstvo preduzima jednu od sledećih privremenih mera:

1) razrešava organ upravljanja i imenuje privremeni organ upravljanja;

2) razrešava direktora i postavlja vršioca dužnosti direktora;

3) razrešava organ upravljanja i direktora i imenuje privremeni organ upravljanja i postavlja vršioca dužnosti direktora.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko se prilikom vršenja nadzora utvrdi da su nezakonitosti takve da se ne mogu otkloniti nalaganjem mere i roka za njeno izvršenje, organ nadležan za obavljanje poslova inspekcijskog odnosno stručno-pedagoškog nadzora, predlaže ministru prosvete preduzimanje mera iz stava 2. ovog člana.”.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 4. reči: „stava 1. tač. 2) i 4)” zamenjuju se rečima: „stava 2. tač. 1) i 3)”.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 5. reči: „stava 1. tačka 2)” zamenjuju se rečima: „stava 2. tačka 1)”.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 6. reči: „stava 1. tačka 3)” zamenjuju se rečima: „stava 2. tačka 2)”, i dodaje se stav 7. koji glasi:

„Kada organ nadležan za obavljanje poslova inspekcijskog, odnosno stručno-pedagoškog nadzora utvrdi da su otklonjene nepravilnosti u obavljanju delatnosti, privremeni organ upravljanja raspisuje i sprovodi konkurs za izbor direktora a ovlašćeni predlagači predlažu svoje predstavnike za novi organ upravljanja.”.

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 8. menja se i glasi:

„Vršilac dužnosti direktora ustanove i privremeni organ upravljanja obavljaju dužnosti dok se ne otklone nepravilnosti u obavljanju delatnosti i ne izaberu stalni organi ustanove, a najduže šest meseci.”.

Dosadašnji st. 6–7. brišu se.

Dosadašnji stav 8. koji postaje stav 9. menja se i glasi:

„Ako vršilac dužnosti direktora ustanove i privremeni organ upravljanja ne otklone utvrđene nepravilnosti i ne izaberu se stalni organi ustanove, Ministarstvo rešenjem produžava rok za još šest meseci ili zabranjuje rad ustanove.”.

Dosadašnji st. 9–10. postaju st. 10–11, a u dosadašnjem stavu 11. koji postaje stav 12. reči: „stava 10” zamenjuju se rečima: „stava 11”.

Član 19.

U članu 111. posle stava 11. dodaje se novi stav 12. koji glasi:

„Ministarstvo vrši prijem prijava u vezi sa nasiljem, zlostavljanjem i zanemarivanjem učenika putem softverskog rešenja – Nacionalne platforme za prevenciju nasilja koje uključuje decu – Čuvam te.”.

Dosadašnji stav 12. koji postaje stav 13. menja se i glasi:

„Protokol postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, sadržaj i način sprovođenja preventivnih i interventnih aktivnosti, uslove i načine za procenu rizika, načine zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, kao i mogućnost korišćenja softverskog rešenja – Nacionalne platforme za prevenciju nasilja koje uključuje decu – Čuvam te, propisuje ministar.”.

Član 20.

U članu 116. posle stava 8. dodaje se novi stav 9. koji glasi:

„Izuzetno od st. 2, 4. i 5. ovog člana, članove školskog odbora ustanove iz člana 90. stav 2. ovog zakona imenuje i razrešava Vlada, po tri iz reda zaposlenih, roditelja učenika i pripadnika ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova školskog odbora.”.

Dosadašnji st. 9–15. postaju st. 10–16.

Član 21.

U članu 117. stav 3. tačka 7) reči: „stav 9.” zamenjuju se rečima: „stav 10.”.

U stavu 4. reči: „i 5)” zamenjuju se rečima: „i 7)”.

Član 22.

U članu 123. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Direktora ustanove iz člana 90. stav 2. ovog zakona imenuje ministar, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra nadležnog za unutrašnje poslove.”.

