Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.10.2021.

Zakon o izmeni Zakona o muzejskoj delatnosti
("Sl. glasnik RS", br. 96/2021)


Član 1.

U Zakonu o muzejskoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 35/21) u članu 49. stav 3. menja se i glasi:

„Direktor i vršilac dužnosti direktora muzeja može biti lice koje ispunjava uslove utvrđene odredbama zakona kojima se uređuje oblast kulture.”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 17. oktobra 2021. godine.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print