Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.10.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi ("Sl. glasnik RS", br. 83/2018)


Član 1.

U Zakonu o pomorskoj plovidbi („Službeni glasnik RS”, br. 87/11, 104/13, 18/15 i 113/17 – dr. zakon), u članu 4. stav 1. posle tačke 6) dodaje se tačka 6a) koja glasi:

„6a) bruto tonaža broda je bruto tonaža (VT) izračunata u skladu sa propisima o baždarenju broda sadržana u Dodatku I Međunarodne konvencije o baždarenju brodova iz 1969. godine, sa izmenama i dopunama;”.

Posle tačke 19) dodaje se tačka 19a) koja glasi:

„19a) Load Lines Konvencija je Međunarodna konvencija o teretnim linijama iz 1966. godine sa naknadnim izmenama i dopunama;”.

U tački 21) posle reči: „brodova” dodaju se reči: „sa naknadnim izmenama i dopunama;”.

Posle tačke 32) dodaje se tačka 32a) koja glasi:

„32a) opasan materijal je bilo koji materijal ili supstanca koja može dovesti do stvaranja opasnosti po ljudsko zdravlje i životnu sredinu;”.

Posle tačke 41) dodaje se tačka 41a) koja glasi:

„41a) postrojenje za recikliranje brodova je utvrđeni prostor koji predstavlja lokaciju, koja se koristi za recikliranje brodova;”.

Posle tačke 45) dodaje se tačka 45a) koja glasi:

„45a) recikliranje brodova je potpuno ili delimično rastavljanje broda u postrojenju za recikliranje brodova kako bi se iskoristili sastavni delovi i materijali za preradu, pripremu za ponovnu upotrebu, uz obezbeđivanje upravljanja opasnim i drugim materijalima koji uključuje povezane postupke kao što su skladištenje i tretman komponenti i materijala na licu mesta, ali ne i njihova dalja prerada ili odlaganje u odvojenim postrojenjima;”.

U tački 50) posle reči: „moru” dodaju se reči: „sa naknadnim izmenama i dopunama;”.

U tački 51) reč: „sertifikata” zamenjuje se rečju: „svedočanstava”.

Član 2.

U članu 7. posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

„Ministarstvo će jednom u sedam godina prijaviti organe i organizacije iz stava 1. ovog člana za IMO plan kontrole rada država članica (IMO Audit Scheme) u skladu sa IMO Rezolucijom A.974(24).

Ako se pomorski brodovi koji viju zastavu Republike Srbije nalaze na crnoj listi, ili dve godine uzastopno na sivoj listi, koje se objavljuju u godišnjem izveštaju Pariskog memoranduma o razumevanju i kontroli države luke (u daljem tekstu: Pariski memorandum), ministarstvo će Evropskoj komisiji najkasnije četiri meseca posle objavljivanja izveštaja Pariskog memoranduma dostaviti izveštaj o vršenju svojih dužnosti države zastave kojim se utvrđuju i analiziraju nedostaci i glavni razlozi neusklađenosti koji su prouzrokovali zabranu plovidbe domaćih brodova, a što je za posledicu imalo stavljanje Republike Srbije na crnu ili sivu listu.”.

Član 3.

Posle člana 9. dodaje se član 9a koji glasi:

„Član 9a

Ministarstvo je dužno da Evropskoj komisiji i državama članicama Evropske unije za domaći brod učini dostupnim podatke o:

1) brodu (ime, IMO broj i dr.);

2) datumu pregleda, uključujući vanredne preglede ako su vršeni;

3) priznatim organizacijama koje vrše sertifikaciju i klasifikaciju broda;

4) nadležnom organu države luke koji je izvršio pregled broda i datumu izvršenog pregleda;

5) rezultatima inspekcijskih pregleda države luke (nedostaci pregleda i zabrane plovidbe);

6) pomorskim nesrećama;

7) brodovima koji su prestali da plove pod domaćom zastavom u prethodnih 12 meseci.”.

Član 4.

