Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.12.2016.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

Proglašava se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2016. godini, 28. decembra 2016. godine.

ZAKON
o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava

Član 1.

U Zakonu o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09 i 99/11), u članu 2. stav 1. posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

"6a) organi upravljanja su direktor, odnosno odbor direktora, nadzorni odbor, izvršni direktori, odnosno izvršni odbor, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka;".

Stav 2. briše se.

Član 2.

U članu 4. stav 1. reči i zapeta: "međusobno ili sa ciljnim društvom," brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

"Za sledeća lica se smatra da deluju zajednički:

1) članovi organa upravljanja društava koja deluju zajednički;

2) članovi organa upravljanja sa društvima u kojima su članovi tih organa.".

Posle stava 7. dodaje se stav 8, koji glasi:

"Prilikom utvrđivanja zajedničkog delovanja iz stava 1. ovog člana, Komisija naročito uzima u obzir sledeće okolnosti:

1) vreme ili period sticanja akcija;

2) mesto sticanja;

3) način sticanja;

4) odredbe ugovora o sticanju;

5) vrednost stečenih akcija;

6) transakcije finansiranja sticanja akcija;

7) predlaganje i glasanje za imenovanje ili razrešenje većine članova organa upravljanja.".

Član 3.

U članu 5. st. 1. i 3, na oba mesta, reč: "sporazumom" i reči: "stav 1." brišu se.

Član 4.

U članu 5a stav 3. menja se i glasi:

"U smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, smatra se da su akcije s pravom glasa stečene na jedan od sledećih načina:

1) danom zaključenja transakcije, kada se akcije stiču na regulisanom tržištu, odnosno MTP-u;

2) danom upisa na vlasnički račun u Centralnom registru;

3) kada je to relevantno, danom zaključenja pravnog posla ili nastankom drugog pravnog osnova za prenos akcija, nezavisno od momenta prenosa akcija u Centralnom registru, kao i nezavisno od toga što je pravni posao zaključen pod odložnim uslovom.".

Član 5.

U članu 6. posle stava 1. dodaju se novi st. 2–4, koji glase:

"Nakon prelaska kontrolnog praga i objavljivanja ponude za preuzimanje u skladu sa stavom 1. ovog člana, odnosno nakon objavljivanja ponude za preuzimanje u skladu sa članom 8. stav 7. ovog zakona, sticalac je obavezan da objavi ponudu za preuzimanje kada, samostalno ili zajednički delujući, neposrednim ili posrednim sticanjem akcija sa pravom glasa ciljnog društva poveća procenat prava glasa za više od 10% (dodatni prag).

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, sticalac je obavezan da objavi ponudu za preuzimanje kada, samostalno ili zajednički delujući, neposrednim ili posrednim sticanjem akcija sa pravom glasa ciljnog društva poveća učešće za manje od 10%, ako tim sticanjem prelazi prag od 75% prava glasa (konačni prag).

Obavezu objavljivanja ponude za preuzimanje, u slučaju daljeg sticanja akcija sa pravom glasa ciljnog društva nema sticalac koji nakon ponude za preuzimanje, objavljene u skladu sa stavom 1. i/ili 2. ovog člana poseduje najmanje 75% akcija sa pravom glasa.".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 5.

Nakon dosadašnjeg stava 2. koji postaje stav 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

"Dan sticanja akcija iz st. 1–4. ovog člana određuje se u skladu sa članom 5a stav 3. ovog zakona.".

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 7. reči: "lice iz stava 1." zamenjuju se rečima: "lica iz st. 1–3.", a reči: "bez odlaganja" zamenjuju se rečima: "u roku od dva radna dana".

Dosadašnji st. 4. i 5. brišu se.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 8. reči: "stava 3." zamenjuju se rečima: "stava 7.".

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 9. reči: "stava 3." zamenjuju se rečima: "stava 7.".

Član 6.

U članu 7. stav 1. reči: "upućena svim akcionarima ciljnog društva po istoj ceni i ostalim uslovima sticanja (diskriminatorska ponuda)" zamenjuju se rečima: "u skladu sa odredbama ovog zakona".

Stav 2. briše se.

Član 7.

