Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
03.04.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019)


Član 1.

U Zakonu o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) u članu 2. stav 1. tačka 1) posle reči: „psihotropnih supstanci” zapeta i reči: „osim lekova i drugih preparata koji sadrže prekursore koji su tako sjedinjeni da se ne mogu lako, jednostavno i na ekonomično isplativ način preraditi i upotrebiti;” brišu se.

Posle tačke 1) dodaju se tač. 1a) i 1b) koje glase:

„1a) Smeša je mešavina ili rastvor dve ili više supstanci;

1b) Prirodni proizvod je supstanca koja se kao takva nalazi u prirodi neprerađena ili prerađena isključivo ručnim, mehaničkim ili gravitacionim putem, rastvaranjem u vodi, flotacijom, ekstrakcijom pomoću vode, destilacijom vodenom parom ili uparavanjem vode, ili izdvojena iz vazduha na bilo koji način;”.

U tački 5) posle reči: „Republike Srbije” dodaju se reči: „koji se vrši u skladu sa propisima kojima se uređuju carinski postupak i transport opasnih materija;”.

U tački 8) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se tač. 9) i 10) koje glase:

„9) Obaveštenje pre izvoza (Pre Export Notification-PEN online) je razmena informacija nadležnih organa države izvoznika i države uvoznika o verodostojnosti uvozne dozvole elektronskim ili drugim putem;

10) Crvena lista (Red List) je spisak prekursora predviđen Konvencijom Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci (1988), usvojen od strane nadležnog organa Ujedinjenih nacija (INCB).”.

Član 2.

U članu 4. stav 1. reči: „drugu i treću” zamenjuju se rečima: „drugu, treću i četvrtu”.

U stavu 3. posle reči: „psihotropnih supstanci” dodaju se reči: „i razvrstavaju se u IIa i IIb potkategoriju.”.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Četvrtu kategoriju prekursora čine lekovi koji se upotrebljavaju u humanoj i veterinarskoj medicini koji sadrže efedrin ili soli efedrina, pseudoefedrin ili soli pseudoefedrina, odnosno norefedrin ili soli norefedrina.”.

Dosadašnji st. 5, 6. i 7. postaju st. 6, 7. i 8.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. reči: „iz st. 2, 3. i 4. ovog člana.” brišu se.

Član 3.

U članu 5. stav 1. reč: „Ministar” zamenjuje se rečju: „Vlada”.

U stavu 2. tačka 3) posle reči: „farmaceutskoj industriji” dodaju se reči: „sastavlja i ažurira smernice u skladu sa propisima Evropske unije”.

U stavu 3. reči: „uvoz, izvoz ili tranzit” zamenjuju se rečima: „uvoz ili izvoz”.

Član 4.

U članu 6. stav 6. reči: „prve, druge ili treće” zamenjuje se rečima: „prve i druge”.

Posle stava 6. dodaju se st. 7, 8, 9. i 10. koji glase:

„Dozvoljen je promet na malo prekursora treće kategorije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast hemikalija, biocidnih proizvoda i predmeta opšte upotrebe.

Pravno lice koje je dobilo dozvolu Ministarstva, odnosno ministarstva nadležnog za poslove veterine, za proizvodnju, odnosno promet na veliko lekova u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast lekova, može na osnovu te dozvole da vrši proizvodnju, odnosno promet na veliko prekursora četvrte kategorije.

Dozvoljen je promet na malo prekursora četvrte kategorije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast lekova, zdravstvene zaštite ljudi i zdravstvene zaštite životinja.

Spisak pravnih lica kojima je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet prekursora objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 5.

U članu 7. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) ima rešenje o upisu u registar koji vodi Agencija za privredne registre Srbije;”.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) ima u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije, sa završenim fakultetom hemijske, fizičkohemijske, biohemijske, tehnološke ili farmaceutske struke;”.

U tački 4) reči: „opojnih droga i psihotropnih supstanci” zamenjuju se rečima: „psihoaktivnih kontrolisanih supstanci”.

