Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
04.02.2020.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU
("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)


Član 1.

U Zakonu o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 – dr. zakon i 83/18), u članu 3. posle tačke 3v) dodaje se tačka 3g), koja glasi:

„3g) bezbednosna provera je provera identiteta lica i njegovog prethodnog iskustva, uključujući eventualni kazneni dosije i bilo koje druge bezbednosne informacije relevantne za procenu podobnosti lica;ˮ.

Posle tačke 32a) dodaje se tačka 32b), koja glasi:

„32b) nasumične mere obezbeđivanja su mere obezbeđivanja u vazduhoplovstvu koje se sprovode korišćenjem metode slučajnog uzorka;ˮ.

Posle tačke 33) dodaju se tač. 33a) i 33b), koje glase:

„33a) nepraćeni predati prtljag je registrovani predati prtljag za prevoz u prtljažnom prostoru vazduhoplova kojim se ne prevozi lice koje je prtljag predalo na prevoz;

33b) nepredvidivost u sprovođenju mera obezbeđivanja je preduzimanje mera obezbeđivanja u vazduhoplovstvu u nepravilnim vremenskim intervalima, na različitim lokacijama i/ili različitim sredstvima, u definisanom okviru, u cilju povećanja efikasnosti mera i efekta odvraćanja od radnji nezakonitog ometanja;ˮ.

U tački 70) reč: „lučkihˮ zamenjuje se rečju: „ličnihˮ.

Član 2.

U članu 35. stav 1. reči: „civilno-vojnu koordinacijuˮ zamenjuju se rečima: „upravljanje vazdušnim prostoromˮ.

Član 3.

Član 37. menja se i glasi:

„Klase vazdušnog prostora

Član 37.

Klase vazdušnog prostora i uslove pod kojima se one koriste u vazdušnom prostoru Republike Srbije propisuje Direktorat uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove odbrane.ˮ.

Član 4.

Član 49. menja se i glasi:

„Pojam usluga informisanja vazduhoplova u letu

Član 49.

Usluge informisanja vazduhoplova u letu su davanje saveta i informacija korisnih za bezbedno i efikasno odvijanje letova.

Pod uslugom iz stava 1. ovog člana podrazumeva se i aerodromsko informisanje vazduhoplova u letu (AFIS).

Uslove pod kojima se pružaju usluge informisanja vazduhoplova u letu propisuje Direktorat.ˮ.

Član 5.

Član 50. briše se.

Član 6.

Član 66. menja se i glasi:

„Izdavanje sertifikata za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi

Član 66.

Sertifikat za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi izdaje Direktorat, na neodređeno vreme.

Sertifikat se izdaje pružaocu usluga za koga je utvrđeno da ispunjava propisane uslove za pružanje jedne ili više usluga u vazdušnoj plovidbi, kao i za pružanje usluge i funkcije upravljanja vazdušnim prostorom i upravljanja protokom vazdušnog saobraćaja.

Uslovi pod kojima se izdaje, menja, suspenduje i stavlja van snage sertifikat iz stava 2. ovog člana i obrazac sertifikata bliže se određuju propisom Direktorata.

Za postupanje po zahtevu za izdavanje i izmenu sertifikata iz stava 2. ovog člana plaća se taksa Direktoratu.ˮ.

Član 7.

U članu 90. posle stava 4. dodaju se novi st. 5–7, koji glase:

„U slučaju iz stava 4. ovog člana, obavljanje avio-prevoza na liniji u javnom interesu je dozvoljeno samo avio-prevoziocu izabranom u postupku javne nabavke za izbor avio-prevozioca koji će obavljati redovan avio-prevoz na liniji proglašenoj za liniju u javnom interesu.

Odluka o proglašenju linije u javnom interesu se može odnositi na liniju sa više zaustavljanja, pri čemu se primerenost proglašenja linije u javnom interesu procenjuje za svaki deo linije zasebno.

Avio-prevozilac izabran u postupku javne nabavke za izbor avio-prevozioca koji će obavljati redovan avio-prevoz na liniji proglašenoj za liniju u javnom interesu može da zaključuje komercijalne aranžmane sa drugim avio-prevoziocima u vezi sa obavljanjem prevoza na liniji u javnom interesu.ˮ.

