Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.12.2020.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
("Sl. glasnik RS", br. 153/2020)


Član 1.

U Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 – US i 95/18), u članu 3. stav 1. tačka 9) posle reči: „na osnovu” dodaje se reč: „pravnosnažnih”.

Član 2.

U članu 30. stav 1. posle reči: „akontacije obeštećenja” dodaju se reči: „kao i za obeštećenja koja ne prelaze iznos od 1.000,00 evra po podnosiocu zahteva.”

Dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Obeštećenje u vidu državnih obveznica Republike Srbije vrši se emitovanjem obveznica, jednom godišnje za iznos obeštećenja koji utvrđuje Agencija na osnovu donetih rešenja o obeštećenju koja su postala pravnosnažna do 30. juna tekuće godine.”

Dosadašnji stav 2, koji postaje stav 3. menja se i glasi:

„Ukupan iznos obeštećenja iz stava 1. ovog člana ne sme da ugrozi makroekonomsku stabilnost i privredni rast Republike Srbije, te se za ove namene opredeljuje iznos od dve milijarde evra, uvećan za zbir pripadajućih kamata za sve korisnike obeštećenja, obračunatih po kamatnoj stopi od 2% godišnje na preostali iznos obeštećenja i to od dana pravnosnažnosti rešenja o obeštećenju do konačne isplate.”

Dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„Pod preostalim iznosom obeštećenja iz prethodnog stava podrazumeva se iznos obeštećenja umanjen za svaku isplaćenu ratu obeštećenja uključujući i akontaciju.

Za korisnike restitucije kojima po osnovu pravnosnažnog rešenja o obeštećenju pripada obeštećenje koje ne prelazi iznos od 1.000,00 evra, po korisniku obeštećenja, ne računajući pripadajuću kamatu, obeštećenje se vrši isključivo u novcu, isplatom celokupnog iznosa, i to 31. marta naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je akt Vlade iz člana 35. stav 4. ovog zakona stupio na snagu, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.”

Član 3.

U članu 31. stav 2. reči: „osam godina” zamenjuju se rečima: „devet godina”.

U stavu 5. reči: „osam godina” zamenjuju se rečima: „devet godina”.

Član 4.

U članu 35. stav 1. menja se i glasi:

„Radi regulisanja obaveze Republike Srbije koja nastaje po osnovu obeštećenja iz člana 30. ovog zakona, Republika Srbija će emitovati obveznice denominovane u evrima.”

St. 4–6. menjaju se i glase:

„Osnovne elemente obveznica, utvrdiće Vlada Odlukom o emisiji, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, do 30. septembra tekuće godine, a na osnovu svih rešenja o obeštećenju koja su postala pravnosnažna od 1. jula prethodne godine zaključno sa 30. junom tekuće godine.

Obveznice dospevaju godišnje, u skladu sa uslovima emisije utvrđenim odlukom Vlade iz stava 4. ovog člana, sa prvom isplatom 15. januara naredne godine u odnosu na godinu kada je isplaćena akontacija, i isplaćuju se u roku od 12 godina od datuma emisije, osim obveznica za lica koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona starija od 70 godina, koje se isplaćuju u roku od 5 godina, odnosno lica koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona starija od 65 godina, koje se isplaćuju u roku od 10 godina.

Iznos obveznica iskazuje se u celom broju. Obveznice se emituju u nematerijalnom obliku.”

Član 5.

U članu 37. stav 1. posle reči: „Republika Srbijaˮ dodaju se reči: „preko ministarstva nadležnog za poslove finansijaˮ.

U članu 37. stav 4. reč: „isplaćene” briše se.

Stav 5. menja se i glasi:

„Akontacija obeštećenja na osnovu pravnosnažnih rešenja o obeštećenju po odredbama ovog zakona isplaćuje se korisnicima obeštećenja 31. marta naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je akt Vlade iz člana 35. stav 4. ovog zakona stupio na snagu, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije”.

Član 6.

U članu 49. stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4, koji postaje stav 3, menja se i glasi:

„Pravnosnažno rešenje kojim se određuje obeštećenje smatra se izvršenim isplatom novčanog iznosa iz člana 30. stav 5. ovog zakona, upisom obveznica na račun hartija od vrednosti u Centralnom registru i isplatom akontacije.”

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print