U tački 5) reči: „postupak za krivično delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova proizvodnje, odnosno prometa prekursora, odnosno da protiv tih lica nije doneta pravnosnažna presuda za krivično delo iz oblasti opojnih droga i psihotropnih supstanci” zamenjuju se rečima: „krivični postupak, odnosno da nije doneta pravnosnažna presuda za krivično delo iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, prekursora i organizovanog kriminala.”.

Član 6.

U članu 8. stav 1. reči: „lice iz člana 6.” zamenjuju se rečima: „lice iz člana 6. stav 1.”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Pravno lice koje vrši proizvodnju, odnosno promet na veliko prekursora četvrte kategorije iz člana 6. stav 8. ovog zakona, dužno je da Ministarstvu dostavi podatke o licu odgovornom za proizvodnju, odnosno promet na veliko prekursora četvrte kategorije.”.

Član 7.

U članu 9. stav 1. broj „90” zamenjuje se brojem „60”, a posle reči: „ovog zakona” dodaju se reči: „odnosno u roku od 30 dana ako se radi o zahtevu za izmenu ili obnovu dozvole.”.

U stavu 2. reči: „neodređeno vreme” zamenjuju se rečima: „tri godine”.

Posle stava 2. dodaju se st. 3, 4, 5. i 6. koji glase:

„Dozvola iz stava 1. ovog člana ne može se preneti na drugo pravno lice.

Ministar o zahtevu za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana, odlučuje rešenjem koje je konačno u upravnom postupku.

Protiv rešenja iz stava 4. ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za izdavanje, izmenu ili obnovu dozvole iz stava 1. ovog člana.”.

Član 8.

U članu 10. posle stava 3. dodaju se st. 4, 5. i 6. koji glase:

„O zahtevu iz stava 1. ovog člana ministar odlučuje rešenjem.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje obrazac i sadržinu zahteva za izdavanje dozvole za upotrebu prekursora prve i druge kategorije iz stava 1. ovog člana.”.

Član 9.

U članu 11. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Ministar propisuje obrazac i sadržaj izjave krajnjeg korisnika iz stava 1. ovog člana.”.

Član 10.

Naziv člana 17. i član 17. menjaju se i glase:

„Dozvola za uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije

Član 17.

Uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije obavlja pravno lice kome je Ministarstvo izdalo dozvolu za uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije.

Za dobijanje dozvole iz stava 1. ovog člana pravno lice podnosi zahtev Ministarstvu.

Dozvola iz stava 1. ovog člana može se izdati za jednu supstancu iz prve ili četvrte kategorije, odnosno za najviše dve supstance iz druge ili treće kategorije prekursora.

Pravno lice iz stava 2. ovog člana za izdavanje dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije plaća republičku administrativnu taksu u skladu sa zakonom.

Obrazac i sadržaj dozvole koja se izdaje za uvoz, odnosno izvoz iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.”.

Član 11.

Član 18. menja se i glasi:

„Član 18.

Uz zahtev iz člana 17. ovog zakona pravno lice koje obavlja uvoz odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije prilaže:

1) naziv prekursora iz spiska prekursora, CAS broj i tarifni broj iz nomenklature carinske tarife (CN kod);

2) količinu i sadržaj prekursora, a ako se radi o smeši supstanci ili prirodnom proizvodu – težinu, odnosno težinski procenat prekursora u smeši ili prirodnom proizvodu;

3) za prekursore četvrte kategorije naziv leka, farmaceutski oblik i jačinu leka, veličinu pakovanja i broj pakovanja;

4) izjavu o nameni upotrebe prekursora koji se uvozi;

5) naziv i adresu proizvođača;

6) naziv i adresu uvoznika i izvoznika;

7) podatke o prevoznom sredstvu i prevozniku, relaciji prevoza i carinskoj ispostavi gde se pošiljka carini;

8) profakturu;

9) uvoznu dozvolu nadležnog organa države u koju se vrši izvoz prekursora;

10) bezbednosni list (SDS) za prekursore prve, druge i treće kategorije;

11) druge podatke na zahtev ministarstva.”.

Član 12.

U članu 19. st. 2. i 3. brišu se.

Posle stava 1. dodaju se st. 2, 3. i 4. koji glase:

„Ministarstvo odbija zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora, ili poništava izdatu dozvolu kada utvrdi da su podaci iz člana 18. netačni ili da su prekursori zloupotrebljeni u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci.