Dosadašnji st. 5–7. postaju st. 8–10.

Član 8.

Naziv člana i član 125. menjaju se i glase:

„Medicinsko obezbeđenje na aerodromu

Član 125.

Operater aerodroma koji poseduje sertifikat aerodroma ili dozvolu za korišćenje dužan je da na aerodromu organizuje medicinsko obezbeđenje.

Medicinsko obezbeđenje dužan je da organizuje i operater aerodroma koji poseduje saglasnost za korišćenje, ako je aerodrom otvoren za javnu upotrebu.

Medicinsko obezbeđenje na aerodromima iz st. 1. i 2. ovog člana bliže se određuje propisom Direktorata.

Operater aerodroma može ugovorom da poveri obavljanje poslova medicinskog obezbeđenja zdravstvenoj ustanovi, pri čemu ta ustanova mora da ispunjava uslove utvrđene propisom iz stava 3. ovog člana.ˮ.

Član 9.

U članu 132. stav 1. reči: „koji poseduje sertifikat aerodromaˮ zamenjuju se rečima: „na kome redovan avio-prevoz vrše najmanje dva avio-prevoziocaˮ.

U stavu 3. reči: „propisuje Direktoratˮ zamenjuju se rečima: „određuje operater aerodroma uz saglasnost Direktorataˮ.

Član 10.

U članu 137. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Evidenciju državnih vazduhoplova iz člana 5. stav 2. ovog zakona, koje Avio-služba Vlade isključivo koristi za prevoz šefova država ili vlada i visokih državnih delegacija, vodi ta služba u skladu sa propisom Vlade.ˮ.

Član 11.

U članu 141. stav 2. menja se i glasi:

„Privremeni upis može da traje do 24 meseca, izuzev u slučaju postojanja opravdanih okolnosti kada se ovaj rok može produžiti dok te okolnosti traju, a najduže još 12 meseci.ˮ.

Član 12.

U članu 146. stav 2. briše se.

Član 13.

U članu 174. reči: „osoblje koje obavlja pregled obezbeđivanja na aerodromuˮ zamenjuju se rečima: „osoblje obezbeđivanjaˮ.

Član 14.

Naziv člana 175. menja se i glasi: „Potvrda o obučenosti. Sertifikat osoblja obezbeđivanjaˮ.

U članu 175. stav 1. posle reči: „u koju seˮ dodaju se zapeta i reči: „izuzev u slučaju osoblja obezbeđivanja,ˮ.

Stav 3. menja se i glasi:

„Uz potvrdu o obučenosti iz stava 2. ovog člana osoblje obezbeđivanja mora da poseduje i sertifikat sa odgovarajućim ovlašćenjima koji izdaje Direktorat.ˮ.

Član 15.

U nazivu člana 179. posle reči: „osobljaˮ dodaju se reči: „i deklarisane organizacijeˮ.

U članu 179. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Izuzetno od stava 3. ovog člana, za određene vrste obuke svojstvo centra za obuku mogu da steknu i organizacije koje su dostavile Direktoratu izjavu o osposobljenosti (deklarisane organizacije).ˮ.

Dosadašnji stav 4, koji postaje stav 5, menja se i glasi:

„Uslove pod kojima se izdaje, menja, suspenduje i stavlja van snage potvrda o pravu na obučavanje vazduhoplovnog osoblja, vremenski period na koji se izdaje potvrda i obrazac potvrde, uslovi koje mora da ispuni deklarisana organizacija i vrste obuke koje ona može da obavlja, sadržina izjave deklarisane organizacije, kao i uslovi pod kojima prestaje pravo deklarisane organizacije da obavlja obuku propisuje Direktorat.ˮ.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 16.

U članu 188. stav 1. reči: „studenti kontrolori letenja i kabinsko osobljeˮ zamenjuju se rečima: „studenti kontrolori letenja, kabinsko osoblje i osoblje obezbeđivanjaˮ.

Član 17.

