Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.04.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)


Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju stranaca („Službeni glasnik RS”, br. 128/14, 113/17 i 50/18), član 9. stav 1. menja se i glasi:

„Zapošljavanje stranca ostvaruje se pod uslovom da poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja, odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje i dozvolu za rad, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.”.

Član 2.

Posle člana 15. dodaje se novi član 15a koji glasi:

„Član 15a

Radna dozvola izdata na osnovu vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja izdaje se najduže na period važenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja.”.

Član 3.

U članu 16. stav 2. posle reči: „stranca koji ima” dodaju se reči i zapeta „vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja,”.

Član 4.

U članu 19. stav 1. posle reči: „na teritoriji Republike” dodaju se zapeta i reči: „na osnovu zaključenog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa stranim poslodavcem,”.

U stavu 2. tačka 1) menja se i glasi:

„1) vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili odobrenje za privremeni boravak stranca;”.

Tačka 2) briše se.

Dodaje se stav 6. koji glasi:

„Saglasnost i mišljenje iz stava 4. ovog člana pribavlja, po službenoj dužnosti, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja.”.

Član 5.

U članu 21. stav 3. posle reči: „na period dok traje” dodaju se reči: „viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili”.

Dodaje se stav 5. koji glasi:

„Saglasnost i mišljenje iz stava 4. ovog člana pribavlja, po službenoj dužnosti, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja.”.

Član 6.

U članu 22. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

„1) vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili odobrenje za privremeni boravak;”.

Član 7.

U članu 23. stav 1. posle reči: „stranca koji ima” dodaju se reči: „vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili”.

U stavu 2. tačka 4) briše se.

Član 8.

U članu 28. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Izuzetno, zahtev za produženje radne dozvole iz člana 19. stav 4. i člana 21. stav 4. podnosi se organizaciji nadležnoj za poslove zapošljavanja najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja prethodne dozvole.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 9.

Ministar nadležan za poslove zapošljavanja usklađuje sa odredbama ovog zakona Pravilnik o dozvolama za rad („Službeni glasnik RS”, broj 63/18), u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, s tim što se odredbe čl. 1–3, člana 4. stav 2, člana 5. stav 1, člana 6. i člana 7. stav 1. primenjuju od 1. januara 2020. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print