Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.11.2020.

Zakon o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)


Član 1.

U Zakonu o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, br. 108/16, 113/17 i 52/19), u članu 9. stav 2. menja se i glasi:

„Komisija iz stava 1. ovog člana mora imati najmanje pet članova (u daljem tekstu: Komisija).”.

Član 2.

U članu 16. stav 1. reči: „do 23. decembra 2019. godine” zamenjuju se rečima: „do 31. avgusta 2023. godine”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print