U članu 17. stav 1. posle tačke 7) dodaje se tačka 7a) koja glasi:

„7a) recikliranjem brodova;”.

Član 5.

U članu 18. stav 6. tačka 1) posle reči: „sredine” dodaju se reči: „i recikliranja brodova,”.

U tački 3) posle reči: „sredine,” dodaju se reči: „recikliranje brodova,”.

Član 6.

U članu 19. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Ministarstvo odobrava prvo izdavanje svedočanstva o izuzeću.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. reči: „stava 4.” zamenjuju se rečima: „stava 5.”.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 7. reči: „stava 4.” zamenjuju se rečima: „stava 5.”.

Posle dosadašnjeg stava 6. koji postaje stav 7. dodaju se st. 8–13. koji glase:

„Ugovorom iz stava 5. ovog člana utvrđuje se finansijska odgovornost priznate organizacije u slučaju da je pravosnažnom sudskom ili arbitražnom odlukom utvrđena odgovornost ministarstva za štetu koja je nastala usled pomorske nesreće, kao i da za zahteve za naknadu štete oštećenih strana zbog materijalne štete, telesnih povreda ili za slučaj smrti, za koje je na sudu dokazano da su prouzrokovani namerom ili propuštanjem ili krajnjom nepažnjom priznate organizacije, njenih zaposlenih, zastupnika ili drugih lica koji rade u ime priznate organizacije, ministarstvo ima pravo na naknadu štete od priznate organizacije u visini koju je, prema presudi suda, priznata organizacija prouzrokovala.

Visina naknade za telesnu povredu ili za slučaj smrti iz stava 8. ovog člana, koju ministarstvo ima pravo da nadoknadi od priznate organizacije zato što je odlukom suda utvrđeno da je prouzrokovana namerom ili propuštanjem ili krajnjom nepažnjom priznate organizacije, može se ugovorom ograničiti na maksimalni iznos pri čemu taj iznos mora iznositi najmanje četiri miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.

Visina naknade za materijalne štete iz stava 8. ovog člana, koju ministarstvo ima pravo da nadoknadi od priznate organizacije zato što je odlukom suda utvrđeno da je prouzrokovana namerom ili propuštanjem ili grubom nepažnjom priznate organizacije, može se ugovorom ograničiti na maksimalni iznos pri čemu taj iznos mora iznositi najmanje dva miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.

U ugovoru iz stava 5. ovog člana unose se i odredbe da ministarstvo ili nepristrasni organ ili organizacija koju ovlasti ministarstvo, vrši redovnu kontrolu rada priznate organizacije svake dve godine u vezi sa obavljanjem poslova za koje je ministarstvo ovlastilo priznatu organizaciju u skladu sa ovim zakonom, kao i odredbe koje se odnose na vršenje nenajavljenih i detaljnih pregleda brodova, odredbe o zahtevima ministarstva da priznata organizacija ima predstavništvo u Republici Srbiji koje ima svojstvo pravnog lica za koje su nadležni domaći sudovi, kao i odredbe o obaveznom izveštavanju o bitnim podacima o pomorskoj floti u klasi, kao i o izmenama i povlačenjima klase.

Ministarstvo obaveštava Evropsku komisiju ako utvrdi da je priznata organizacija koja je ovlašćena da vrši tehnički nadzor nad pomorskim brodovima u skladu sa odredbama ovog zakona, izdala svedočanstva, odnosno brodske isprave u vezi sa statutarnom sertifikacijom pomorskih brodova, a koji ne ispunjavaju odgovarajuće zahteve međunarodnih konvencija i Tehničkih pravila ili ako postoje bilo kakvi nedostaci na pomorskom brodu kome je izdato važeće svedočanstvo o klasi pomorskog broda.

Ministarstvo obaveštava Evropsku komisiju o podacima iz stava 12. ovog člana u slučaju kad brod ozbiljno ugrožava bezbednost i životnu sredinu ili ako je takvo postupanje priznate organizacije učinjeno sa namerom.”.

Član 7.

