Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.07.2018.

Izmene i dopune statuta Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije (broj 1816 od 16. decembra 2014. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 54/2018)


Na osnovu člana 19. Zakona o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik RS”, broj 83/14) i čl. 38. i 72. Statuta JMU RTS,

Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije, na 4. vanrednoj sednici, 11. juna 2018. godine, donosi

IZMENE I DOPUNE STATUTA
Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije (broj 1816 od 16. decembra 2014. godine)

Član 1.

U Statutu Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbie („Službeni glasnik RS”, br. 140/14 i 30/15) u članu 63. stav 1. tačka 11, posle reči „audio-vizuelnih platformi RTS-a”, briše se tačka-zapeta i dodaje zapeta i reči: „osim za reemitovanje programa RTS-a na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu sopstvenim distributivnim sredstvima, o čemu odlučuje generalni direktor donošenjem posebnog cenovnika u skladu sa tržišnim uslovima.”

Član 2.

U svemu ostalom odredbe Statuta Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije broj 1816 od 16. decembra 2014. godine, ostaju nepromenjene.

Član 3.

Izmene i dopune Statuta, po dobijenoj saglasnosti Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print