U članu 189. stav 3. menja se i glasi:

„Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, zdravstvena sposobnost padobranaca i pilota paraglajdera može se utvrditi i zdravstvenim pregledima propisanim za vozače motornih vozila, a zdravstvena sposobnost osoblja obezbeđivanja može se utvrditi zdravstvenim pregledima u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost iz oblasti medicine rada, odnosno zdravstvenim pregledima koji se obavljaju u svrhu izdavanja fizičkom licu licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja.ˮ.

Član 18.

Posle člana 196. dodaje se naziv člana i novi član 196a, koji glase:

„Otkazni rok

Član 196a

Avio-prevozilac, u svojstvu poslodavca, može da ugovorom o radu ili opštim aktom, u smislu zakona kojim se uređuju radni odnosi, predvidi da u slučaju kada pilot vazduhoplova otkazuje ugovor o radu, otkaz ugovora o radu dostavi poslodavcu u roku koji je, po proceni poslodavca, potreban da se obezbedi kontinuirano pružanje usluga, a koji ne može biti duži od 90 dana (otkazni rok).ˮ.

Član 19.

U članu 203. stav 2. reči: „ministarstvo nadležno za poslove saobraćajaˮ zamenjuju se rečju: „Direktoratˮ.

U stavu 3. reč: „Vladaˮ zamenjuje se rečima: „Ministarstvo nadležno za poslove radaˮ.

Član 20.

U članu 221. stav 1. reč: „Međunarodneˮ zamenjuje se rečju: „Evropskeˮ.

U stavu 2. reči: „uslove koje moraju da ispune sva lica koja obavljaju pregled obezbeđivanja;ˮ zamenjuju se rečima: „uslove koje mora da ispuni osoblje obezbeđivanja;ˮ.

Član 21.

U članu 223. stav 1. reči: „koji poseduje sertifikat aerodromaˮ brišu se.

Član 22.

U članu 224. stav 1. reči: „koji poseduje sertifikat aerodromaˮ brišu se.

Stav 5. briše se.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

Član 23.

U članu 224a stav 1. posle reči: „nediskriminatorneˮ dodaju se zapeta i reči: „nasumične, nepredvidive u sprovođenjuˮ.

Stav 6. menja se i glasi:

„Bezbednosnu procenu rizika obavlja Tim za procenu rizika po civilno vazduhoplovstvo, koji obrazuje Vlada, kao koordinaciono telo u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava.ˮ.

Član 24.

U članu 225. stav 1. menja se i glasi:

„U skladu sa bezbednosnom procenom rizika i po pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, Bezbednosno-informativne agencije, a u slučaju mešovitih aerodroma i vojnih službi bezbednosti, operater aerodroma je dužan da odredi i razgraniči javnu, kontrolisanu i obezbeđivano-restriktivnu zonu i obeleženi prostor na aerodromu, da odredi službene prolaze i prolaze za putnike i da za to pribavi saglasnost Direktorata.ˮ.

Član 25.

Član 226. menja se i glasi:

„Kontrola pristupa, nadgledanje i patroliranje. Pregled obezbeđivanja

Član 226.

U skladu sa bezbednosnom procenom rizika, operater aerodroma je dužan da obezbedi obavljanje kontrole pristupa lica i vozila u kontrolisanu i obezbeđivano-restriktivnu zonu aerodroma, nadgledanje i patroliranje.

Pored kontrole pristupa, na ulazu u obezbeđivano-restriktivnu zonu aerodroma ili unutar ove zone, operater aerodroma mora da, u skladu sa bezbednosnom procenom rizika, obezbedi i obavljanje pregleda obezbeđivanja svih putnika i njihovog ručnog prtljaga, lica koja nisu putnici i stvari koje ona nose sa sobom, predatog prtljaga, robe i pošte, zaliha namenjenih potrošnji na aerodromu, zaliha namenjenih potrošnji tokom leta, materijala i pošte avio-prevozioca, kao i pregled vozila.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, pregled obezbeđivanja nije obavezan:

1) za robu i poštu za koje je avio-prevozilac, regulisani agent ili poznati pošiljalac potvrdio da je izvršen pregled obezbeđivanja, odnosno da su izvršene druge kontrole obezbeđivanja iz Nacionalnog programa za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu;

