Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.01.2017.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)


Na osnovu člana 70. stav 4. Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – dr. zakon, 78/11 – dr. zakon, 101/11, 101/13, 40/15 – dr. zakon, 106/15, 13/16 i 108/16),
Ministar pravde donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o stalnim sudskim tumačima

Član 1.

U Pravilniku o stalnim sudskim tumačima („Službeni glasnik RS”, br. 35/10 i 80/16), u članu 4. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Članovima Komisije pripada naknada za rad koju određuje ministar.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print