U članu 8. stav 1. tačka 7) menja se i glasi:

"7) prenosom akcija ciljnog društva nije došlo do promene lica koje ostvaruje kontrolu nad ciljnim društvom u smislu člana 4. st. 4. i 5. ovog zakona ili ako stekne akcije prenosom radi restrukturiranja unutar holdinga;".

U tački 13) posle reči: "osnovnog kapitala" dodaju se reči: "novim ulozima ili".

Stav 3. menja se i glasi:

"Sticalac nije obavezan da objavi ponudu za preuzimanje kada stiče akcije u skladu sa propisima kojima se uređuje privatizacija, i to:

1) od Akcionarskog fonda, samostalno ili zajedno sa akcijama pojedinačnih akcionara koje se zajedno nude na prodaju istovremeno sa akcijama Akcionarskog fonda;

2) od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

3) od Fonda za razvoj Republike Srbije;

4) od Republike, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

5) od Registra akcija i udela prenetih posle raskida ugovora zaključenog u postupku privatizacije.".

U stavu 4. posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

"3a) na sticanje akcija koje su izdale banke u postupku povećanja kapitala isključivo u slučaju realizacije plana oporavka, restrukturiranja banke, odnosno po nalogu Narodne banke Srbije;".

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

"6a) na sticanje akcija koje su izdala društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u postupku povećanja kapitala i to isključivo zbog sprovođenja programa mera za obezbeđenje solventnosti, odnosno po nalogu Narodne banke Srbije;".

Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6, koji glase:

"Lica iz st. 1, 3. i 4. ovog člana koja su izuzeta od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, obavezna su da o korišćenju izuzetka odmah, a najkasnije u roku od četiri dana od dana nastanka okolnosti iz st. 1, 3. i 4. ovog člana, obaveste Komisiju.

Obaveštenje o korišćenju izuzetka iz stava 5. ovog člana mora da sadrži:

1) osnovne podatke o sticaocu i ciljnom društvu;

2) izuzetak na koji se sticalac poziva;

3) opis okolnosti koje se odnose na korišćenje izuzetka;

4) spisak lica sa kojima sticalac deluje zajednički u odnosu na ciljno društvo;

5) dokumentaciju kojom se dokazuju okolnosti koje se odnose na korišćenje konkretnog izuzetka.".

Dosadašnji stav 5. postaje stav 7.

Član 8.

U članu 9. stav 1. menja se i glasi:

"Ako lice nije obavezno da objavi ponudu za preuzimanje u skladu sa odredbama ovog zakona, a ipak namerava da objavi ponudu za preuzimanje, istu može objaviti samo pod uslovima i na način određen ovim zakonom.".

Član 9.

U članu 12. stav 1. reči: "jednog radnog" zamenjuju se rečima: "dva radna".

Član 10.

U članu 13. stav 1. posle broja: "15" dodaje se reč: "radnih".

U stavu 2. reč: "sedam" zamenjuje se rečju: "deset".

U stavu 5. reči: "jednog radnog" zamenjuju se rečima: "dva radna".

Član 11.

U članu 16. stav 1. alineja prva reči: "stav 10." zamenjuju se rečima: "stav 13.".

U stavu 2. reči i zapeta: "Kada se kao ponuđač javlja banka," zamenjuju se rečima: "Ponuđač je dužan da", a reči: "banka je obavezna da" brišu se.

U stavu 5. reči: "stav 10.", na oba mesta, zamenjuju se rečima: "stav 13.".

Član 12.

U članu 19. reči: "upravni odbor", na oba mesta, zamenjuju se rečima: "organ upravljanja".

Član 13.

U članu 20. stav 2. tačka 1) reč: "dve" zamenjuje se rečju: "jedne", a nakon reči: "ponude za preuzimanje" dodaju se zapeta i reči: "a u slučaju sticanja i otuđenja akcija suprotno odredbi člana 36. ovog zakona i isprave o tim pravnim poslovima".

Tačka 7) menja se i glasi:

"7) potvrdu regulisanog tržišta, odnosno MTP, izdatu na zahtev ponuđača, o prosečnoj ceni akcija, obimu trgovanja i broju trgovačkih dana shodno članu 22. st. 1, 2. i 6. ovog zakona;".