Posle člana 19. dodaje se član 19a koji glasi:

„Član 19a

Ministarstvo može da podnese Evropskoj komisije pisani zahtev da se oduzme priznanje priznatoj organizaciji u kome navodi detaljne razloge za predloženo oduzimanje priznanja i prilaže sva potrebna dokumenta kao dokaze na kojima zasniva svoj zahtev koje razvrstava i označava brojevima na odgovarajući način.

Razlozi iz stava 1. ovog člana mogu da budu:

1) neispunjavanje propisanih mera koje su prouzrokovale opasnost za bezbednost i zagađenje morske sredine;

2) ozbiljni propusti u sprovođenju mera bezbednosti i za sprečavanje zagađenja morske sredine koje su prouzrokovale opasnost;

3) neplaćanje novčanih kazni;

4) analize pomorskih nesreća u kojima su učestvovali brodovi koje je klasifikovala priznata organizacija;

5) ponavljanje nedostataka, razmere u kojima je flota u klasi priznate organizacije ugrožena;

6) nepreduzimanje preventivnih i korektivnih mera i drugi slični razlozi.

Postupci vezani za oduzimanje priznanja priznatim organizacijama koje vrše tehnički nadzor nad pomorskim brodovima smatraju se poverljivim i poslovnom tajnom.

Prilikom obavljanja poslova koji se odnose na priznate organizacije ministarstvo ne može da objavljuje podatke kojima raspolaže ili do kojih dođe razmenom podataka sa drugim organima i organizacijama, kao ni podatke koji su obuhvaćeni poslovnom tajnom.

Priznate organizacije ili druga lica koja dostave podatke dužni su da navedu koji se dokumenti smatraju poverljivim.”.

Član 8.

U članu 40. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Brodske isprave i knjige iz st. 1. i 2. ovog člana mogu se izdavati i voditi i u elektronskom obliku pod uslovom i na način koji je uređen ugovorom između ministarstva i priznate organizacije.”.

Dosadašnji st. 3–5. postaju st. 4– 6.

Član 9.

U članu 59. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) bi se efikasnije vršila obuka pomoraca u skladu sa utvrđenim planom i programom rada i ako je to potrebno zbog posebne vrste dužnosti ili programa osposobljavanja koji zahteva vršenje dužnosti noću, a nadležni organi utvrde da noćni rad ne šteti njegovom zdravlju;”.

Član 10.

U članu 67. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina i konačno je u upravnom postupku.”.

Dosadašnji st. 3–6. postaju st. 4–7.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 8. reči: „stava 6.” zamenjuju se rečima: „stava 7.”.

Član 11.

Posle člana 67i dodaje se član 67j koji glasi:

„Član 67j

Na postupak izdavanja i oduzimanja odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca i postupak izdavanja javnih isprava i vođenja evidencija propisanih ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak.”.

Član 12.

U članu 69a posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Prilikom zaključenja i izvršenja ugovora o osiguranju ne može da se vrši pritisak na pomorca da prihvati isplatu manju od ugovorenog iznosa.”.

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. dodaju se tač. 5)–7), koje glase:

„5) kada je zbog dugotrajnog invaliditeta pomorca otežana procena celokupne naknade na koju pomorac ima pravo, pomorcu se vrši privremena isplata kako bi se izbegle nepotrebne teškoće;

6) da zahtev za ugovorenu naknadu podnese lično pomorac, zakonski naslednik, predstavnik pomorca ili imenovani korisnik;

7) da se isplatama pomorca ne dovode u pitanje druga zakonska prava pri čemu poslodavac može isplate prebiti sa svim naknadama štete koje proizilaze iz bilo kog drugog zahteva koje pomorac ima prema poslodavcu ako proizilaze iz iste situacije.”.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. posle tačke 7) dodaju se tač. 8) i 9) koje glase:

„8) podatke o licu za kontakt nadležnog za postupanje po ugovornim zahtevima pomorca (ime i prezime lica za kontakt, naziv i adresa osiguravača ili pružaoca drugog finansijskog jemstva, broj telefona, faksa, e–mail, internet stranica osiguravača ili pružaoca drugog finansijskog jemstva);

9) potvrdu izdavaoca polise ili drugog finansijskog jemstva da jemstvo ispunjava propisane standardne zahteve.”.