2) za zalihe namenjene potrošnji na aerodromu za koje je poznati snabdevač tih zaliha izvršio kontrole obezbeđivanja iz Nacionalnog programa za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu;

3) za zalihe namenjene potrošnji tokom leta za koje je avio-prevozilac ili regulisani snabdevač tih zaliha izvršio kontrole obezbeđivanja iz Nacionalnog programa za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu;

4) za transferni predati prtljag i za transfernu robu i poštu u slučajevima predviđenim u Nacionalnom programu za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu;

5) u drugim slučajevima predviđenim u Nacionalnom programu za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu.

U slučaju potrebe za dodatnim pregledom obezbeđivanja, taj pregled obavljaju policijski službenici, s tim da je za obavljanje dodatnog pregleda predatog prtljaga, izuzev nepraćenog predatog prtljaga, neophodno obezbediti prisustvo lica koje je predalo prtljag.

Kontrolu pristupa, nadgledanje, patroliranje i pregled obezbeđivanja vrši operater aerodroma ili pravno lice koje sa operaterom aerodroma zaključi ugovor o obavljanju tih poslova.

Zabranjen je ulazak u kontrolisanu i obezbeđivano-restriktivnu zonu, kao i u vazduhoplov, licu koje verbalno ili fizički napadne osoblje obezbeđivanja, preti, nedolično se ponaša, remeti javni red i mir ili koje odbije pregled obezbeđivanja, kao i licu za koje osoblje obezbeđivanja ima osnovanu sumnju u pogledu njegovih namera, njegovog prtljaga ili stvari koje nosi sa sobom.

Ako za obavljanje pregleda obezbeđivanja pravno lice koje obavlja pregled obezbeđivanja koristi tehničku opremu, ona mora da ispunjava standarde propisane za tu vrstu opreme i da se za njeno korišćenje pribavi odobrenje Direktorata.

Za izdavanje odobrenja za korišćenje tehničke opreme kojom se obavlja pregled obezbeđivanja plaća se taksa Direktoratu.ˮ.

Član 26.

U članu 227. stav 2. tačka 1) posle reči: „regulisani agentˮ dodaju se reči: „ili poznati pošiljalacˮ.

U stavu 5. posle reči: „kao i za izdavanjeˮ dodaju se zapeta i reči: „produženje važenja ili izmenuˮ.

Član 27.

U članu 228. stav 1. reči: „koji poseduje sertifikat aerodromaˮ zamenjuju se rečima: „dužan je da, u skladu sa bezbednosnom procenom rizika,ˮ.

Član 28.

Čl. 231. i 231a menjaju se i glase:

„Znak identifikacije

Član 231.

Zabranjen je ulazak i kretanje licima koja nisu putnici i vozilima u kontrolisanoj i obezbeđivano-restriktivnoj zoni aerodroma, kao i u kritičnim objektima, delovima infrastrukture i sistemima koji se koriste za potrebe civilnog vazduhoplovstva, bez odgovarajućeg znaka identifikacije, izuzev ako se lice ili vozilo nalazi u pratnji lica ovlašćenog za pratnju.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, znak identifikacije nije potreban za:

1) predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine i predsednika i članove Vlade;

2) vazduhoplovnog inspektora i proverivača koji poseduju važeću legitimaciju i nose je vidno istaknutu.

Znak identifikacije za ulazak i kretanje u kontrolisanoj i obezbeđivano-restriktivnoj zoni aerodroma izdaje operater aerodroma, a znak identifikacije za ulazak i kretanje u kritičnim objektima, delovima infrastrukture i sistemima izvan navedenih zona i izvan aerodroma izdaje njihov korisnik.

Znak identifikacije se izdaje licu u pogledu koga je utvrđeno da ne postoje bezbednosne smetnje iz člana 231b ovog zakona i koje je podnelo dokaz da je završilo odgovarajuću obuku iz oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.

