Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
18.07.2018.

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za izradu nacrta strateškog dokumenta o razvoju sistema javnog informisanja u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)


Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za izradu nacrta strateškog dokumenta o razvoju sistema javnog informisanja u Republici Srbiji

1. U Odluci o obrazovanju Radne grupe za izradu nacrta strateškog dokumenta o razvoju sistema javnog informisanja u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 48/18) tačka 6. menja se i glasi:

„6. Članovi Radne grupe – predstavnici državnih organa nemaju pravo na naknadu za rad.

Članovi Radne grupe – predstavnici novinarskih i medijskih udruženja i angažovana stručna lica imaju pravo na naknadu za rad u visini određenoj posebnim aktom Vlade, kao i na naknadu nužnih i opravdanih troškova.”

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print