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

„Polisa osiguranja ili drugo finansijsko jemstvo važi do roka na koji je izdato, osim ako izdavalac polise osiguranja ili drugog finansijskog jemstva najmanje 30 dana pre prestanka njenog važenja ne obavesti ministarstvo o kraćem roku važenja.”.

Član 13.

U članu 84v stav 5. reč: „ćiriličkim” zamenjuju se rečju: „latiničkim”.

Član 14.

Posle člana 89. dodaje se član 89a koji glasi:

„Član 89a

Polisa osiguranja ili isprava o drugom finansijskom jemstvu iz člana 89. stav 7. ovog zakona mora da sadrži sledeće podatke:

1) ime broda;

2) luku upisa broda;

3) pozivni znak broda;

4) IMO broj broda;

5) poslovno ime i sedište osiguravača ili pružaoca finansijskog jemstva;

6) podatke o licima za kontakt koja su nadležna za postupanje sa zahtevima pomorca za pomoć (ime i prezime lica za kontakt, naziv i adresa osiguravača ili pružaoca drugog finansijskog jemstva, broj telefona, faksa, e–mail, internet stranica osiguravača ili pružaoca drugog finansijskog jemstva);

7) ime brodara, odnosno brodarske kompanije;

8) rok važenja;

9) potvrdu izdavaoca polise ili drugog finansijskog jemstva da jemstvo ispunjava propisane zahteve.

Sredstva koja se obezbeđuju iz osiguranja ili finansijskog jemstva moraju da budu dovoljna za pokrivanje troškova za neisplaćene zarade i ostale preuzete obaveze koje poslodavac mora da isplati pomorcu u skladu sa ugovorom o radu pomorca i ovim zakonom, za najmanje četiri meseca neisplaćenih zarada i četiri meseca svih neostvarenih prava, neophodnih troškova pomorca koji uključuju i troškove repatrijacije, kao i osnovnih potreba pomorca koji uključuju hranu, odeću ako je potrebno, smeštaj, zalihe pitke vode, goriva potrebnog za preživljavanje na brodu, potrebnu zdravstvenu zaštitu i druge neophodne troškove do povratka pomorca kući.

Sredstva koja se obezbeđuju iz osiguranja ili finansijskog jemstva moraju da budu dovoljna i za pokrivanje troškova u slučaju napuštanja pomorca od strane brodara, odnosno pomorske kompanije.

Pomorac se smatra napuštenim u slučaju kada brodar, odnosno brodska kompanija krši odredbe ugovora o radu pomorca, ako ne pokrije troškove repatrijacije, ne pruži pomorcima neophodnu pomoć koja uključuje odgovarajuću hranu, smeštaj, zalihe pitke vode, goriva za preživljavanje na brodu i potrebnu zdravstvenu zaštitu ili na drugi način jednostrano prekine da ispunjava svoje obaveze prema pomorcu, uključujući i neisplaćivanje ugovorene zarade najmanje dva meseca.

Isplata potraživanja pomoraca odobrava se odmah na zahtev pomorca ili njegovog imenovanog predstavnika sa potrebnim obaveštenjima o pravu na pomoć.

Ako je pokriće potraživanja iz polise osiguranja ili drugog finansijskog jemstva obezbeđeno od strane više osiguravača ili pružaoca finansijskog jemstva, svaka pojedinačna isprava mora se nalaziti na brodu.”.

Član 15.

U članu 90. stav 3. posle reči: „prevoz” dodaju se reči: „po pravilu avionom, prevoz ličnih stvari”.

Član 16.