Posle tačke 7) dodaju se tač. 8)–10), koje glase:

"8) elaborat o proceni fer vrednosti akcija ciljnog društva, urađen od strane nezavisnog ovlašćenog revizora sa poslednje objavljene liste revizora koju utvrđuje Komisija, u situaciji kada akcije nisu likvidne, shodno članu 22. stav 3, odnosno stav 6. ovog zakona, pri čemu se fer vrednost akcija ciljnog društva procenjuje na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, a u slučaju iz člana 22. stav 6. ovog zakona dodatno i na dan podnošenja zahteva;

9) dokaz o uplati naknade;

10) ostalu dokumentaciju na zahtev Komisije.".

Član 14.

Član 22. menja se i glasi:

"Član 22.

Kada je obim trgovanja akcijama ciljnog društva u periodu od šest meseci koji prethodi danu nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje predstavljao najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija s pravom glasa, i kada se najmanje u tri meseca tog perioda trgovalo u više od 1/3 trgovačkih dana na mesečnom nivou uz ostvaren obim trgovanja koji je iznosio najmanje 0,05% ukupnog broja izdatih akcija s pravom glasa, akcije ciljnog društva smatraju se likvidnim u smislu ovog zakona.

Kada su akcije s pravom glasa ciljnog društva likvidne u skladu sa stavom 1. ovog člana, ponuđač je obavezan da u ponudi za preuzimanje ponudi najmanje višu cenu od sledećih cena:

1) prosečna ponderisana cena akcija s pravom glasa u poslednjih šest meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju na regulisanom tržištu, odnosno MTP;

2) najviša cena po kojoj je ponuđač ili lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije s pravom glasa ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija, uključujući i sticanje na osnovu koga je za ponuđača i/ili lica koja sa njim zajednički deluju nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

Kada akcije s pravom glasa ciljnog društva nisu likvidne u skladu sa stavom 1. ovog člana ili nisu uključene u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP, ponuđač je obavezan da ponudi akcionarima najmanje najvišu vrednost od sledećih vrednosti:

1) najviša cena po kojoj je ponuđač ili lica koja sa njim zajednički deluju stekao akcije s pravom glasa ciljnog društva u poslednjih 12 meseci pre dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uključujući i sticanje na osnovu koga je za ponuđača i/ili lica koja sa njim zajednički deluju nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje;

2) knjigovodstvena vrednost akcija s pravom glasa utvrđena na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja ciljnog društva;

3) procenjena fer vrednost akcija s pravom glasa na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Izuzetno od načina određivanja cene u ponudi za preuzimanje iz st. 2. i 3. ovog člana, kada sticalac stekne najmanje 25% akcija sa pravom glasa od lica iz člana 8. stav 3. i stav 4. tač. 3), 4), 5), 6) i 7), u slučaju daljeg sticanja akcija sa pravom glasa ciljnog društva u periodu od naredne dve godine, dužan je da objavi ponudu za preuzimanje po ceni koja ne može biti niža od cene po kojoj je kupio navedeni paket akcija.

Ako ponuđač, odnosno lica koja s njim zajednički deluju, suprotno odredbama člana 36. ovog zakona, stekne ili otuđi akcije s pravom glasa ciljnog društva po višoj ceni od cene propisane odredbama ovog člana, obavezan je da u ponudi za preuzimanje ponudi višu cenu.

Ako ponuđač zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ne podnese u roku iz člana 13. stav 1. ovog zakona, dužan je da ponudi prosečnu ponderisanu cenu akcija obračunatu za šest meseci koji prethode danu podnošenja zahteva ukoliko su akcije likvidne u navedenom periodu, odnosno procenjenu vrednost na dan podnošenja zahteva kada su akcije nelikvidne, ukoliko su te cene više od cene iz stava 2, odnosno stava 3. ovog člana.

Ako ponuđač ili lice koje s njim zajednički deluje u roku od jedne godine od dana zatvaranja ponude za preuzimanje, stekne akcije s pravom glasa ciljnog društva koje su bile predmet ponude, po ceni koja je viša od cene iz ponude, obavezan je da akcionarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje isplati razliku u ceni u roku od sedam dana od dana sticanja.

