Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.04.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 29/2018)


Na osnovu člana 63. stav 3, člana 65. stav 5. tačka 1) i člana 72. stav 3. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15),

Ministar zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija

Član 1.

U Pravilniku o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija („Službeni glasnik RS”, broj 6/17), u članu 2. stav 2, u Tabeli red 9, reči: „ili 1B” brišu se.

Član 2.

U članu 3. stav 1. tačka 6), posle reči: „ulje za loženje”, dodaju se zapeta i reči: „ako se koriste kao energenti”.

Tačka 9) menja se i glasi:

„9) natrijum hidroksid i kalijum hidroksid, kao i smeše koje ga/ih sadrže u pojedinačnoj koncentraciji jednakoj ili većoj od specifične granične koncentracije za klasifikaciju u klasu opasnosti: „Korozivno oštećenje kože, kategorija 1A, H314”, navedene u propisu kojim se utvrđuje spisak klasifikovanih supstanci, na osnovu koje se ove smeše klasifikuju u navedenu klasu opasnosti, pod uslovom da navedena klasifikacija smeše isključivo potiče od natrijum hidroksida i/ili kalijum hidroksida kao sastojka smeše, uključujući i smeše u kojima je zbirna koncentracija natrijum hidroksida i kalijum hidroksida jednaka ili veća od 5%;”.

Tačka 10) briše se.

Tačka 11) menja se i glasi:

„11) hemikalije koje pravno lice odnosno preduzetnik proizvodi, uvozi ili pribavlja na domaćem tržištu, a koje koristi isključivo za industrijske ili profesionalne svrhe”.

Stav 2. briše se.

Član 3.

U članu 4. stav 2. tačka 1), posle reči „skladištenje”, dodaju se reči: „naročito opasnih hemikalija sa memorandumom pravnog lica, odnosno preduzetnika”.

Član 4.

U članu 5. stav 1. tačka 3) podtačka (1) menja se i glasi:

„(1) za supstance: trgovački i hemijski naziv, identifikacioni broj (Indeks broj ako je supstanca navedena u propisu kojim se utvrđuje Spisak klasifikovanih supstanci, kao i EC broj ili CAS broj), klasu opasnosti, kategoriju opasnosti i oznaku za obaveštenje o opasnosti – H oznaku i količinu;”.

Član 5.

U članu 7. stav 1. tačka 3) podtačka (1) menja se i glasi:

„(1) za supstance: trgovački i hemijski naziv, identifikacioni broj (Indeks broj ako je supstanca navedena u propisu kojim se utvrđuje Spisak klasifikovanih supstanci, kao i EC broj ili CAS broj), klasu opasnosti, kategoriju opasnosti i oznaku za obaveštenje o opasnosti – H oznaku i količinu;”.

Član 6.

U članu 8. stav 4. menja se i glasi:

„U evidenciji o prometu naročito opasnih hemikalija koju imalac dozvole za obavljanje delatnosti prometa vodi o pravnim licima kojima su naročito opasne hemikalije prodate ili ustupljene bez naknade, a u skladu sa propisom kojim se uređuje način vođenja evidencije o hemikalijama, navodi se za dato pravno lice broj dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija i rok važenja dozvole”.

Član 7.

Obrasci br. 1, 2, 3, 4. i 5, koji su odštampani uz Pravilnik o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija („Službeni glasnik RS”, broj 6/17) i čine njegov sastavni deo zamenjuju se novim obrascima: Obrazac br. 1 – Zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija, Obrazac br. 2 – Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija, Obrazac br. 3 – Dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija koju uvozniku, proizvođaču odnosno daljem korisniku izdaje ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine, Obrazac br. 4 – Dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija koju distributeru koji nije uvoznik, proizvođač odnosno dalji korisnik izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave i Obrazac br. 5 – Dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija koju izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print