Posle člana 163. dodaje se naziv odeljka i čl. 163a, 163b, 163v, 163g, 163d, 163đ, 163e, 163ž i 163z, koji glase:

„7. Reciklaža pomorskih brodova

Član 163a

Na novom brodu za koji je ugovor o gradnji potpisan 31. decembra 2018. godine i kasnije, ili koji nema ugovor o gradnji, a kobilica je postavljena i u sličnoj je fazi gradnje posle 31. decembra 2018. godine ili koji se isporučuje posle 31. decembra 2021. godine ne mogu da se ugrađuju opasni materijali koji su zabranjeni ili čija je upotreba ograničena u skladu sa Tehničkim pravilima.

Brod iz stava 1. ovog člana mora da ima popis opasnih materijala u kojem se navode opasni materijali koji su sastavni deo strukture broda ili njegove opreme, kao i mesto gde se nalaze na brodu i približne količine tih materijala.

Popis opasnih materijala je specifičan za svaki brod i mora da obezbedi dokaze da je sačinjen u skladu sa odgovarajućim smernicama IMO-a, kao i da se poštuju zabrane ili ograničenja upotrebe opasnih materijala na brodu koje proverava priznata organizacija.

Član 163b

Postojeći pomorski brod čiji je vek trajanja istekao reciklira se radi bezbednosti, zaštite zdravlja ljudi i sprečavanja zagađenja morske sredine u postrojenjima za recikliranje brodova, koji ispunjavaju propisane zahteve, koje ovlasti nadležni organ za zaštitu životne sredine i koji su uvršteni u Evropski popis postrojenja za reciklažu brodova.

Reciklaži pomorskih brodova ne podležu ratni brodovi, javni brodovi i brodovi bruto tonaže manje od 500 BT.

Član 163v

Vlasnik broda koji je namenjen za reciklažu mora da obezbedi da se taj brod reciklira samo u ovlašćenim postrojenjima za recikliranje brodova koja ispunjavaju propisane zahteve, koja su uključena u Evropsku listu postrojenja za recikliranje broda, da ima svedočanstvo o spremnosti broda za recikliranje izdato od priznate organizacije pre recikliranja broda i posle prijema plana recikliranja broda.

Vlasnik broda je dužan da prilikom pripreme broda za reciklažu operateru postrojenja za recikliranje broda dostavi podatke za brod koji su neophodni za izradu plana recikliranja broda i da dostavi pismeno obaveštenje ministarstvu i priznatoj organizaciji o nameri recikliranja broda koje sadrži popis opasnih materijala i sve druge neophodne podatke o brodu koji je namenjen za reciklažu.

Vlasnik broda je dužan da obezbedi da tankeri namenjeni za reciklažu broda stignu u postrojenje za reciklažu brodova sa pripremljenim teretnim tankovima i pumpnim stanicama u stanju koje omogućava bezbedno izvođenje lakozapaljivih radova na brodu.

Način pripreme broda za reciklažu broda utvrđuje se Tehničkim pravilima.

Član 163g

Prilikom vršenja osnovnog pregleda novog broda između ostalog proverava se da li brod ispunjava zahteve koji se odnose na popis opasnih materijala u skladu sa Tehničkim pravilima.

Prilikom vršenja redovnog pregleda postojećeg broda između ostalog proverava se da li brod ispunjava zahteve koji se odnose na popis opasnih materijala u skladu sa Tehničkim pravilima.

Prilikom vršenja vanrednog pregleda postojećeg broda između ostalog proverava se da li brod posle pretrpljene havarije ili utvrđenog nedostatka posle popravke ili obnove konstrukcije, opreme, uređaja i materijala na način da obezbedi da brod ispunjava zahteve koji se odnose na popis opasnih materijala u skladu sa Tehničkim pravilima.

Kada se brod povlači iz upotrebe i pre početka recikliranja broda priznata organizacija vrši završni pregled broda kojim proverava da li je popis opasnih materijala sačinjen u skladu sa ovim zakonom i Tehničkim pravilima, da li plan za recikliranje broda sadrži informacije iz člana 163a ovog zakona i da li je postrojenje za reciklažu broda uvršteno u Evropski popis postrojenja za reciklažu brodova.

Vrste pregleda brodova u svrhu recikliranja, kao i rokovi za njihovo vršenje propisuju se Tehničkim pravilima.