Znak identifikacije za lica i vozila izdaje se ako operater aerodroma utvrdi da postoji operativna potreba ili drugi opravdani razlog ulaska i boravka u kontrolisanoj i obezbeđivano-restriktivnoj zoni aerodroma, kao i kritičnim objektima, delovima infrastrukture i sistemima koji se koriste za potrebe civilnog vazduhoplovstva, a može se koristiti samo radi vršenja poslova, ovlašćenja ili dužnosti.

Izdavalac znaka identifikacije iz stava 3. ovog člana obrađuje sledeće podatke o licu kome se izdaje znak identifikacije: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja, broj lične karte, odnosno broj putne isprave ako je reč o stranom državljaninu, državljanstvo, prebivalište i podatke o zaposlenju.

Znak identifikacije se izdaje sa rokom važenja koji nije duži od pet godina.

Izdavalac znaka identifikacije je dužan da vodi evidenciju o izdatim znakovima identifikacije i da je čuva najmanje pet godina po prestanku važenja znaka identifikacije, kao i da na mesečnom nivou obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i Direktorat o izdatim znakovima identifikacije i rokovima njihovog važenja.

Lice kome je izdat znak identifikacije je dužno da u slučaju isteka važenja znaka identifikacije, promene radnog mesta, prestanka radnog odnosa ili na zahtev izdavaoca vrati znak identifikacije izdavaocu, odnosno da u slučaju gubitka znaka identifikacije o tome odmah obavesti izdavaoca.

Pravno lice koje koristi vozilo za koje je izdat znak identifikacije je dužno da po isteku važenja znaka identifikacije, prestanku korišćenja tog vozila ili na zahtev izdavaoca vrati znak identifikacije izdavaocu, odnosno da u slučaju gubitka znaka identifikacije o tome odmah obavesti izdavaoca.

Bezbednosna provera

Član 231a

U cilju utvrđivanja postojanja ili nepostojanja bezbednosne smetnje iz člana 231b ovog zakona, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove u saradnji sa nadležnim službama bezbednosti vrši bezbednosnu proveru svih lica kojima se izdaje znak identifikacije.

Pored lica kojima se izdaje znak identifikacije, bezbednosna provera se vrši i za vazduhoplovne inspektore i proverivače, lica koja obavljaju kontrole obezbeđivanja, instruktore u oblasti obezbeđivanja, odgovorne rukovodioce za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, lica kojima je u skladu sa članom 248. ovog zakona povereno obavljanje pojedinih poslova unutar provere u oblasti obezbeđivanja (validatore obezbeđivanja u vazduhoplovstvu), kontrolore letenja, članove posade vazduhoplova, kao i za lica koja imaju pristup bezbednosno osetljivim informacijama od značaja za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu.

Bezbednosna provera lica iz st. 1. i 2. ovog člana vrši se pre izdavanja znaka identifikacije, odnosno pre nego što lice počne da obavlja dodeljene poslove ili pre nego što se licu dozvoli pristup bezbednosno osetljivim informacijama od značaja za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu.

Bezbednosna provera lica iz st. 1. i 2. ovog člana se vrši najmanje svake pete godine ili ranije u slučaju sumnje da postoje bezbednosne smetnje, a zahtev za njeno sprovođenje se mora podneti najkasnije 30 dana pre planiranog angažovanja lica, odnosno pre isteka važenja znaka identifikacije ili pre isteka važenja prethodno obavljene bezbednosne provere.

Za lica kojima se izdaje znak identifikacije zahtev za vršenje bezbednosne provere podnosi izdavalac znaka identifikacije iz člana 231. stav 3. ovog zakona, za vazduhoplovne inspektore i proverivače, instruktore u oblasti obezbeđivanja i validatore obezbeđivanja u vazduhoplovstvu zahtev podnosi Direktorat, dok za ostala lica iz stava 2. ovog člana zahtev podnosi njihov poslodavac.

Na način podnošenja zahteva za vršenje bezbednosne provere, kao i na način njenog vršenja primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju ovlašćenja i rad policije.

Uz zahtev za vršenje bezbednosne provere, podnosilac zahteva dostavlja, ako poseduje, i dokaz da je u prethodnih 12 meseci lice koje se proverava bilo podvrgnuto bezbednosnoj proveri koju ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove vrši po osnovu drugog zakona.