O zahtevu za izdavanje dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće i četvrte kategorije ministar odlučuje rešenjem.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.”.

Član 13.

U članu 20. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Organ nadležan za carinske poslove dužan je da kod svakog uvoza odnosno izvoza prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije, na svakoj dozvoli za uvoz odnosno izvoz prekursora upiše datum i mesto izvršenog carinjenja i izvrši overu dozvole pečatom carinske ispostave.

Pravno lice koje je izvršilo uvoz ili izvoz prekursora prve i četvrte kategorije dužno je da dozvolu za uvoz ili izvoz iz stava 1. ovog člana vrati Ministarstvu u roku od 15 dana od dana izvršenog carinjenja, odnosno u roku od 15 dana od potpunog iskorišćenja dozvole za prekursore druge ili treće kategorije.”.

U stavu 3. posle reči: „uvoz” dodaje se reč: „odnosno”, a posle reči: „izvoz” brišu se reči: „odnosno tranzit”.

Član 14.

U članu 21. stav 1. posle reči: „prve” dodaju se reči: „i četvrte”.

U stavu 2. posle reči: „proveri” dodaju se reči: „PEN online”, a reči: „i izjave iz člana 11. ovog zakona, koje moraju biti priložene uz zahtev.” brišu se.

Stav 3. menja se i glasi:

„Ministarstvo odbija zahtev za izdavanje dozvole za izvoz prekursora prve i četvrte kategorije ako je na osnovu provere PEN online utvrđeno da dozvola za uvoz iz stava 2. ovog člana nije izdata, odnosno da dozvola za uvoz nije izdata od nadležnog organa države u koju se prekursor izvozi.”.

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„Dozvola iz stava 2. ovog člana izdaje se na period od tri meseca i na osnovu ove dozvole ne mogu se vršiti parcijalne isporuke prekursora prve i četvrte kategorije.

Ministarstvo može tražiti da se uvozna dozvola iz stava 1. ovog člana dostavi prevedena na srpski jezik od strane stalnog sudskog prevodioca.”.

Član 15.

Član 22. menja se i glasi:

„Član 22.

Uvoz, odnosno izvoz prekursora druge ili treće kategorije pravno lice vrši na osnovu dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora druge ili treće kategorije koju izdaje Ministarstvo na period od šest meseci od dana izdavanja dozvole.

Na osnovu dozvole iz stava 1. ovog člana mogu se vršiti parcijalne isporuke prekursora druge i treće kategorije.”.

Član 16.

U članu 23. st. 1. i 2. reči: „druge ili treće” zamenjuju se rečima: „druge, treće ili četvrte”.

Član 17.

U članu 24. stav 1. reči: „kao i izjavu iz člana 11. ovog zakona” brišu se.

U stavu 2. posle reči: „proveri” dodaju se reči: „PEN online”, a reči: „kao i izjave iz člana 11. ovog zakona, koje moraju biti priložene uz zahtev” brišu se.

Stav 3. menja se i glasi:

„Ministarstvo odbija zahtev za izdavanje dozvole za izvoz prekursora druge i treće kategorije iz stava 1. ovog člana, ako je na osnovu provere PEN online utvrđeno da dozvola iz stava 2. ovog člana nije izdata, odnosno da dozvola za uvoz nije izdata od nadležnog organa države u koju se prekursor izvozi.”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Ministarstvo može tražiti da se uvozna dozvola iz stava 1. ovog člana dostavi prevedena na srpski jezik od strane stalnog sudskog prevodioca.”.

Član 18.

U članu 25. stav 1. posle reči: „prekursora” dodaju se reči: „prve, druge ili treće kategorije”.

U stavu 2. posle reči: „ambalaža” dodaju se reči: „za prekursore prve, druge i treće kategorije”, a tačka posle reči: „hemikalija” zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „a ambalaža za prekursore četvrte kategorije u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast lekova.”.

U stavu 3. reči: „(međunarodni naziv-MSDS)” zamenjuju se rečima: „(međunarodni naziv-SDS) za prekursore prve, druge i treće kategorije.”.

Član 19.