Član 163d

Brod iz člana 163b stav 1. ovog zakona mora da ima svedočanstvo o popisu opasnih materijala koje se dopunjuje popisom opasnih materijala, koje izdaje priznata organizacija posle izvršenog osnovnog i vanrednog pregleda broda na period od najviše pet godina.

U slučaju da se početni i završni pregled broda od strane priznate organizacije vrše u isto vreme, brod ne mora da ima svedočanstvo iz stav 1. ovog člana, a priznata organizacija izdaje samo svedočanstvo o spremnosti broda za recikliranje.

Ako je priznata organizacija izdala svedočanstvo na period kraći od pet godina, ona može da produži važnost istog za dodatni period koji ne prelazi pet godina.

Svedočanstvo prestaje da važi pre isteka roka na koji je izdato ako:

1) stanje broda ne odgovara podacima u svedočanstvu;

2) popis opasnih materijala nije uredno ažuriran u delu koji se odnosi na promene u konstrukciji i opremi broda;

3) ponovni pregled nije završen u propisanim rokovima.

Član 163đ

Pomorski brod koji se reciklira mora da ima svedočanstvo o spremnosti broda za recikliranje koje se dopunjava sa popisom opasnih materijala i planom recikliranja broda, koje izdaje priznata organizacija posle izvršenog završnog pregleda broda u skladu sa ovim zakonom i Tehničkim pravilima.

Svedočanstvo iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od najviše tri meseca i može se izuzetno produžiti za tačno određeno putovanje u postrojenje za recikliranje brodova. Svedočanstvo će prestati da važi pre roka na koji je izdato ako stanje broda bitno ne odgovara podacima iz svedočanstva o popisu.

Izdavanje, overa, rok važenja svedočanstva u svrhu reciklaže broda propisuje se Tehničkim pravilima.

Član 163e

Priznata organizacija će na zahtev nadležnog organa države u kojoj je smešteno postrojenje za recikliranje brodova dostaviti potrebne podatke koje je dobila od vlasnika broda, kao i podatke o:

1) datumu upisa broda u domaći upisnik;

2) identifikacionom broju broda (IMO broj);

3) broju oplate na novoizgrađenom brodu;

4) imenu i vrsti broda;

5) luci upisa broda;

6) imenu i adresu vlasnika broda;

7) IMO jedinstvenom broju kompanije i vlasnika pomorskog broda;

8) imenu i adresi brodara;

9) imenu priznate organizacije koja je klasifikovala brod;

10) tehničkim podacima o brodu (ukupna dužina, širina, visina, LDT, bruto i neto tonaža, kao i vrsta i broj obrtaja motora).

Brod koji dolazi u luke država članica Evropske unije dužan je da na zahtev nadležnih organa te države dostavi kopije svedočanstva o popisu opasnih materijala ili svedočanstva o spremnosti broda za recikliranje.

Član 163ž

Pre početka recikliranja broda operater postrojenja za recikliranje broda je dužan da sačini plan recikliranja broda koji obuhvata sva pitanja koja su specifična za brod koja nisu obuhvaćena planom postrojenja za recikliranje broda ili koji zahtevaju posebne postupke.

Operater iz stava 1. ovog člana je dužan da dostavi plan za recikliranje broda, posle njegovog odobrenja, vlasniku broda, ministarstvu i priznatoj organizaciji, da obavesti ministarstvo i priznatu organizaciju da je spreman za početak recikliranja broda, dostavi potvrdu o izvršenoj reciklaži priznatoj organizaciji koja je izdala svedočanstvo o spremnosti broda za recikliranje, koja uključuje i podatke o incidentima i nesrećama sa štetnim delovanjem na zdravlje ljudi i životnu sredinu ako je štetnog delovanja bilo.

Priprema plana recikliranja broda propisuje se Tehničkim pravilima.

