Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o kulturi

("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)

Objavljeno: 07.09.2023.


Član 1.

U Zakonu o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16, 30/16 – ispravka, 6/20, 47/21 i 78/21), u članu 19. stav 2. reč: „deset” zamenjuje se rečju: „pet”.

Član 2.

U članu 21a posle reči: „kao i” dodaju se reči: „Zadužbina Svetog manastira Hilandara,”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.