Ponuđač ili lica koja s njim zajednički deluju dužni su da o sticanju akcija ciljnog društva iz stava 7. ovoga člana odmah, a najkasnije sledeći radni dan od dana sticanja, obaveste Komisiju, ciljno društvo i regulisano tržište, odnosno MTP na kome se trguje akcijama ciljnog društva. Obaveštenje mora da sadrži podatke o ponuđaču i licima sa kojima zajednički deluje (poslovno ime, adresa i sedište), period u kome je trajalo deponovanje akcija u sprovedenoj ponudi za preuzimanje, broju deponovanih, isplaćenih i preuzetih akcija u sprovedenom postupku preuzimanja, podatke o apsolutnom i relativnom broju akcija koje poseduju ponuđač i lica sa kojima zajednički deluje pre i nakon sticanja, ceni u sprovedenoj ponudi, razlici u ceni koja će se isplatiti u roku od sedam dana i detaljno obrazloženje okolnosti nastanka obaveze isplate razlike u ceni. Uz obaveštenje dostavljeno Komisiji potrebno je dostaviti i dokumentaciju iz koje će biti vidljiva cena sticanja i razlika u ceni koja se mora isplatiti akcionarima.

Ponuđač ili lica koja s njim zajednički deluju dužni su da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana isplate, obaveste Komisiju o isplati razlike u ceni akcionarima. Uz obaveštenje mora biti priložena dokumentacija iz koje će biti vidljiva cena sticanja, razlika u ceni koja je isplaćena akcionarima, spisak akcionara kojima je ta razlika isplaćena, kao i dokumentacija iz koje proizlazi da je ta razlika isplaćena akcionarima.

Obaveza iz stava 7. ovog člana ne odnosi se na sticanje akcija s pravom glasa u slučaju statusnih promena, povećanja osnovnog kapitala ciljnog društva novim ulozima i povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine ciljnog društva u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva.

Ponuđač ne može da snižava ponuđenu cenu niti da menja ponudom određen način i rok plaćanja, ali može da povisi ponuđenu cenu. Za svaku akciju iste klase ponuđač mora da plati istu cenu.

Ako ponuđač povisi ponuđenu cenu, mora da obezbedi i sredstva za pokriće tog dela iznosa, a u skladu sa odredbama člana 16. ovog zakona.

Naknada za plaćanje akcija na koje se odnosi ponuda za preuzimanje može biti ponuđena u novcu, odnosno u hartijama od vrednosti koje su predviđene zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i u dužničkim hartijama koje izdaju Republika i Narodna banka Srbije.

U slučaju da se na ime naknade iz stava 13. ovog člana nude i novčana sredstva i hartije od vrednosti, proporcionalni odnos novčanih sredstava i hartija od vrednosti ponuđač može slobodno da strukturira.

Hartije od vrednosti iz stava 13. ovog člana moraju da budu iste vrste i klase kao i akcije koje su predmet ponude za preuzimanje, uključene u trgovanje na odgovarajuće tržište najmanje istog stepena transparentnosti i ne smeju da budu pod teretom.

Kada ponuđač, kome je obaveza nastala u skladu sa odredbama člana 6. ovog zakona, nudi naknadu u hartijama od vrednosti ili kombinaciji hartija od vrednosti i novca, obavezan je da ponudi i novčanu naknadu kao alternativu.

Kada su predmet ponude preferencijalne akcije, na utvrđivanje cene koju je ponuđač obavezan da ponudi akcionarima shodno se primenjuju odredbe ovog člana.

Komisija propisuje bliže uslove pod kojima ponuđač može ponuditi naknadu za preuzimanje i način utvrđivanja naknade."

Član 15.

U članu 30. stav 1. reči: "člana 11. stava 3. člana 25. i člana 41. stava 7." zamenjuju se rečima: "člana 11. stav 3. i člana 25.".

Član 16.

Član 36. menja se i glasi:

"Član 36.