Član 163z

Ministarstvo dostavlja na svake tri godine elektronskim putem, a najkasnije devet meseci posle isteka trogodišnjeg perioda izveštavanja, Evropskoj komisiji izveštaj koji sadrži:

1) spisak brodova koji viju zastavu Republike Srbije za koje je izdato svedočanstvo o spremnosti broda za recikliranje, kao i ime kompanije za recikliranje broda i lokacija postrojenja za recikliranje broda kako je navedeno u svedočanstvu o spremnosti broda za recikliranje;

2) spisak brodova koji viju zastavu Republike Srbije za koje je primljen izveštaj o završetku recikliranja;

3) informacije u vezi sa nezakonitim recikliranjem brodova, kaznama i pratećim aktivnostima koje su preduzeli nadležni organi Republike Srbije.

Prvi elektronski izveštaj obuhvata period od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji do kraja prvog redovnog trogodišnjeg izveštajnog perioda.

Ministarstvo će sarađivati sa nadležnim organima država članica Evropske unije, kao i nadležnim organima trećih zemalja koji su odgovorni za postrojenja za recikliranje brodova, kako bi se sprečilo kršenje odredaba o recikliranju broda.

Ministarstvo određuje lica odgovorna za saradnju iz stava 3. ovog člana.

Ministarstvo će odrediti jedno ili više lica za kontakt odgovornih za informisanje ili savetovanje fizičkih ili pravnih lica koja se bave pitanjima recikliranja brodova.

Odredbe čl. 163a–163ž ovog zakona primenjuju se i na recikliranje brodova unutrašnje plovidbe.”.

Član 17.

Posle člana 178. dodaje se član 178a koji glasi:

„Član 178a

Inspektor priznate organizacije iz člana 178. stav 3. ovog zakona u vršenju nadzora nad radnim i životnim uslovima pomoraca na pomorskom brodu ima pravo da zadrži pomorski brod radi otklanjanja nedostataka koje utvrdi, a koji se odnose na uslove života i rada pomoraca, kao i da vrši nadzor na zahtev države luke.

Ministarstvo uspostavlja sistem kojim se obezbeđuje efikasno vršenje poslova inspektora priznate organizacije iz stava 1. ovog člana, što obuhvata i pružanje informacija o svim domaćim i međunarodnim propisima koji se primenjuju.

Ministar propisuje ciljeve i smernice za rad inspektora priznatih organizacija, koji vrše nadzor nad radnim i životnim uslovima pomoraca na pomorskom brodu, kao i postupke kojim se ti ciljevi i standardi postižu.

Na pitanja inspekcijskog nadzora koje vrši inspektor priznate organizacije sa kojom je ministarstvo zaključilo ugovor u skladu sa odredbama MLC Konvencije koja nisu uređena ovim zakonom, shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje inspekcijski nadzor.”.

Član 18.

U članu 195. stav 1. posle tačke 3) dodaje se tačka 4) koja glasi:

„4) ako reciklira brod u postrojenju za recikliranje brodova koje nije ovlašćeno, ne ispunjava propisane zahteve i koje nije uključeno u Evropsku listu postrojenja za recikliranje broda i koje nema svedočanstvo o spremnosti broda za recikliranje (član 163v stav 1)”.

Član 19.

U članu 196. stav 1. posle tačke 14) dodaju se tač. 15) i 16) koje glase:

„15) ako brod nema svedočanstvo o popisu opasnih materijala (član 163d);

16) ako brod koji se reciklira nema svedočanstvo o spremnosti za recikliranje (član 163đ stav 1).”.

Član 20.

U članu 206. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Ministarstvo će obavestiti Evropsku komisiju o određenim licima za kontakt koja su odgovorna za informisanje ili savetovanje fizičkih i pravnih lica koja se odnose na recikliranje brodova, kao i o svim promenama tih podataka.”.

Član 21.

U članu 210. stav 1. reči: „stav 5.” zamenjuju se rečima: „stav 4.”.

Član 22.

Privredna društva koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona stekla odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, dužna su da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona pribave nova odobrenja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredbe člana 7. ovog zakona koja će se primenjivati od dana prijema Republike Srbije u punopravno članstvo Evropske unije.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print