Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
25.07.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama ("Sl. glasnik RS", br. 57/2018)


Član 1.

U Zakonu o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama („Službeni glasnik RS”, broj 99/10) u članu 3. posle tačke 13) dodaju se tač. 14) i 15) koje glase:

„14) nova psihoaktivna supstanca je supstanca u čistom obliku ili u obliku preparata koja nije propisana prema Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama Ujedinjenih nacija iz 1961. godine, izmenama i dopunama Protokola iz 1972. godine i Konvencijom o psihotropnim supstancama Ujedinjenih nacija iz 1971. godine, a koja može da predstavlja zdravstvenu ili socijalnu pretnju, kao i supstance koje su propisane navedenim Konvencijama;

15) preparat označava mešavinu koja sadrži jednu ili više novih psihoaktivnih supstanci.”.

Član 2.

U članu 4. stav 1. menja se i glasi:

„Radi usklađivanja stručnih stavova u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i davanja stručnih mišljenja u skladu sa ovim zakonom, Vlada obrazuje Komisiju za psihoaktivne kontrolisane supstance koju čine predstavnici ministarstava nadležnih za: zdravlje, prosvetu, unutrašnje poslove, rad, socijalnu politiku, odbranu, omladinu i sport, kulturu i informisanje, pravdu, poljoprivredu, zaštitu životne sredine, veterinu, državnu upravu i lokalnu samoupravu, finansije – uprava carina, predstavnici Bezbednosno-informativne agencije i Kancelarije za borbu protiv droga, kao i istaknuti stručnjaci u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (u daljem tekstu: Komisija).”.

Član 3.

Posle člana 4. dodaje se član 4a koji glasi:

„Član 4a

Poslove koji se odnose na sistem ranog upozoravanja u cilju brze razmene podataka o proizvodnji, trgovini, upotrebi i rizicima od pojave novih psihoaktivnih supstanci kako bi se sprečile njihove štetne posledice, pravovremeno reagovalo u slučaju pojave nove psihoaktivne supstance na tržištu i postigla brza komunikacija između kompetentnih tela na nacionalnom i evropskom nivou, obavlja Ministarstvo – preko Centra za monitoring droga i zavisnosti od droga (u daljem tekstu: Centar) u kome se vrše i poslovi kontaktne tačke za saradnju sa EMCDDA i određuje kontakt osoba.

Poslove iz stava 1. ovog člana Centar vrši u saradnji sa ministarstvima nadležnim za: prosvetu, unutrašnje poslove, rad, socijalnu politiku, odbranu, omladinu i sport, kulturu, pravdu, poljoprivredu, zaštitu životne sredine, veterinu, državnu upravu i lokalnu samoupravu, finansije – uprava carina, Kancelarijom za borbu protiv droga, Bezbednosno-informativnom agencijom, organizacijama, institutima i zavodima nadležnim za poslove javnog zdravlja, organizacijama civilnog društva i drugim zainteresovanim subjektima.”.

Član 4.

Posle člana 14. dodaje se član 14a koji glasi:

„Član 14a

Za dostavljanje uzoraka psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i razmenu podataka o analiziranim uzorcima, u skladu sa međunarodnim obavezama, određuje se, u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, Nacionalna kontaktna tačka za prenos i analizu uzoraka zaplenjenih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Nacionalna kontaktna tačka iz stava 1. ovog člana dužna je da dostavlja polugodišnje i godišnje izveštaje Ministarstvu o obavljenim razmenama uzoraka psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove propisuje način rada Nacionalne kontaktne tačke iz stava 1. ovog člana.

Fizičko-hemijsku analizu oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci uključujući i nove psihoaktivne supstance koje su predmet krivičnog dela prema odredbama Krivičnog zakonika, obavljaju ovlašćene laboratorije Ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i Bezbednosno-informativne agencije.

