Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
04.05.2018.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)


Na osnovu člana 37. stav 2. i člana 40. stav 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14),

Ministar zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov

Član 1.

U Pravilniku o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov („Službeni glasnik RS”, broj 9/17), u članu 10. posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„Način izlova ribe bućkom u rekreativnom ribolovu obavlja se pomoću udičarskog alata glavnog kanapa sa jednom jednokrakom udicom i jednog štapa sa jednom jednokrakom udicom i sredstva bućka, pri čemu nije dozvoljeno zadržati ulovljenu ribu, koja se odmah vraća u vodu.

Pomoćno sredstvo bućka može se koristiti za rekreativni ribolov na ribolovnim vodama reka Dunav, Sava i Tisa, svake subote i nedelje u periodu od 15. jula do 15. septembra.”

Dosadašnji st. 4. i 5, postaju st. 6. i 7.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print