U članu 26. stav 1. reči: „prve, druge ili treće kategorije” brišu se.

Posle stava 3. dodaju se st. 4, 5. i 6. koji glase:

„Ministar rešenjem određuje jedno od pravnih lica iz stava 2. ovog člana za referentnu laboratoriju za hemijsku analizu prekursora.

Spisak pravnih lica iz stava 2. ovog člana i rešenje o određivanju referentne laboratorije iz stava 4. ovog člana objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Hemijsku analizu prekursora koji su oduzeti iz ilegalnih tokova, odnosno koji predstavljaju predmet krivičnog dela vrši laboratorija Nacionalno-kriminalističkog centra, Ministarstva unutrašnjih poslova i laboratorija Bezbednosno-informativne agencije.”.

Član 20.

U članu 27. stav 4. reči: „Nacionalnom birou Interpola Beograd” brišu se.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Obaveštenje iz st. 1. i 2. ovog člana treba da sadrži:

1) naziv prekursora;

2) količinu i masu prekursora;

3) naziv i adresu uvoznika, izvoznika, proizvođača ili prodavca prekursora;

4) ime, prezime i kontakt podatke o odgovornom licu u pravnom licu i licu odgovornom za proizvodnju, odnosno promet prekursora.”

Član 21.

U članu 28. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

„4) ako je protiv odgovornog lica u pravnom licu, odnosno protiv lica odgovornog za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije iz člana 7. stav 1. tačka 3) ovog zakona, pokrenut krivični postupak, odnosno ako je doneta pravnosnažna presuda za krivično delo iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, prekursora i organizovanog kriminala.”.

U stavu 1. na kraju tačke 4) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 5) koja glasi:

„5) ako je vremenski rok na koji je izdata dozvola istekao.”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Nosilac dozvole iz stava 1. ovog člana koja je prestala da važi dužan je da dozvolu vrati Ministarstvu u roku od deset radnih dana od dana prestanka važenja dozvole.”.

Član 22.

U nazivu člana 29. st. 1. i 3. reči: „druge ili treće” zamenjuju se rečima: „druge, treće ili četvrte”.

U stavu 1. posle tačke 8) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 9) koja glasi:

„9) količinu proizvedenih prekursora, broj serije i datum proizvodnje.”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Dokumentacija iz st. 1. i 2. ovog člana može biti čuvana i u elektronskom ili drugom obliku, ukoliko se drugi oblik slaže sa originalnom dokumentacijom i ukoliko se sadržaj drugog oblika može pročitati za sve vreme trajanja perioda iz stava 3. ovog člana.”.

Član 23.

U članu 30. stav 1. menja se i glasi:

„Ministarstvo vodi evidencije izdatih:

1) dozvola za proizvodnju prekursora, odnosno pravnih lica koja vrše proizvodnju prekursora;

2) dozvola za promet prekursora, odnosno pravnih lica koja vrše promet prekursora;

3) dozvola za upotrebu prekursora prve i druge kategorije, odnosno pravnih lica koja upotrebljavaju prekursore prve i druge kategorije;

4) dozvola za uvoz ili izvoz prekursora, odnosno pravnih lica koja vrše uvoz ili izvoz prekursora;

5) saglasnosti za uvoz ili izvoz drugih supstanci van Spiska prekursora, odnosno pravnih lica koja vrše uvoz ili izvoz drugih supstanci van Spiska prekursora.”.

U stavu 2. posle reči: „međunarodnim sporazumima.” dodaju se reči: „nadležnim organima Evropske unije i ne mogu biti upotrebljeni u druge svrhe.”.

Član 24.

U članu 31. stav 1. reči: „druge ili treće” zamenjuju se rečima: „druge, treće ili četvrte”, a reči: „uvoz, izvoz ili tranzit” zamenjuju se rečima: „uvoz ili izvoz”, a reč: „tranzitu” briše se.

Posle stava 2. dodaju se st. 3, 4. i 5. koji glase:

„Pravna lica iz stava 1. ovog člana dužna su da podnesu izveštaj iz stava 1. ovog člana i ukoliko nije bilo transakcija u toku prethodne kalendarske godine.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana mogu biti predočeni isključivo Ministarstvu i ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove i smatraju se poslovnom tajnom.