Od trenutka nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje do isteka roka važenja ponude, ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju ne smeju steći akcije s pravom glasa ciljnog društva, niti se smeju obavezati da će ih steći na drugi način, osim ponudom za preuzimanje, kao što ne smeju ni otuđivati niti se obavezivati da će otuđiti akcije s pravom glasa ciljnog društva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju mogu u skladu sa članom 37. stav 3. ovog zakona da otuđuju akcije ciljnog društva ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

1) ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju obavezni su da najkasnije 30 dana pre nameravanog otuđenja akcija ciljnog društva javno objave obaveštenje da ne nameravaju da sprovedu postupak preuzimanja ciljnog društva, već da imaju nameru da otuđe određeni broj akcija;

2) obaveštenje iz tačke 1) ovog stava mora da sadrži podatke o broju akcija koje poseduju ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju i podatke o broju akcija koje nameravaju da otuđe;

3) ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju dužni su da bez odlaganja objave obaveštenje o svakom otuđenju akcija ciljnog društva, koje sadrži podatke o datumu otuđenja, načinu i ceni otuđenja, broju otuđenih akcija i procentu od ukupno izdatih akcija sa pravom glasa ciljnog društva koje poseduju ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju nakon otuđenja.

Formu i sadržinu obaveštenja, kao i način obaveštavanja iz stava 2. ovog člana propisuje Komisija.".

Član 17.

U članu 37. stav 3. menja se i glasi:

"Kada lice iz stava 1. ovog člana proda akcije ciljnog društva tako da učešće tog lica i lica sa kojima zajednički deluje u kapitalu ciljnog društva padne ispod 25% akcija sa pravom glasa, o tome bez odlaganja dostavlja obaveštenje Komisiji, koja rešenjem utvrđuje da ova lica imaju pravo glasa iz preostalih akcija s pravom glasa ciljnog društva od dana dostavljanja urednog obaveštenja i ukida meru kojom je naloženo objavljivanje ponude za preuzimanje, o čemu obaveštava Centralni registar."

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

"O donetom rešenju Komisije iz stava 3. ovog člana lice na koje se rešenje odnosi obaveštava javnost.

Formu i sadržinu obaveštenja, kao i način obaveštavanja iz st. 3. i 4. ovog člana propisuje Komisija."

Član 18.

U članu 38. st. 1, 2. i 3. reči: "upravni odbor", na svim mestima, zamenjuju se rečima: "odbor direktora, odnosno nadzorni odbor, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka kao".

Član 19.

U članu 39. stav 2. reči: "upravnog odbora i direktora" zamenjuju se rečima: "organa upravljanja".

Član 20.

U nazivu člana 40. i članu 40. stav 5. reči: "upravni odbor" u datom padežu zamenjuju se rečima: "odbor direktora, odnosno nadzorni odbor, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka" u odgovarajućem padežu.

U st. 1, 2. i 3. reči: "upravni odbor", na svim mestima, zamenjuju se rečima: "odbor direktora, odnosno nadzorni odbor, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka kao".

U stavu 7. reči: "upravni i nadzorni odbor ciljnog društva" zamenjuju se rečima: "odbor direktora, odnosno nadzorni odbor ciljnog društva, odnosno izvršni i upravni odbor kod banaka kao ciljnog društva".

Član 21.

U članu 41b stav 1. menja se i glasi:

"Ako ponuđač, nakon nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, nezavisno od toga da li je ista utvrđena rešenjem Komisije u skladu sa odredbama ovog zakona, u zakonskom roku ne podnese uredan zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ili mu Komisija odbije ili odbaci zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ili nakon što mu je Komisija odobrila zahtev za objavljivanje ponude za preuzimanje, ne objavi ponudu za preuzimanje pod uslovima i na način iz ovog zakona, ili ukoliko Komisija obustavi postupak preuzimanja, svaki akcionar ciljnog društva može putem mesno nadležnog privrednog suda zahtevati otkup akcija, pod uslovima pod kojima je morala biti objavljena ponuda za preuzimanje.".

Član 22.

U članu 47. stav 1. tač. 1)–3) menjaju se i glase:

"1) nakon nastanka obaveze ne objavi ponudu za preuzimanje pod uslovima i na način određen ovim zakonom (član 5. stav 3. i član 6);

2) javno objavi ponudu za preuzimanje koja nije u skladu sa odredbama ovog zakona (član 7. stav 1);

3) u roku od dva radna dana od dana nastanka obaveze preuzimanja ne objavi obaveštenje o nameri preuzimanja i dostavi ga regulisanom tržištu, odnosno MTP, Centralnom registru, Komisiji i ciljnom društvu, pod uslovima i na način određen ovim zakonom (član 6. stav 7. i član 12. stav 1);"

U tački 5) reči: "stav 2." zamenjuju se rečima: "stav 3.".

