Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.09.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA UNAPREĐENJE ADRESNOG REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)


Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), člana 62. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za unapređenje adresnog registra

1. U Odluci o obrazovanju Koordinacionog tela za unapređenje adresnog registra („Službeni glasnik RS”, broj 17/17) tačka 4. stav 1. menja se i glasi:

„U Koordinaciono telo imenuju se:

– za predsednika:

Prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

– za potpredsednika:

Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave,

– za članove:

1) Gregor Virant, Tim za reformu javne uprave, Kabinet predsednika Vlade,
2) Aleksandra Damnjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,
3) Zvonko Obradović, direktor Agencije za privredne registre,
4) Borko Drašković, v.d. direktora Republičkog geodetskog zavoda,
5) Milosav Miličković, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
6) Slobodan Nedeljković, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova,
7) Darinka Đuran, v.d. pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,
8) Dubravka Drakulić, pomoćnik ministra privrede,
9) Snežana Lakčević, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku,
10) Saša Mogić, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave,
11) Mihailo Jovanović, v.d. direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu,
12) Vukašin Grozdić, Kabinet predsednika Vlade,
13) Svetlana Jovanović, Tim za reformu javne uprave, Kabinet predsednika Vlade.”

2. Tačka 6. menja se i glasi:

„6. Obrazuje se Operativna grupa Koordinacionog tela (u daljem tekstu: Operativna grupa), sa zadatkom da pruža stručnu podršku u radu Koordinacionog tela i da priprema predloge za usvajanje na sednicama Koordinacionog tela, u koju se imenuju:

1) Milica Danilović, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,
2) Tatjana Đurđević Stepanić, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,
3) Duško Batoćanin, Ministarstvo unutrašnjih poslova,
4) Duško Sivčević, Ministarstvo unutrašnjih poslova,
5) Miladin Ivanović, Ministarstvo unutrašnjih poslova,
6) Nataša Marković, Ministarstvo unutrašnjih poslova,
7) Radosav Popović, Ministarstvo unutrašnjih poslova,
8) Biljana Stajković Matović, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,
9) Danka Garić, Republički geodetski zavod,
10) Vesna Protulipac, Republički geodetski zavod,
11) Vesna Petković, Republički geodetski zavod,
12) Blažo Filipović, Republički geodetski zavod,
13) Jasmina Ranđelović, Republički geodetski zavod,
14) Bojana Jakšić Kovačević, Republički geodetski zavod,
15) Nikola Trubint, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge,
16) LJiljana Đorđević, Republički zavod za statistiku,
17) Gordana Žikić, Republički zavod za statistiku,
18) Milivoje Grbović, Republički zavod za statistiku,
19) Stanoje Branković, JP „Pošta Srbije”,
20) LJubomir Ostojić, JP „Pošta Srbije”,
21) Milan Jelisavac, JP „Pošta Srbije”,
22) Dragana Lopičić, JP „Pošta Srbije”,
23) Dejan Ignjatović, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja,
24) Dušica Šorgić, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja,
25) Miladin Maglov, Agencija za privredne registre,
26) LJubica Marjanović, JKP „Infostan tehnologije”,
27) Klara Danilović, Stalna konferencija gradova i opština,
28) LJiljana Beleuca, Gradska uprava Grada Beograda,
29) Marija Kujačić, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.”

3. Tačka 7. menja se i glasi:

„7. Administrativno-tehničke i stručne poslove za potrebe Koordinacionog tela obavlja Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u saradnji sa Operativnom grupom.”

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.



❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print