Ministar propisuje sadržaj i obrazac izveštaja iz st. 1. i 2. ovog člana.”.

Član 25.

U članu 32. stav 1. reči: „opojne droge i psihotropne supstance” zamenjuju se rečima: „psihoaktivne kontrolisane supstance”.

Član 26.

U članu 33. stav 2. menja se i glasi:

„Na zahtev nadležnih organa drugih država i međunarodnih organizacija, uključujući i organe Evropske unije, najkasnije u roku od 30 radnih dana, Ministarstvo dostavlja tražene podatke o prekursorima i supstancama van Spiska prekursora kojima raspolaže, radi sprečavanja zloupotrebe u proizvodnji, odnosno prometu prekursora i supstanci van Spiska prekursora.”.

Član 27.

U članu 34. stav 1. reči: „opojne droge, psihotropne supstance” zamenjuju se rečima: „psihoaktivne kontrolisane supstance”.

Član 28.

U članu 35. posle reči: „prekursora” dodaju se reči: „i supstanci van Spiska prekursora”.

Član 29.

U članu 36. stav 1. tačka 1) reči: „proizvodnju i promet prekursora, uvoz, izvoz i tranzit” zamenjuju se rečima: „proizvodnju, promet, uvoz, odnosno izvoz prekursora i supstanci van Spiska prekursora”.

Član 30.

U članu 39. stav 2. posle reči: „ministar” dodaju se reči: „nadležan za poslove državne uprave.”.

U stavu 3. posle reči: „ovog zakona” dodaju se reči: „zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor”.

Član 31.

U članu 41. stav 1. tačka 2) reči: „prve, druge ili treće” zamenjuju se rečima: „prve ili druge”.

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) ako vrši uvoz ili izvoz prekursora prve ili četvrte kategorije bez dozvole za uvoz ili izvoz prekursora prve ili četvrte kategorije izdate od strane Ministarstva (član 17. stav 1);”.

Posle tačke 7) dodaje se tačka 8) koja glasi:

„8) ako vrši proizvodnju odnosno promet prekursora četvrte kategorije bez dozvole izdate od Ministarstva, odnosno od ministarstva nadležnog za poslove veterine (član 6. stav 8).”.

U stavu 2. reči: „druge ili treće” zamenjuju se rečima: „druge, treće ili četvrte”.

Član 32.

U članu 43. stav 1. tačka 5) reči: „uvoz, izvoz, odnosno tranzit” zamenjuju se rečima: „uvoz, odnosno izvoz”.

Tačka 6) menja se i glasi:

„6) ako posle izvršenog uvoza ili izvoza prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije ne vrati Ministarstvu izdatu dozvolu za uvoz ili izvoz u roku od 15 dana od dana izvršenog carinjenja, odnosno ako ne vrati izdatu dozvolu za uvoz ili izvoz koja nije iskorišćena, u roku od 15 dana od dana prestanka važenja dozvole (član 20. st. 2. i 3);”.

U tački 7) reči: „druge ili treće” zamenjuju se rečima: „druge, treće ili četvrte”.

U tački 11) reč: „tranzitu” briše se.

U stavu 3. reči: „druge ili treće” zamenjuju se rečima: „druge, treće ili četvrte”.

Član 33.

Član 45. menja se i glasi:

„Član 45.

Prekursori koji su predmet privrednih prestupa i prekršaja oduzeće se.

Prekursori iz stava 1. ovog člana i prekursori oduzeti iz ilegalnih tokova, tretiraju se, odnosno uništavaju kao otpad, u skladu sa propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Vlada propisuje bliže uslove za postupanje sa oduzetim prekursorima iz stava 2. ovog člana.

Vlada obrazuje Komisiju za kontrolu postupka uništavanja prekursora.

Članovi Komisije iz stava 4. ovog člana nemaju pravo na novčanu nadoknadu za rad u Komisiji.”.

Član 34.

Vlada će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona imenovati članove Komisije iz člana 3. stav 1. i člana 33. stav 4. ovog zakona.

Vlada će u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti propis iz člana 33. stav 3. ovog zakona.

Član 35.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print