U tački 12) reči: "st. 4. i 5." zamenjuju se rečima: "st. 4, 5. i 6.".

Posle tačke 18) dodaje se tačka 18a), koja glasi:

"18a) akcionarima ne isplati razliku u ceni u skladu sa članom 22. stav 7;".

U tački 19) reči: "stav 10" zamenjuje se rečima: "stav 12".

Tačka 25) briše se.

U tački 29) reči: "vlasničkoj poziciji akcionara ili odgovarajuće izvode iz knjige akcija" zamenjuju se rečima: "vlasničkom statusu akcionara".

U tački 31) reči: "u skladu sa članom" zamenjuju se rečima: "po nalogu iz rešenja Komisije izdatom na osnovu člana".

Član 23.

Član 48. menja se i glasi:

"Član 48.

Novčanom kaznom od 40.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – član odbora direktora, odnosno nadzornog odbora, odnosno izvršnog i upravnog odbora kod banaka ciljnog društva ako:

1) preduzme radnje suprotno članu 38. stav 3. ovog zakona;

2) ne objavi svoje obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje ili mišljenje predstavnika zaposlenih na propisani način, odnosno ako donosi odluke kojima se nezakonito sprečava ili otežava preuzimanje ili štetno utiče na poslovanje ciljnog društva (član 40. st. 1, 5. i 7).".

Član 24.

Posle člana 48. dodaje se član 48a, koji glasi:

"Član 48a

Novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne ispuni obavezu obaveštavanja u roku i na način propisan članom 8. stav 5. i članom 22. st. 8. i 9. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 40.000 do 50.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 40.000 do 50.000 dinara.".

Član 25.

Postupci povodom zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, kao i postupci nadzora koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, dovršiće se u skladu sa odredbama zakona koji je bio na snazi u vreme pokretanja upravnog postupka.

Lica kojima je obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala u skladu sa odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09 i 99/11), a koja do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu podnela zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, obavezna su da tada nastalu obavezu izvrše u skladu sa odredbama ovog zakona.

Lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona poseduju više od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, a nisu bila obavezna da objave ponudu za preuzimanje, u slučaju daljeg sticanja akcija s pravom glasa ciljnog društva, obavezna su da objave ponudu za preuzimanje u skladu sa odredbama ovog zakona.

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona objavila ponudu za preuzimanje i koja su nakon ponude za preuzimanje, objavljene u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09 i 99/11), pala do ili ispod praga od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, u slučaju daljeg sticanja akcija s pravom glasa ciljnog društva i prelaska navedenog praga, obavezna su da objave ponudu za preuzimanje u skladu sa ovim zakonom.

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona kontrolni prag od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva, prešla smanjenjem osnovnog kapitala ciljnog društva i koja nakon stupanja na snagu ovog zakona steknu akcije s pravom glasa ciljnog društva, obavezna su da objave ponudu za preuzimanje u skladu sa odredbama ovog zakona.

Lica koja do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu izvršila obavezu objavljivanja ponude za preuzimanje, nastalu prema odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09 i 99/11), izvršiće nastalu obavezu u skladu sa odredbama ovog zakona nezavisno od toga da li je akcionarsko društvo za koje nije izvršena nastala obaveza, ciljno društvo u smislu ovog zakona.

Sticalac koji je pre stupanja na snagu ovog zakona stekao paket od najmanje 25% akcija sa pravom glasa od lica iz člana 8. stav 3, kao i stav 4. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09 i 99/11) i koji nije objavio ponudu za preuzimanje, niti sticao akcije sa pravom glasa tog ciljnog društva nakon tog sticanja, u slučaju daljeg sticanja akcija sa pravom glasa ciljnog društva, u periodu od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, dužan je da objavi ponudu za preuzimanje po ceni u skladu sa odredbom člana 22. stav 4. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.

Komisija je od dana stupanja na snagu ovog zakona ovlašćena da pokrene postupak nadzora u vezi ispitivanja nastanka i izvršenja obaveze nastale prema odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 107/09 i 99/11), nezavisno od toga da li su ispunjeni uslovi da se akcionarsko društvo za koje nije izvršena nastala obaveza smatra ciljnim društvom u smislu ovog zakona.

Član 26.

Komisija će izvršiti usklađivanje svojih akata sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print