Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.02.2018.

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu ustanovljavanja lovnog područja i lovišta, uslovima za sprovođenje lovnog gazdovanja, postupku sprovođenja javnog oglasa, postupku za davanje i oduzimanje prava na gazdovanje lovištem, sadržini ugovora, utvrđivanju visine odgovarajućih garancija koje je dužno da obezbedi pravno lice pre zaključivanja ugovora, kao i uslovima i načinu za davanje lovnog revira u zakup ("Sl. glasnik RS", br. 11/2018)


Na osnovu člana 44. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu ustanovljavanja lovnog područja i lovišta, uslovima za sprovođenje lovnog gazdovanja, postupku sprovođenja javnog oglasa, postupku za davanje i oduzimanje prava na gazdovanje lovištem, sadržini ugovora, utvrđivanju visine odgovarajućih garancija koje je dužno da obezbedi pravno lice pre zaključivanja ugovora, kao i uslovima i načinu za davanje lovnog revira u zakup

Član 1.

U Pravilniku o načinu ustanovljavanja lovnog područja i lovišta, uslovima za sprovođenje lovnog gazdovanja, postupku sprovođenja javnog oglasa, postupku za davanje i oduzimanje prava na gazdovanje lovištem, sadržini ugovora, utvrđivanju visine odgovarajućih garancija koje je dužno da obezbedi pravno lice pre zaključivanja ugovora, kao i uslovima i načinu za davanje lovnog revira u zakup („Službeni glasnik RS”, broj 80/10), član 19. menja se i glasi:

„Član 19.

Lovni revir može se dati u zakup pod uslovom da:

1) je lovni revir koji se daje u zakup, kao deo lovišta posebne namene, određen lovnom osnovom radi bolje organizacije gazdovanja lovištem;

2) se time unapređuje upravljanje lovnim revirom;

3) zakupac ispunjava zakonom propisane uslove.”

Član 2.

Posle člana 19. dodaje se član 19a, koji glasi:

„Član 19a

Korisnik lovišta posebne namene koji je zakonom kojima se uređuje lovstvo određen kao korisnik lovišta posebne namene (u daljem tekstu: korisnik lovišta) može dati u zakup lovni revir na osnovu javnog konkursa.

Javni konkurs iz stava 1. ovog člana, naročito sadrži: pravni osnov za davanje u zakup, podatke o lovnom reviru kao predmetu zakupa (naziv lovišta posebne namene u kom je lovnom osnovom određen lovni revir koji se daje u zakup, naziv/broj lovnog revira, opis granica, ukupna površina i struktura površina lovnog revira po načinu korišćenja i vlasništvu, pregledna karta lovišta sa ucrtanim lovnim revirima, procena brojnosti i strukture populacija vrsta divljači u lovnom reviru, stanje staništa divljači u lovnom reviru, ograničenja u pogledu proglašenih režima zaštite prirode ili namene određenih površina u lovnom reviru (prvi stepen zaštite u zaštićenim prirodnim dobrima, kopnena zona bezbednosti, aktivni površinski kopovi, površine koje se koriste za vojne namene i sl.)), uslove koje mora da obezbedi podnosilac prijave na javnom konkursu, u pogledu tehničkih i kadrovskih kapaciteta (u daljem tekstu: ponuđač), period trajanja zakupa, minimalne uslove zakupa, rok za podnošenje prijava, kriterijume za izbor najboljeg ponuđača, sadržinu obrasca i obaveštenje o preuzimanju obrasca prijave na javni konkurs sa internet stranice korisnika lovišta posebne namene, rok za objavljivanje rezultata javnog konkursa, kao i potrebnu dokumentaciju i to: program unapređenja upravljanja lovnim revirom (u daljem tekstu: Program), dokaz da je ponuđač sposoban da pre potpisivanja ugovora sa korisnikom lovišta posebne namene obezbedi garancije za ispunjenje ugovornih obaveza (ozbiljnost dobrog izvršenja posla) i drugu dokumentaciju, koja se podnosi uz prijavu, kao i druge podatke i informacije.

Program naročito sadrži:

1) ciljeve i mere za unapređenje:

(1) gajenja, zaštite i korišćenja lovnih vrsta divljači,

(2) zaštite stanja nelovnih vrsta divljači,

(3) zaštite i očuvanja staništa divljači,

(4) lovnih i lovnotehničkih objekata u lovnom reviru;

2) način obezbeđivanja stručne i lovočuvarske službe u lovnom reviru;

3) plan ulaganja i investicija za sprovođenje mera propisanih Programom sa dinamikom realizacije plana;

4) obavezu obezbeđivanja garancije za sprovođenje upravljanja lovnim revirom.”

Član 3.

Član 20. menja se i glasi:

„Član 20.

Korisnik lovišta podnosi ministarstvu nadležnom za poslove lovstva, odnosno nadležnom pokrajinskom organu, zahtev za saglasnost za davanje lovnog revira u zakup, u skladu sa zakonom kojim se uređuje lovstvo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana korisnik lovišta dostavlja:

1) predlog ugovora o davanju lovnog revira u zakup koji se zaključuje između korisnika lovišta, kao zakupodavca i pravnog lica na teritoriji Republike Srbije koje je ispunilo propisane uslove i koje je izabrano na javnom konkursu iz člana 19a ovog pravilnika, kao zakupca;

2) program iz člana 19a stav 2. ovog pravilnika;

3) dokaz da zakupac ispunjava zakonom propisane uslove;

4) druge podatke od značaja za davanje lovnog revira u zakup.

Ugovorom iz stava 2. tačka 1) ovog člana uređuju se međusobna prava, obaveze i dužnosti između zakupodavca i zakupca u sprovođenju Programa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje lovstvo, kao i međusobni odnosi u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora.

Po dobijanju saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove lovstva, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnog pokrajinskog organa, na davanje lovnog revira lovišta posebne namene u zakup, Program postaje sastavni deo lovne osnove za gazdovanje lovištem posebne namene.”

Član 4.

Član 21. briše se.

Član 5.

Član 22. briše se.

Član 6.

Član 23. briše se.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print