O identifikovanoj novoj psihoaktivnoj supstanci koja se ne nalazi na Spisku, ovlašćene laboratorije iz stava 4. ovog člana dužne su da obaveste Ministarstvo u roku od 15 dana od dana kada su identifikovale novu psihoaktivnu supstancu.”.

Član 5.

U članu 20. stav 3. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

„1a) vrši poslove ranog upozoravanja o pojavi novih psihoaktivnih supstanci i bez odlaganja obaveštava Ministarstvo zdravlja, koje o tome obaveštava EMCDDA.”

Posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„O izvršenim poslovima iz stava 3. ovog člana referentna laboratorija, na zahtev Ministarstva dostavlja godišnji izveštaj o radu.”.

Član 6.

U članu 73. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Ustanove iz stava 1. ovog člana dužne su da o svojim aktivnostima iz stava 1. ovog člana redovno podnose izveštaj Centru, koji se nalazi u okviru Ministarstva.”.

Član 7.

U članu 89. posle reči: „u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci” dodaju se zapeta i reči: „i poslovi Centra iz člana 4a ovog zakona.”.

Član 8.

U članu 93. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Izveštaji koje Ministarstvo dostavlja EMCDDA dostavljaju se i Kancelariji za borbu protiv droga.

Dosadašnji st. 3, 4. i 5. postaju st. 4, 5. i 6.”

Član 9.

U članu 96. stav 1. posle reči: „zakonom” dodaju se reči: „i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor”.

U stavu 2. posle reči: „zakonom” dodaju se reči: „i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor”.

U stavu 4. posle reči: „ministar” dodaju se reči: „nadležan za poslove državne uprave”.

Stav 5. briše se.

Član 10.

U članu 99. stav 1. posle reči: „zakonom” dodaju se reči: „i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor”.

U stavu 3. posle reči: „zakonom” dodaju se reči: „i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor”.

U stavu 4. posle reči: „zakonom” dodaju se reči: „i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor”.

Član 11.

U članu 101. stav 1. posle reči: „zakonom” dodaju se reči: „i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor”.

Član 12.

Član 104. menja se i glasi:

„Član 104.

Psihoaktivne kontrolisane supstance oduzete na osnovu odluke nadležnog organa u skladu sa zakonom, a koje ne mogu da se upotrebe kao sirovina za proizvodnju ili u druge svrhe, uništavaju se u skladu sa zakonom.

Neposredno posle oduzimanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci od strane nadležnih organa, vrši se uzorkovanje ukupne količine zaplenjenih supstanci, a neposredno zatim kvalitativna hemijska analiza istih uzoraka. Pre uništavanja ukupne količine navedenih zaplenjenih supstanci može se ponovo vršiti uzorkovanje i kvalitativna hemijska analiza.

Po završenom uzorkovanju i fizičko-hemijskoj analizi u ovlašćenim laboratorijama ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, uzorci se osiguravaju bezbednim zatvaranjem i deponuju na mesta određena za skladištenje ovakvih uzoraka do uništavanja.

Psihoaktivne kontrolisane supstance, osim lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance, koje su oduzete na osnovu odluke nadležnog organa u skladu sa zakonom, a koje mogu da se upotrebe kao sirovina za proizvodnju ili u druge svrhe u skladu sa zakonom, mogu da se prodaju ili ustupe bez naknade pravnom licu koje ispunjava uslove za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance u skladu sa ovim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom psihoaktivne kontrolisane supstance iz stava 4. ovog člana, prihod su budžeta Republike Srbije.

Pravno lice od koga su oduzete psihoaktivne kontrolisane supstance, u skladu sa ovim zakonom, snosi troškove skladištenja i uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Mesto skladištenja, odnosno uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci određuje organ koji je naložio meru skladištenja, odnosno uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Način čuvanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, njihovo skladištenje, uzorkovanje i uništavanje, propisuje Vlada.

Zabranjeno je rukovanje, promet, odnosno upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za koje je nadležni organ izrekao meru uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu sa zakonom.”.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print