Odbijanje lica da da saglasnost za vršenje bezbednosne provere ili postojanje bezbednosne smetnje za posledicu ima neizdavanje znaka identifikacije ili neodložno oduzimanje znaka identifikacije, odnosno neodložnu zabranu pristupa bezbednosno osetljivim informacijama od značaja za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu ili zabranu obavljanja poverenih poslova.

Odbijanje lica da potpiše saglasnost za vršenje bezbednosne provere ili postojanje bezbednosne smetnje može da predstavlja osnov za prestanak radnog odnosa ili drugog prava.

Bezbednosna provera se ne vrši za sledeća lica:

1) policijskog i carinskog službenika i pripadnika službi bezbednosti koji poseduje legitimaciju ovlašćenog službenog lica;

2) stranog državljanina koji priloži dokaze izdate od strane nadležnog organa svoje države da nema bezbednosnih smetnji ili kome je od strane međunarodne ili strane organizacije izdat identifikacioni znak u skladu sa propisima iz oblasti vazduhoplovstva;

3) lica koja poseduju važeći sertifikat za pristup tajnim podacima stepena tajnosti „STROGO POVERLJIVOˮ i „DRŽAVNA TAJNAˮ, izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

O angažovanju lica iz stava 10. tačka 2) ovog člana, poslodavac obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i Bezbednosno-informativnu agenciju.ˮ.

Član 29.

Posle člana 231a dodaje se novi član 231b, koji glasi:

„Bezbednosna smetnja

Član 231b

Bezbednosna smetnja postoji u sledećim slučajevima:

1) ako je lice pravosnažno osuđeno za krivično delo iz grupe dela protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv imovine, protiv zdravlja ljudi, protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, protiv državnih organa, protiv javnog reda i mira, protiv bezbednosti javnog saobraćaja, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom;

2) ako se protiv lica vodi krivični postupak za neko od krivičnih dela iz tačke 1. ovog člana za koje se goni po službenoj dužnosti ili je lice za ova dela sa nadležnim organom zaključilo sporazum o priznanju krivičnog dela;

3) ako je lice u poslednje četiri godine pravosnažno kažnjavano za prekršaj iz oblasti javnog reda i mira sa elementima nasilja ili za prekršaj iz zakona kojim se uređuju oružje i municija;

4) ako je lice član ili učestvuje u aktivnostima ili na bilo koji način podržava organizacije čije su aktivnosti ili ciljevi zabranjeni;

5) ako je na osnovu bezbednosne provere u mestu prebivališta, boravišta ili mestu rada utvrđeno da lice, svojim ponašanjem, navikama i sklonostima ukazuje da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni red i mir;

6) ako o licu postoji negativno mišljenje službi bezbednosti.ˮ.

Član 30.

Posle dosadašnjeg člana 231b, koji postaje član 231v, dodaju se nazivi članova i čl. 231g i 231d, koji glase:

„Odgovorni rukovodioci za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu

Član 231g

Lice koga vazduhoplovni subjekt, kao poslodavac, namerava da imenuje za odgovornog rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu mora da poseduje ovlašćenje koje izdaje Direktorat, na određeno vreme.

Ovlašćenje za obavljanje poslova odgovornog rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu izdaje se licu u pogledu koga ne postoji bezbednosna smetnja, koje ispunjava uslove u pogledu radnog iskustva u primeni mera obezbeđivanja i koje završi odgovarajuću obuku u ovlašćenom centru za obuku.

Zahtev za izdavanje ovlašćenja licu iz stava 1. ovog člana, u ime tog lica, podnosi poslodavac.

Za izdavanje ovlašćenja za obavljanje poslova odgovornog rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu plaća se taksa Direktoratu.

Bliže uslove za izdavanje, suspenziju i stavljanje van snage ovlašćenja za obavljanje poslova odgovornog rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, kao i rok važenja ovlašćenja propisuje Direktorat.