Dosadašnji st. 2–5. postaju st. 3–6.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 7. posle reči: „mandata direktora” dodaju se reči: „ili prestanka vršenja dužnosti direktora navršavanjem 65 godina života”.

Dosadašnji st. 7–10. postaju st. 8–11.

U dosadašnjem stavu 11. koji postaje stav 12. reči: „stava 10.”, zamenjuju se rečima: „stava 11.”.

Dosadašnji st. 12–16. postaju st. 13–17.

U dosadašnjim st. 17. i 18. koji postaju st. 18. i 19. reči: „stava 16.”, zamenjuju se rečima: „stava 17.”.

Dosadašnji st. 19–21. postaju st. 20–22.

Član 23.

U članu 125. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Vršilac dužnosti direktora ustanove iz člana 90. stav 2. ovog zakona imenuje se uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra nadležnog za unutrašnje poslove.”.

Dosadašnji st. 2–5. postaju st. 3–6.

Član 24.

U članu 126. stav 4. tačka 22) menja se i glasi:

„22) podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu u skladu sa članom 84. stav 3. ovog zakona;”.

Član 25.

U članu 130. posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

„Saradnici na poslovima kojima se unapređuju nega, ishrana, preventivno-zdravstvena i socijalna zaštita dece u predškolskoj ustanovi mogu da učestvuju u radu vaspitno-obrazovnog veća bez prava odlučivanja.”.

Dosadašnji st. 6–20. postaju st. 7–21.

Član 26.

U članu 139. stav 1. u tački 5) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom sa zapetom, a dodaje se tačka 6) koja glasi:

„6) ispunjava bezbednosne uslove za prijem u radni odnos u ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi – za prijem u radni odnos u ustanovu iz člana 90. stav 2. ovog zakona.”.

U stavu 3. reči: „tač. 1), 3)–5)”, zamenjuju se rečima: „tačke 1) i tač. 3)–6)”.

Član 27.

U članu 141. stav 2. posle reči: „zakona” zapeta se zamenjuje tačkom, a reči: „a nastavnika stručnog predmeta u oblasti zdravstva i sa odgovarajućom specijalizacijom”, brišu se.

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

„Poslove nastavnika stručnog predmeta u oblasti zdravstva može da obavlja lice sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 140. st. 1. i 2. ovog zakona i sa odgovarajućom specijalizacijom.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ukoliko u ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nije izvršen prijem u radni odnos kandidata za poslove nastavnika sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 140. st. 1. i 2. ovog zakona, na osnovu preuzimanja zaposlenog sa liste zaposlenih za čijim radom je u potpunosti ili delimično prestala potreba i zaposlenih koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom ili na osnovu ponovljenog konkursa, u radni odnos može da bude primljeno lice koje ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, iako studije drugog stepena koje je završilo nisu iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta.”.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 5. reči: „Izuzetno, poslove”, zamenjuju se rečju: „Poslove”.

Posle dosadašnjeg stava 4. koji postaje stav 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

„Poslove nastavnika stručnih predmeta u školi iz člana 90. stav 2. ovog zakona mogu da obavljaju i zaposleni u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.”.

Dosadašnji st. 5–7. postaju st. 8–10.

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 11. reči: „na osnovu položenog standardizovanog testa koji izrađuje Ministarstvo” brišu se.

Dosadašnji stav 9. postaje stav 12.

Posle dosadašnjeg stava 10, koji postaje stav 13. dodaje se novi stav 14. koji glasi:

„Stepen i vrstu obrazovanja nastavnika stručnih predmeta u školi iz člana 90. stav 2. ovog zakona, po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, propisuje ministar.”.

Dosadašnji st. 11–12. postaju st. 15–16.

Član 28.

U članu 144. stav 2. u tački 5) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom sa zapetom, a dodaje se tačka 6) koja glasi:

„6) lice zaposleno u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove koje izvodi nastavu iz stručnih predmeta u školi iz člana 90. stav 2. ovog zakona.”.

