Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.02.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILA O PROMENI SNABDEVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)


Na osnovu člana 51. stav 1. tačka 1), člana 197. stav 3, člana 305. stav 1, a u vezi sa članom 56. tačka 4) i člana 39. stav 1. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14),
Savet Agencije za energetiku Republike Srbije, na 361. sednici od 10. februara 2017. godine, doneo je

ODLUKU
o izmenama i dopunama Pravila o promeni snabdevača

1. U Pravilima o promeni snabdevača („Službeni glasnik RS”, broj 65/15 – u daljem tekstu: Pravila), u tački 4.1. Pravila, briše se stav 2, i posle stava 1. dodaju novi st. 2. i 3. koji glase:

„Kupac kome prestaje ugovor o potpunom snabdevanju na mestu primopredaje ima pravo da za to mesto primopredaje zahteva promenu snabdevača ako podnese uredan zahtev novom snabdevaču najranije 30, a najkasnije 21 dan (tri nedelje) pre dana u kome trenutni snabdevač prestaje da ga snabdeva”.

Kupac koji koristi uslugu rezervnog snabdevanja može podneti zahtev za promenu snabdevača u bilo kom trenutku nakon zaključenja ugovora o potpunom snabdevanju sa rezervnim snabdevačem, a najkasnije 21 dan (tri nedelje) pre dana u kome kupcu prestaje pravo na rezervno snabdevanje.”.

2. U tački 5.2. u stavu 1. Pravila, briše se podtačka 3), a dosadašnje podtač. 4) 5), 6) i 7) Pravila, postaju podtač. 3), 4), 5) i 6).

3. Tačka 5.3. Pravila menja se tako da glasi:

„Kupac novom snabdevaču uz zahtev prilaže:

1) saopštenje kojim trenutnom snabdevaču otkazuje ugovor o potpunom snabdevanju, ili ga raskida kada na to ima pravo, ako je otkazni rok 30 dana od dana dostave ovog saopštenja;

2) saopštenje kojim rezervnom snabdevaču otkazuje ugovor o potpunom snabdevanju;

3) obaveštenje trenutnom snabdevaču da ugovor o potpunom snabdevanju prestaje na mestu primopredaje zbog isteka roka na koji je zaključen, ili zbog isteka otkaznog roka koji već teče po osnovu ranije saopštenog otkaza, ugovorene izmene ili raskida ugovora (kupac kome prestaje snabdevanje u smislu tačke 4.1. stav 2. ovih pravila).

Dokaz iz stava 1. podtač. 1)–3). ove tačke sadrži podatke o mestu (mestima) primopredaje kako su ona navedena u zahtevu, podatke o datumu zaključenja i trajanju ugovora, odnosno trajanju otkaznog roka, kako je prikazano na Obrascu PS-2 koji je, kao uputstvo kupcu za primenu pravila u ovom delu, objavljen na internet stranici Agencije za energetiku Republike Srbije (www.aers.rs).”.

4. U tački 5.6. Pravila, briše se stav 2., a u stavu 5. ove tačke reči: „podtačka 4)”, zamenjuju se rečima: „podtačka 3)”.

U tački 5.6. Pravila dosadašnji st. 3, 4. i 5. Pravila postaju st. 2, 3. i 4.

5. U tački 5.8. Pravila, stav 3. menja se tako da glasi:

„Kada utvrdi da je kupac kome prestaje snabdevanje propustio da podnese zahtev u propisanom roku iz tačke 4.1. st. 2. i 3. ovih pravila, operator sistema proslediće trenutnom snabdevaču dokaz iz tačke 5.3. u skladu sa ovim pravilima, bez odlaganja, a najkasnije u roku iz stava 2. ove tačke.”.

6. U tački 5.9. Pravila, u stavu 1. reči: „stav 3.” zamenjuju se rečima: „stav 2”.

7. Tačka 5.10. Pravila menja se tako da glasi:

„Trenutni snabdevač može da izjavi obrazloženi prigovor u roku od tri radna dana od dana prijema dokaza iz tačke 5.3. ovih pravila ako kupac nije regulisao ugovorene obaveze prema trenutnom snabdevaču.

Trenutni snabdevač koji kupcu prigovora zbog neizmirenja ugovorenih dospelih obaveza za potpuno snabdevanje električnom energijom ili prirodnim gasom, ovaj prigovor može da izjavi samo ako kupac nije regulisao ugovorene obaveze po računima koje je izdao kupcu, ako su oni dospeli na plaćanje najkasnije do dana koji prethodi danu u kome je trenutni snabdevač primio dokaz iz tačke 5.3. ovih pravila.

Ako trenutni snabdevač izjavi prigovor u roku iz stava 1. ove tačke pravila, on ga dostavlja operatoru sistema koji prigovor trenutnog snabdevača prosleđuje na uvid kupcu i novom snabdevaču, najkasnije trećeg dana od dana njegovog prijema.

Danom dostave prigovora kupcu i novom snabdevaču postupak promene snabdevača smatra se sprovedenim u skladu sa ovim pravilima, a kupac i novi snabdevač obaveštenim o razlozima zbog kojih kupac nema pravo da promeni snabdevača.”.

8. U tački 5.11. Pravila, u stavu 1. posle reči: „iz tačke 5.3. ovih pravila,” dodaju se reči: „ili prigovor ne obrazloži”, a u ostalom delu odredba tačke 5.11. stav 1. ostaje nepromenjena.

9. U tački 6.1. Pravila stav 1. menja se tako da glasi:

„Ako u konkretnom slučaju ne bude uslova da se u roku koji je kraći od 21 dana sprovede postupak u skladu sa ovim pravilima (a postupak je vođen po zahtevu koji je kupac propustio da podnese u propisanom roku iz tačke 4.1. st. 2. i 3. ovih pravila), operator sistema na tom mestu primopredaje obezbeđuje merne podatke za dan u kome kupcu prestaje snabdevanje i evidentira garantovanog, javnog, odnosno rezervnog snabdevača ako kupac ispunjava uslove iz Zakona za korišćenje ove javne usluge, a u suprotnom mu obustavlja isporuku.”.

10. U tački 7.2. Pravila, stav 2. briše se, a dosadašnji st. 3. i 4. Pravila postaju st. 2. i 3.

11. Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovih pravila nastavljaju se po propisima po kojima su započeti.

12. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print