Obuka iz oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu koju organizuju vazduhoplovni subjekti. Instruktori u oblasti obezbeđivanja

Član 231d

Pored osoblja obezbeđivanja i odgovornog rukovodioca za obezbeđivanje, odgovarajuću obuku iz oblasti obezbeđivanja moraju da završe i sva druga lica koja kod vazduhoplovnih subjekata, kao poslodavaca, obavljaju poslove koji mogu da imaju uticaja na obezbeđivanje u vazduhoplovstvu.

Obuku iz stava 1. ovog člana dužan je da organizuje poslodavac u redovnim vremenskim intervalima, a ona mora da bude primerena vrsti poslova koje zaposleni obavlja.

Obuku iz stava 1. ovog člana, pored ovlašćenih centara za obuku, mogu da vrše i instruktori u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu koji su ovlašćeni od strane Direktorata za obavljanje takve obuke.

Licu koje uspešno završi obuku iz stava 1. ovog člana, centar za obuku ili ovlašćeni instruktor izdaje odgovarajuću potvrdu o završenoj obuci.

Poslodavac je dužan da vodi evidenciju o završenim obukama svojih zaposlenih.

Ovlašćenje instruktora u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu izdaje se licu u pogledu koga ne postoji bezbednosna smetnja, koje ispunjava uslove u pogledu stručne spreme, radnog iskustva u oblasti za koju vrši obuku i koje uspešno završi odgovarajuću obuku koju organizuje Direktorat.

Ovlašćenje iz stava 6. ovog člana se izdaje na određeno vreme.

Za izdavanje ovlašćenja iz stava 6. ovog člana plaća se taksa Direktoratu.

Vrste osoblja koje mora da završi odgovarajuću obuku iz oblasti obezbeđivanja, vreme na koje se obuka sprovodi, vrste i sadržaj obuke iz oblasti obezbeđivanja, uslove za izdavanje, suspenziju i stavljanje van snage ovlašćenja instruktora u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu, kao i rok važenja ovlašćenja instruktora propisuje Direktorat.ˮ.

Član 31.

U članu 258. stav 1. tač. 73) i 74) menjaju se i glase:

„73) u svojstvu operatera aerodroma ne organizuje na aerodromu medicinsko obezbeđenje (član 125. st. 1. i 2);

74) poveri obavljanje poslova medicinskog obezbeđenja zdravstvenoj ustanovi koja ne ispunjava uslove utvrđene propisom iz člana 125. stav 3. ovog zakona (član 125. stav 4);ˮ.

Posle tačke 97) dodaje se tačka 97a), koja glasi:

„97a) dozvoli obavljanje poslova osoblja obezbeđivanja licu koje ne poseduje sertifikat sa odgovarajućim ovlašćenjima (član 175. stav 3);ˮ.

Tačka 99) menja se i glasi:

„99) vrši obuku vazduhoplovnog osoblja bez potvrde o pravu na obučavanje (član 179. stav 3);ˮ.

Posle tačke 99) dodaje se nova tačka 99a), koja glasi:

„99a) vrši obuku vazduhoplovnog osoblja bez date izjave o osposobljenosti (član 179. stav 4);ˮ.

Tačka 127) menja se i glasi:

„127) dozvoli ulazak u kontrolisanu i obezbeđivano-restriktivnu zonu, kao i u vazduhoplov, licu koje verbalno ili fizički napadne osoblje obezbeđivanja, preti, nedolično se ponaša, remeti javni red i mir ili koje odbije pregled obezbeđivanja, kao i licu za koje osoblje obezbeđivanja ima osnovanu sumnju u pogledu njegovih namera, njegovog prtljaga ili stvari koje nosi sa sobom (član 226. stav 6);ˮ.

Tačka 129) menja se i glasi:

„129) ne spreči ulazak i kretanje licima koja nisu putnici i vozilima u kontrolisanoj i obezbeđivano-restriktivnoj zoni aerodroma, kao i u kritičnim objektima, delovima infrastrukture i sistemima koji se koriste za potrebe civilnog vazduhoplovstva, bez odgovarajućeg znaka identifikacije (član 231. stav 1);ˮ.