Član 29.

U članu 155. stav 9. posle reči: „zvanjem,” dodaju se reči: „a u ustanovi iz člana 90. stav 2. ovog zakona i zaposleni u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove,”.

Član 30.

U članu 157. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Izuzetno od stava 3. ovog člana, nastavniku može biti produžen rad u inostranstvu na period duži od četiri godine.”.

Dosadašnji st. 4–7. postaju st. 5–8.

Član 31.

U članu 160. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) 24 školska časa (u daljem tekstu: čas) neposrednog rada sa učenicima, od čega 20 časova nastave obaveznih predmeta, izbornih programa i aktivnosti, s tim da se neposredni rad do 24 časa dopunjuje i drugim oblicima rada (dopunska i dodatna nastava, individualni, pripremni rad i drugi) u skladu sa planom nastave i učenja;”.

Tačka 3) menja se i glasi:

3) 24 časa neposrednog rada sa učenicima u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i za rad nastavnika u odeljenju za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u osnovnoj školi, od čega 20 časova nastave obaveznih predmeta, izbornih programa i aktivnosti, s tim da se neposredni rad do 24 časa dopunjuje i drugim oblicima rada (dopunska i dodatna nastava, individualni, pripremni rad i drugi) u skladu sa planom nastave i učenja;”.

U stavu 2. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

2a) 25 sati neposrednog vaspitno-obrazovnog rada sa decom na bolničkom lečenju u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi;”.

Član 32.

U članu 164. u tački 4) posle reči: „ustanovi” tačka sa zapetom zamenjuje se zapetom, a dodaju se reči: „osim službenog oružja u ustanovi iz člana 90. stav 2. ovog zakona;”.

Član 33.

U članu 187. stav 2. u tački 1) posle reči: „sata” dodaje se reč: „dnevno”, a posle reči: „sedišta” dodaje se reč: „predškolske”.

U tački 2) posle reči: „invaliditetom” dodaju se reči: „u razvojnoj grupi u predškolskoj ustanovi”.

U tački 3) posle reči: „lečenju” dodaju se reči: „u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, u bolničkoj grupi”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Bliže uslove i merila za utvrđivanje sredstava za ostvarivanje programa iz stava 2. tač. 1)–3) ovog člana propisuje ministar.”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Sredstva za ostvarivanje prava iz člana 79. stav 2. tačka 12) ovog zakona, za učenike koji pohađaju nastavu u školi iz člana 90. stav 2. ovog zakona, obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, na razdelu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.”.

Član 34.

U članu 189. stav 1. u tački 1) posle reči: „po detetu,” dodaju se reči: „izuzetno u visini od 100% od ekonomske cene po detetu ukoliko jedinica lokalne samouprave ima obezbeđena sredstva za te namene,”.

Član 35.

U članu 193. stav 3. reči: „visokoškolska ustanova” brišu se.

U stavu 4. reči: „visokoškolske ustanove,” brišu se.

Posle stava 4. dodaju se st. 5. i 6. koji glase:

„Novčanom kaznom u iznosu od 1.000.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj visokoškolska ustanova ukoliko ne unosi i mesečno ažurira podatke u odgovarajuće registre, u skladu sa članom 183. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice visokoškolske ustanove za prekršaj iz stava 5. ovog člana.”.

Član 36.

U članu 194. broj: „5.000”, zamenjuje se brojem: „10.000”.

Član 37.

U članu 195. broj: „30.000”, zamenjuje se brojem: „40.000”.

Član 38.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 129/21), u članu 50. st. 1. i 2. reči: „školskom 2022/2023. godinom” zamenjuju se rečima: „školskom 2024/2025. godinom”.

U stavu 3. tač. 1) i 2) reči: „školske 2023/2024. godine” zamenjuju se rečima: „školske 2025/2026. godine”.

Član 39.

Ministar će doneti podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 40.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.