Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.04.2018.

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, NBG BANK MALTA LTD, "AIK BANKA" A.D. NIŠ I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018)


Član 1.

U Zakonu o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „AIK Banka” a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) naziv Zakona menja se i glasi: „Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, „AIK BANKA” a.d. Beograd i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad”.

Član 2.

U članu 1. reči: „NBG Bank Malta LTD kao zajmodavca i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad kao agenta obezbeđenja i agenta isplatioca u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u američkim dolarima, u iznosu do 20.000.000 američkih dolara (slovima: dvadesetmiliona američkih dolara) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova” zamenjuju se rečima: „OTP banka Srbija a.d. Novi Sad u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog u američkim dolarima, u iznosu do 8.235.294,10 američkih dolara (slovima: osammilionadvestotinetrideset pethiljadadvestotinedevedesetčetiri 10/100 američkih dolara) uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova”, a reči: „AIK Banka” a.d. Niš” zamenjuju se rečima: „AIK BANKA” a.d. Beograd”.

Član 3.

Član 6. menja se i glasi:

„Član 6.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija izdaje u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad kao zajmodavca, na ime obaveza iz Ugovora o ustupanju potraživanja u iznosu do 8.235.294,10 američkih dolara (slovima: osammilionadvestotinetridesetpethiljadadvestotinedevedesetčetiri 10/100 američkih dolara), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije uvećanog za nominalnu kamatnu stopu koja je varijabilna i iznosi tromesečni USD LIBOR plus kamatna marža koja iznosi 2% na godišnjem nivou, naknada i troškova, zaključenog između ustupioca potraživanja NBG Bank Malta LTD i prijemnika OTP banka Srbija a.d. Novi Sad.”.

Član 4.

U članu 7. reči: „AIK Banka” a.d. Niš” na oba mesta zamenjuju se rečima: „AIK BANKA” a.d. Beograd”.

Član 5.

U članu 10. stav 1. reči: „NBG Bank Malta LTD,” brišu se, a reči: „AIK Banka” a.d. Niš” zamenjuju se rečima: „AIK BANKA” a.d. Beograd”.

Član 6.

U članu 11. stav 1. reči: „NBG Bank Malta LTD,” brišu se, a reči: „AIK Banka” a.d. Niš” zamenjuju se rečima: „AIK BANKA” a.d. Beograd”.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print