Posle tačke 129) dodaju se nove tač. 129a), 129b), 129v), 129g), 129d), 129đ), 129e) i 129ž), koje glase:

„129a) izda znak identifikacije licu u pogledu koga nije utvrđeno da ne postoje bezbednosne smetnje iz člana 231b ovog zakona ili koje nije podnelo dokaz da je završilo odgovarajuću obuku iz oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu (član 231. stav 4);

129b) izda znak identifikacije za lice ili vozilo iako ne postoji operativna potreba ili drugi opravdani razlog ulaska i boravka u kontrolisanoj i obezbeđivano-restriktivnoj zoni aerodroma, kao i kritičnim objektima, delovima infrastrukture i sistemima koji se koriste za potrebe civilnog vazduhoplovstva (član 231. stav 5);

129v) dozvoli licu iz člana 231a st. 1. i 2. ovog zakona da obavlja dodeljene poslove, odnosno dozvoli mu pristup bezbednosno osetljivim informacijama od značaja za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu pre nego što je izvršena bezbednosna provera tog lica (član 231a stav 3);

129g) u svojstvu poslodavca ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i Bezbednosno-informativnu agenciju o angažovanju lica iz člana 231a stav 10. tačka 2) ovog zakona (član 231a stav 11);

129d) u svojstvu poslodavca imenuje za odgovornog rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu lice koje nema odgovarajuće ovlašćenje Direktorata (član 231g stav 1);

129đ) u svojstvu poslodavca dozvoli da poslove koji mogu da imaju uticaja na obezbeđivanje u vazduhoplovstvu obavljaju lica koja nisu završila odgovarajuću obuku iz oblasti obezbeđivanja (član 231d stav 1);

129e) u svojstvu poslodavca ne organizuje odgovarajuću obuku iz oblasti obezbeđivanja koju moraju da završe sva lica koja kod tog poslodavca obavljaju poslove koji mogu da imaju uticaja na obezbeđivanje u vazduhoplovstvu (član 231d stav 2);

129ž) u svojstvu poslodavca ne vodi evidenciju o završenim obukama svojih zaposlenih (član 231d stav 5);ˮ.

U stavu 4. tačka 4) briše se.

Tač. 12) i 13) menjaju se i glase:

„12) u svojstvu izdavaoca znaka identifikacije ne vodi evidenciju o izdatim znakovima identifikacije ili je ne čuva u propisanom roku ili ne obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i Direktorat o izdatim znakovima identifikacije i rokovima njihovog važenja (član 231. stav 8);

13) po isteku važenja znaka identifikacije za vozilo, prestanku korišćenja tog vozila ili na zahtev izdavaoca ne vrati znak identifikacije izdavaocu, odnosno u slučaju gubitka znaka identifikacije o tome odmah ne obavesti izdavaoca (član 231. stav 10).ˮ.

Član 32.

U članu 260. stav 1. tačka 61) menja se i glasi:

„61) obavlja poslove osoblja obezbeđivanja iako ne poseduje sertifikat ili odgovarajuća ovlašćenja (član 175. stav 3);ˮ.

Posle tačke 83) dodaju se nove tač. 83a) i 83b), koje glase:

„83a) obavlja poslove odgovornog rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu bez odgovarajućeg ovlašćenja Direktorata (član 231g stav 1);

83b) obavlja obuku iz člana 231d stav 1. ovog zakona u svojstvu instruktora obuke u oblasti obezbeđivanja bez ovlašćenja Direktorata (član 231d stav 3);ˮ.

U stavu 2. tačka 5) menja se i glasi:

„5) bez odgovarajućeg znaka identifikacije ulazi i kreće se u kontrolisanoj i obezbeđivano-restriktivnoj zoni aerodroma, kao i u kritičnim objektima, delovima infrastrukture i sistemima koji se koriste za potrebe civilnog vazduhoplovstva, a nije u pratnji lica ovlašćenog za pratnju (član 231. stav 1);ˮ.

U tački 6) reči: „stav 4ˮ zamenjuju se rečima: „stav 9ˮ.

Član 33.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 34.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.Zakon o vazdušnom saobraćaju


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print