Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.06.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Narodne banke Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018)


Na osnovu člana 23. stav 1. tačka 1) Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15, 40/15 – odluka US i 44/18), na predlog Izvršnog odbora Narodne banke Srbije,

Savet guvernera Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Statuta Narodne banke Srbije

Član 1.

U Statutu Narodne banke Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 12/13, 18/15 i 72/15), u članu 7. stav 2. reči: „direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama (u daljem tekstu: direktor Uprave za nadzor)” i zapeta ispred tih reči brišu se.

U stavu 3. reči: „direktora Uprave za nadzor” i zapeta ispred tih reči brišu se.

Član 2.

Član 8. menja se i glasi:

„Član 8.

Upravne akte iz nadležnosti Narodne banke Srbije donose Izvršni odbor i guverner, u skladu sa svojim nadležnostima.

Guverner može viceguvernere, generalnog sekretara i zaposlene koji rukovode osnovnim organizacionim jedinicama Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: osnovne organizacione jedinice), odnosno Zavodom za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider (u daljem tekstu: Zavod) ovlastiti da donose određene upravne akte iz nadležnosti Narodne banke Srbije za koje je zakonom utvrđena nadležnost guvernera.

Ovlašćenje iz stava 2. ovog člana daje se u pismenom obliku i u njemu se određuju obim i sadržina tog ovlašćenja.”.

Član 3.

U članu 9. stav 2. reči: „i direktor Uprave za nadzor” brišu se.

U stavu 4. reči: „direktor Uprave za nadzor” i zapeta ispred tih reči brišu se.

Član 4.

U članu 10. stav 1. reči: „direktor Uprave za nadzor” i zapeta ispred tih reči brišu se.

Član 5.

U članu 11. stav 1. reči: „direktora Uprave za nadzor” i zapeta ispred tih reči brišu se.

Član 6.

U članu 14. stav 1. reči: „Upravi za nadzor” i zapeta ispred tih reči brišu se.

Član 7.

U članu 15. stav 1. posle tačke 7a) dodaje se tačka 7b), koja glasi:

„7b) poslovi kontrole menjačkog i deviznog poslovanja;”.

Tačka 11) menja se i glasi:

„11) poslovi kontrole platnog prometa u zemlji i u inostranstvu i poslovi nadzora nad primenom propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kod finansijskih institucija i drugih lica nad kojima Narodna banka Srbije vrši ovu kontrolu, odnosno nadzor;”.

Član 8.

Naslov iznad člana 16. i član 16. brišu se.

Član 9.

U članu 19. stav 1. reči: „Uprava za nadzor” i zapeta ispred tih reči, kao i reči: „Upravi za nadzor” i zapeta ispred tih reči, brišu se.

Stav 3. briše se.

Član 10.

U članu 22. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 11.

U članu 23. reči: „Uprave za nadzor” i zapeta ispred tih reči brišu se.

Član 12.

Naziv glave V menja se i glasi:

„V. ORGANIZACIJA I NAČIN OBAVLJANjA POSLOVA NADZORA NAD FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA”.

Član 13.

Naslov iznad člana 25. i član 25. menjaju se i glase:

„Organizacione jedinice za obavljanje poslova nadzora nad finansijskim institucijama

Član 25.

Poslove nadzora nad finansijskim institucijama obavljaju organizacione jedinice u čijem su delokrugu ti poslovi.

Organizacione jedinice iz stava 1. ovog člana poslove iz tog stava obavljaju u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje kontrolna, odnosno nadzorna funkcija Narodne banke Srbije, propisima donetim na osnovu tih zakona, drugim propisima, ovim statutom i unutrašnjim opštim aktima.”.

Član 14.

Naslov iznad člana 26. i član 26. menjaju se i glase:

„Način obavljanja poslova nadzora nad finansijskim institucijama

Član 26.

Poslovi iz člana 25. stav 1. ovog statuta obavljaju se u Narodnoj banci Srbije na način kojim se obezbeđuju operativna samostalnost organizacionih jedinica u kojima se obavljaju ti poslovi i njihova razdvojenost u odnosu na druge funkcije i poslove Narodne banke Srbije i kojim se sprečava sukob interesa.

Poslovi iz stava 1. ovog člana po pravilu se obavljaju na osnovu plana neposrednih kontrola, koji Izvršni odbor usvaja najkasnije 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Organizacione jedinice iz stava 1. ovog člana dužne su da, najmanje jednom mesečno, o svojim aktivnostima izveštavaju Izvršni odbor i guvernera.

Izvršni odbor i guverner mogu organizacionim jedinicama iz stava 1. ovog člana davati smernice i preporuke koje se odnose na poslove nadzora nad finansijskim institucijama.”.

Član 15.

Naslov iznad člana 27. i član 27. brišu se.

Član 16.

Naslov iznad člana 28. i član 28. brišu se.

Član 17.

U članu 28a stav 3. reč: „samostalnost” zamenjuje se rečima: „operativna samostalnost”.

U stavu 4. reči: „Upravom za nadzor” zamenjuju se rečima: „osnovnim organizacionim jedinicama u čijem su delokrugu poslovi nadzora nad finansijskim institucijama”.

U stavu 5. reči: „u okviru Uprave za nadzor” brišu se.

Član 18.

U članu 29. stav 2. briše se.

Član 19.

U članu 33. stav 1. reči: „direktor Uprave za nadzor” i zapeta ispred tih reči brišu se.

Član 20.

Naslov iznad člana 34. i član 34. brišu se.

Član 21.

Broj i naziv glave VII brišu se.

Član 22.

U članu 35. stav 3. briše se.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 3. i 4.

Član 23.

Naslov iznad člana 36. i član 36. brišu se.

Član 24.

U članu 37. st. 1. i 2. reči: „odnosno Uprava za nadzor” i zapeta ispred tih reči brišu se.

Član 25.

U članu 38. stav 3. reči: „odnosno Uprava za nadzor” i zapeta ispred tih reči brišu se.

Član 26.

U članu 40. stav 3. reči: „i Upravu za nadzor,” brišu se.

Član 27.

U članu 41. stav 1. reči: „i Upravu za nadzor,” brišu se.

U stavu 4. reči: „direktoru Uprave za nadzor” i zapeta ispred tih reči brišu se.

Član 28.

U članu 44. stav 1. reči: „direktor Uprave za nadzor” i zapeta ispred tih reči brišu se.

Član 29.

U članu 48. stav 2. posle reči: „nadzor nad pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca” dodaju se zapeta i reči: „kontrolu menjačkog i deviznog poslovanja”.

U stavu 3. reči: „o radu Uprave za nadzor” i zapeta ispred tih reči brišu se.

Član 30.

U članu 52. stav 1. menja se i glasi:

„Izjave za javnost o poslovima Narodne banke Srbije daju guverner i viceguverneri.”.

Član 31.

U članu 56. stav 1. reči: „direktor Uprave za nadzor” i zapeta ispred tih reči brišu se.

Član 32.

U članu 57. stav 1. reči: „direktor Uprave za nadzor” i zapeta ispred tih reči brišu se.

Član 33.

Unutrašnji opšti akti Narodne banke Srbije uskladiće se sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 44/18) i ove odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu tog zakona.

Član 34.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe Odluka o upravnim aktima iz nadležnosti Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama (G. br. 5266 od 2. avgusta 2013. godine i G. br. 9752 od 14. novembra 2017. godine) i Odluka G. br. 1427 od 13. marta 2013. godine, kojom su privremeno uređeni prava i obaveze direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama.

Član 35.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a član 7. stav 1. i član 29. stav 1. ove odluke primenjuju se od 1. januara 2019. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print